Terug
Gepubliceerd op 05/10/2022

2022_MV_00521 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Land van Waaslaan

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
di 04/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 04/10/2022 - 21:22
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Tom De Meester; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Anita De Winter; Jeroen Van Lysebettens; Patricia De Beule; Bart De Muynck; Bart Tembuyser; Stefan  Vanbroeckhoven, departementshoofd, Departement Stedelijke Ontwikkeling; Yves  Roelandt, directeur, IVA Mobiliteitsbedrijf; Ruben  Haerens, specifiek directeur, Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Helga Stevens; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00521 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Land van Waaslaan 2022_MV_00521 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Land van Waaslaan

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

/

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

di 27/09/2022 - 17:41

Toelichting

In het voorjaar stelde onze fractie u een vraag over de verkeersveiligheid op de Land Van Waaslaan, specifiek op het kruispunt met de Pilorijnstraat. In uw antwoord verwees u toen naar het AWV en dat het initiatief voor een heraanleg van de Land Van Waaslaan bij hen ligt. In mei stelde Vlaams Parlementslid Elke Sleurs daarom hierover een vraag aan minister Peeters. Het antwoord van de minister luidt als volgt: 

“Dit kruispunt werd al vele malen besproken met de diensten van de Stad Gent en met de Lijn. Er werd nog geen definitief standpunt ingenomen. De stadsdiensten van Gent zijn bovendien bezig met de opmaak van een visie voor de verkeersafwikkeling en de mobiliteit in de omgeving van het Antwerpenplein aan het Dampoortstation.”

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld: 

  • De minister zegt dat er nog geen definitief standpunt werd ingenomen. Waarom niet? Waar stropt het?
  • De minister verwijst verder naar een visie die in opmaak is bij de stad. Is deze visie al af? 
    1. Zo ja, waar kunnen we deze raadplegen?
    2. Zo nee, tegen wanneer zal deze visie af zijn?

Bespreking

Antwoord

Collega’s het is natuurlijk wel zo dat dit twee vragen zijn over twee zijstraten vna de Land Van Waaslaan, de Pilorijnstraat en de Van Aerenbergstraat, dat zijn twee verschillende zijstraten maar ik ga toch proberen om deze samen te behandelen.

Ik ga beginnen met de vragen van collega Taeldeman over de Engelbrecht van Aerenbergstraat. Een aantal zaken zullen gemeenschappelijk zijn. 

Collega’s, ik ben even bezorgd als jullie over de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers op dit punt. Ik wil daar echt geen ongevallen meer zien. De stadsdiensten hebben dit ook al meermaals aangekaart bij AWV. De gewestwegen zijn als je kijkt naar ongevallen echt wel kritische assen als je kijkt naar ongevallen met voetgangers en fietsers.

AWV is wegbeheerder op de Land Van Waaslaan en heeft daar dus de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen. 

Een concrete uitvoeringsdatum voor de volledige heraanleg van Land Van Waaslaan-Victor Braeckmanlaan is er nog niet. Ik vind dat het hier te traag gaat. Onze diensten blijven wel aandringen voor oplossingen. 

Over het kruispunt met de Van Aerenbergstraat:

Op het overleg dat de stadsdiensten in augustus hadden met AWV, engageerde AWV zich op vraag van Stad Gent wel om het ontwerp voor een meer veilige inrichting van dit kruispunt op te starten. Het voorzien van een middengeleider met opstelruimte voor overstekende voetgangers en fietsers lijkt hier een nuttige en haalbare ingreep te zijn. Nu we moeten ook kijken wat we vanuit onze eigen bevoegdheden kunnen doen naar dat kruispunt toe. 

Het mobiliteitsbedrijf onderzoekt nu wat dit mogelijk betekent binnen het wijkmobiliteitsplan. Eigenlijk hebben we daar al een aantal keuzes gemaakt.

Een deel van de oplossing die we vanuit de stad Gent zullen bieden voor dit gevaarlijk punt dat u hier terecht naar voor brengt  is de verkeersfilter in de Engelbert van Arenbergstraat ter hoogte van het waspark, die beslist is binnen het Wijkmobiliteitsplan Dampoort-Oud Gentbrugge. Deze verkeersfilter zal er voor zorgen dat minder autoverkeer komt aan het kruispunt met de Land van Waaslaan, en zorgt voor een verkeerssituatie die beter leesbaar is. Er is dan minder kans dat voertuigen het zicht op andere verkeersdeelnemers hinderen. De uitvoering van deze filter zal samen met de uitrol van het Wijkmobiliteitsplan Dampoort-Oud-Gentbrugge gebeuren op 3 april 2023. 

En dan wat betreft de vragen van mevrouw Deene, mevrouw Van Bossuyt over het kruispunt met de Pilorijnstraat. 

Vanuit de beschikbare info kan ik niet 100% zeker afleiden naar welk overleg minister Peeters verwijst.  

De Land Van Waaslaan is in beheer van AWV.

Stad Gent neemt deel aan het ‘Platform Verkeersveiligheid en doorstroming’ met AWV. Op dit overlegplatform werd dit punt de voorbije jaren al meermaals besproken als zijnde een moeilijk punt. Stad Gent heeft het daar in augustus zelf opnieuw geagendeerd, omdat we uiteraard zeer bezorgd blijven over de verkeersveiligheid van dit punt voor voetgangers en fietsers. Ik heb het verslag erbij genomen.

Volgens het verslag werd daar afgesproken dat AWV onderzoek zou doen naar mogelijke aanpassingen aan de oversteekplaats en verkeerslichten, en een ontwerp zou opstarten. 

Er werd ook gesteld dat er dan goed rekening gehouden moest worden met het verschuiven van de verkeersstromen door de invoering van het Wijkmobiliteitsplan Dampoort- Oud Gentbrugge, dat is iets wat door het mobiliteitsbedrijf opgenomen wordt. Dus we zullen zelf wel één en ander ondernemen qua visievorming. 

Zo zijn de stadsdiensten aan het werk in het project ‘Gentspoort’, dat door de Vlaamse regering toegewezen werd aan de Werkvennootschap. Dit project heeft te maken met tramlijn 7. Dit project kan een heel grote impact hebben op de verkeerstromen rondom Antwerpenplein en Dampoortrotonde. Het is nu nog moeilijk om in te schatten wanneer deze visie concreet beschikbaar zal zijn, gezien het project over heel veel locaties in de stad een uitspraak moet doen en er nog geen concrete volgorde vast ligt. Wij werken daar aan mee.

Het andere grote project, naast Gent Spoort en wijkmobilitietsplan Gentbrugge, is de opstart van het Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg. Dit wijkmobiliteitsplan zou de verkeerstromen in de omgeving van de Pilorijnstraat kunnen veranderen en verbeteren. 

Bedoeling is om begin volgend jaar met mogelijke ideeën naar bewoners, handelaars en andere actoren te kunnen stappen. 

Ondertussen volgen wij het onderzoek en ontwerp van AWV uiteraard nauw op. Het is zeer goed dat collega Sleurs daar haar deel van het werk doet in het Vlaams parlement Het is door samen te werken over fracties heen dat dergelijke gevaarlijke knelpunten uiteindelijk opgelost zullen geraken, maar zoals ik zei mevrouw Van Bossuyt mevrouw Deene, volgens het verslag, volgens de afspraken, zou AWV nu afkomen met een ontwerp voor dat kruispunt met de Pilorijnstraat.

wo 05/10/2022 - 13:22