Terug
Gepubliceerd op 05/10/2022

2022_MV_00523 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Sint-Lievensdoorgang en omgeving

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
di 04/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 04/10/2022 - 21:22
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Tom De Meester; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Anita De Winter; Jeroen Van Lysebettens; Patricia De Beule; Bart De Muynck; Bart Tembuyser; Stefan  Vanbroeckhoven, departementshoofd, Departement Stedelijke Ontwikkeling; Yves  Roelandt, directeur, IVA Mobiliteitsbedrijf; Ruben  Haerens, specifiek directeur, Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Helga Stevens; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00523 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Sint-Lievensdoorgang en omgeving 2022_MV_00523 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Sint-Lievensdoorgang en omgeving

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De bewoners van de Sint-Lievensdoorgang ondervinden heel wat hinder van sluipverkeer, auto’s die de doorsteek Sint-Lievenspoortstraat – Hubert Frère Orbanlaan maken (of omgekeerd), maar helemaal niet in de straat zelf moeten zijn. De doorsteek is functioneel ook niet nodig, men gebruikt beide straten om tot op de stadsring te geraken, de doorsteek wordt meestal enkel gemaakt in de hoop minder lang te moeten aanschuiven bij het oprijden van de R40. De Sint-Lievensdoorgang wordt ook veelvuldig gebruikt door fietsers, die zo de drukkere alternatieven kunnen vermijden. 

De bewoners melden ook een toegenomen parkeerdruk, sinds er in de omgeving parkeerplaatsen verdwenen. 

De bewoners namen daarover al eerder contact op met uw kabinet en het Mobiliteitsbedrijf. Ze formuleerden zelf ook al meerdere verbetervoorstellen: het doodlopend maken (voor wagens) van de straat, of wanneer dat niet mogelijk zou zijn minstens eenrichtingsverkeer invoeren; het omvormen van de betalende parkeerplaatsen in de straat naar bewonersparkeerplaatsen en op langere termijn: een heraanleg van de straat in de vorm van de ondertussen gekende ‘tuinstraat’. 


De vraag naar bewonersparkeerplaatsen geldt overigens ook voor de Sint-Lievenspoortstraat, ook daar is er sinds de heraanleg een toegenomen parkeerdruk. In de Sint-Lievenspoortstraat worden best ook shop&go parkeerplaatsen voorzien aan het begin van de straat, in functie van de aanwezige handelaars. Idealiter kunnen deze buiten de openingsuren gebruikt worden als bewonersparkeerplaatsen.


De vraag naar een tuinstraat met de daarbij horende ontharding brengt me bij een andere opportuniteit tot ontharding in de onmiddellijke omgeving. De lus aan de Jules De Bruyckerdreef, die vroeger gebruikt werd om van de Franklin Rooseveltlaan terug te draaien richting Zuid, is sinds de invoering van het circulatieplan afgesloten. Hetzelfde geldt voor de derde (meest linkse) rijstroken van de Rooseveltlaan en de Zuidparklaan, voor het stuk dat aansluit op de Jules De Bruyckerdreef. 

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 28/09/2022 - 10:35

Toelichting

Hoe staat u tegenover de verschillende suggesties van de bewoners van de Sint-Lievensdoorgang (ontharding, doodlopende straat, eenrichtingsverkeer, bewonersparkeren,…)? Welke maatregelen kunnen op kortere termijn genomen worden?

Kan er op korte termijn actie ondernomen worden in de Sint-Lievenspoortstraat qua shop&go- en bewonersparkeerplaatsen?

Bent u bereid om – in overleg met AWV – te bekijken of de opgesomde opportuniteiten qua ontharding aan en rond de Jules De Bruyckerdreef uitgevoerd kunnen worden?

Bespreking

Antwoord

De bewoners hebben inderdaad enkele vragen en bezorgdheden omtrent verkeersdrukte en snelheid doorgegeven aan het Mobiliteitsbedrijf.

Het mobiliteitsbedrijf stelt vast dat op basis van de beschikbare data het verkeer in de Sint-Lievenspoortstraat en de Frère-Orbanlaan is toegenomen. De belangrijkste oorzaak is de aanpassing die de Afdeling Wegen en Verkeer (AWV) heeft uitgevoerd aan de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt R40 Sint-Lievenspoort. Deze aanpassing is doorgevoerd om het kruispunt veiliger te maken. 

Dit heeft ook als gevolg dat de verkeersafwikkeling iets minder vlot verloopt waardoor de doorstroming ook verminderd is. Hierdoor is er meer filevorming in de toeleidende straten Hubert Frere-Orbanlaan en Sint-Lievenspoortstraat omdat de R40 oprijden minder vlot verloopt dan vroeger. Daardoor is het natuurlijk ook dat de Sint-Lievensdoorgang drukker geworden, als verbinding tussen de Hubert Frere-Orbanlaan en de Sint-Lievenspoortstraat. 

De doorgevoerde aanpassingen waren nodig om het veiliger te maken.

De bezorgdheid rond overdreven snelheid kunnen wij volgens onze data niet bevestigen. De snelheid ligt onder de toegelaten 30km/u. Gezien de korte afstand van de straat (50m) en de aanwezigheid van verkeersplateaus zijn er al maatregelen aanwezig om de snelheid te sturen naar de geldende 30km/u. En blijkbaar volgens onze data lukt dat ook vrij goed.

Enkele bewoners formuleerden inderdaad ook 2 circulatievoorstellen (doodlopende straat of éénrichtingsverkeer west naar oost). Deze circulatievoorstellen moeten getoetst worden in het systeem van de wijkcirculatie. Dus daar zal onderozke naar gevoerd worden. Het mobliteitsbedrijf is bezig met dat op te zetten. Een circulatiewijziging verschuift of breekt immers verkeerstromen en kan elders (on)gewenste impact veroorzaken, ook naar bewoners. De verkeerstellingen zouden nog dit najaar moeten plaatsvinden.

Wat de suggestie voor bewonersparkeren betreft. De Sint-Lievenspoortstraat en omgeving wordt gekenmerkt door een mix van eengezinswoningen, meergezinswoningen en handelsactiviteit/vrije beroepen. 

Heel wat bewoners van woningen parkeren niet in een garage maar op het openbaar domein. Dat vertaalt zich onvermijdelijk in een hoge interne parkeerdruk op de straat. Dikwijls gaan bewoners er van uit dat de hoge parkeerdruk een 'externe oorzaak' heeft. Maar dat is natuurlijk niet altidj zo. Hierdoor gaat men er soms snel van uit dat 'bewonersparkeren' een oplossing biedt voor het parkeerprobleem.

Niet alleen bewoners hebben nood aan parkeerruimte. Ook hun bezoekers, bezoekers van winkels, vrije beroepen als de zakelijke bezoekers van woningen (klusjesdiensten, tuinaannemers, leveranciers, installatiebedrijven, …) hebben nood aan ruimte voor parkeren. Zij kunnen echter nooit parkeren op een voorbehouden bewonersplaats.

We zijn dus bereid om bijkomende bewonersparkeerplaatsen te bekijken. Het is echter belangrijk om daar een goed evenwicht in te vinden.

Wat betreft het Shop & Go parkeren wordt een proefproject opgestart. Voor dat proefproject zullen de bestaande ultrakortparkeerplaatsen gebruikt worden. Na evaluatie van dit proefproject (doelmatigheid, bezettingsgraad, roulatie, gemiddelde parkeerduur,handhaving,  …) gaan we bekijken of het zinvol is om dit breder uit te rollen.

Wat betreft uw suggestie voor ontharding van de lus een aansluitende armen aan de Jules De Bruyckerdreef, kan ik u nu reeds goed nieuws meedelen. De diensten hebben reeds een ontwerp opgestart om dit te ontharden en klimaatrobuuster te maken.

wo 05/10/2022 - 13:24