Terug commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)

Tue 04/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement met betrekking tot de aansluiting van providers van mobiel parkeren tot het Gents Parkeer- en Verblijfsregister (GPR) ', goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2019, te wijzigen.

  De wijzigingen hebben betrekking op:

  • de aanpassing van de commissie voor de providers, in artikel 10: 
   • Vanaf 1/1/2023 zal de commissie degressief vastgelegd worden op basis van het bedrag van de vergoedingen van die maand.
   • Vanaf 1/1/2025 zal de commissie herleid worden naar 0%
  • een toevoeging aan artikel 12 met een clausule voor nieuwe providers die toetreden tot het GPR, dat aangeeft dat ze 1 jaar de tijd hebben om effectief actief te zijn in Gent.
  • een wijziging van artikel 13 met betrekking tot aansprakelijkheid, om een tegenstrijdigheid in het reglement recht te zetten.

  Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2023.


Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het definitief onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I  vast te stellen.

  De  motivering  van het onteigeningsplan wordt opgenomen in de bijgevoegde motiveringsnota evenals de bijgevoegde projectnota die het project beschrijft. Bovendien wordt verwezen naar het besluit van de definitieve vaststelling van het rooilijnplan Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I dat eerst zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Pas nadat dit is goedgekeurd zal onderhavig besluit worden goedgekeurd.

  De bezwaarschriften tegen het voorlopig onteigeningsbesluit  ingediend tijdens het openbaar onderzoek worden behandeld  in het verslag  van het openbaar onderzoek gevoegd bij dit besluit.