Terug
Gepubliceerd op 29/09/2022

Agenda  commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)

di 04/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering

 • IR 5.

  2022_MV_00521 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Land van Waaslaan

 • IR 6.

  2022_MV_00523 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Sint-Lievensdoorgang en omgeving

 • IR 7.

  2022_MV_00524 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Straatverlichting

 • IR 8.

  2022_MV_00527 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van Lysebettens: Gents winterplan voor ondernemingen

 • 1.

  2022_GR_00863 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van 'The Big Score 2022' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Scale-Ups.eu nv, Clemenceaustraat 177/A, 2860 Sint-Katelijne-Waver, voor de organisatie van The Big Score 2022 van 15 november tot en met 17 november 2022 waarbij een subsidie van van 40 000 EUR, inclusief btw, wordt toegekend.

 • 2.

  2022_GR_00859 - Overheidsopdracht van werken - Kunstwerken Gent: Bijlokekaai toegangshelling steiger - TDW/2022/007 - ID5291 - Bestek - Vaststelling

 • 3.

  2022_GR_00860 - Overheidsopdracht van werken - wegenis- en rioleringswerken in de Halewijnstraat, Halewijnstationstraat en de Adolf Lootensstraat te Gent-Drongen - stadsaandeel in de studie en gunning (besteknummer AK-08-054 van TMVW) en het ontwerp van de werken (besteknummer 061-10-180-Z van TMVW) - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het stadsaandeel in het ontwerp van de werken met betrekking tot de wegenis- en rioleringswerken in de Halewijnstraat, Halewijnstationstraat en de Adolf Lootensstraat te Gent-Drongen (besteknummer 061-10-180-Z van TMVW), goed te keuren.

  TMVW treedt op als leidinggevend bestuur voor het geheel van de werken.

  Procedure: openbare procedure.

  Uitvoeringstermijn: 270 werkdagen.

  Gunningscriteria: prijs

  Raming werken: 3.523.679,59 euro exclusief btw, waarvan 2.832.931,24 euro ten laste van TMVW en 690.748,35 euro + 145.057,15 euro (21 % btw) = 835.805,50 euro ten laste van de Stad. De werken komen in aanmerking voor subsidies van het Fietsfonds, geraamd op 229.737,73 euro ten gunste van de Stad.

  Het college stemt in met het onmiddellijk opstarten van de aanbestedingsprocedure door TMVW evenwel met opening van de offertes na goedkeuring van het stadsaandeel in het ontwerp van de werken door de gemeenteraad.

  Het college van burgemeester en schepenen keurt het stadsaandeel goed in de overheidsopdracht van diensten met betrekking tot de studieopdracht (bestek AK-08-054 van TMVW) voor de wegenis- en rioleringswerken in de Halewijnstraat, Halewijnstationstraat en de Adolf Lootensstraat te Gent-Drongen, en gaat akkoord met het gunnen van de studieopdracht aan de nv Grontmij Vlaanderen, Frans Smoldersstraat 18, 1932 Zaventem (thans: nv Sweco Belgium, met als maatschappelijke zetel Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel). Raming stadsaandeel in de studie en veiligheidsco√∂rdinatie: 82.337,47 euro excl. btw + 17.290,87 euro (21 % btw) = 99.628,34 euro incl. btw. 

  (kenmerk: TDWCOL2022/189 - DOM061-10-180-Z)

 • 4.

  2022_GR_00858 - Reglement met betrekking tot de aansluiting van providers van mobiel parkeren tot het Gents Parkeer- en Verblijfsregister (GPR) - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement met betrekking tot de aansluiting van providers van mobiel parkeren tot het Gents Parkeer- en Verblijfsregister (GPR) ', goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2019, te wijzigen.

  De wijzigingen hebben betrekking op:

  • de aanpassing van de commissie voor de providers, in artikel 10: 
   • Vanaf 1/1/2023 zal de commissie degressief vastgelegd worden op basis van het bedrag van de vergoedingen van die maand.
   • Vanaf 1/1/2025 zal de commissie herleid worden naar 0%
  • een toevoeging aan artikel 12 met een clausule voor nieuwe providers die toetreden tot het GPR, dat aangeeft dat ze 1 jaar de tijd hebben om effectief actief te zijn in Gent.
  • een wijziging van artikel 13 met betrekking tot aansprakelijkheid, om een tegenstrijdigheid in het reglement recht te zetten.

  Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2023.


 • 5.

  2022_GR_00868 - Definitieve vaststelling van de rooilijn voor de nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rooilijn voor de nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I definitief vast te stellen.

 • 6.

  2022_GR_00887 - Vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het definitief onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I  vast te stellen.

  De  motivering  van het onteigeningsplan wordt opgenomen in de bijgevoegde motiveringsnota evenals de bijgevoegde projectnota die het project beschrijft. Bovendien wordt verwezen naar het besluit van de definitieve vaststelling van het rooilijnplan Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I dat eerst zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Pas nadat dit is goedgekeurd zal onderhavig besluit worden goedgekeurd.

  De bezwaarschriften tegen het voorlopig onteigeningsbesluit  ingediend tijdens het openbaar onderzoek worden behandeld  in het verslag  van het openbaar onderzoek gevoegd bij dit besluit.