Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_MV_00536 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Studie / maatregelen hinder recyclagepark Oostakker

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 22/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 22/11/2022 - 20:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Anne Schiettekatte; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Alana Herman; Karla Persyn; Anton Vandaele; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00536 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Studie / maatregelen hinder recyclagepark Oostakker 2022_MV_00536 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Studie / maatregelen hinder recyclagepark Oostakker

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen

Vorig jaar informeerde ik naar de resultaten van de studie naar hinder voor omwonenden van het recyclagepark te Oostakker.

U antwoordde me toen:

IVAGO is inderdaad aan het kijken om de hinder die sommige bewoners ervaren aan te pakken. 

Daarvoor liet ze eind mei geluidsmetingen uitvoeren door een studiebureau. Het geluid werd gemeten in de Invalidenstraat en in de achtertuin van een inwoner van Ombeekhof, en dit tijdens meerdere dagen en zowel tijdens de openingsuren van het recyclagepark als buiten deze uren. Er werden op het park ook specifieke handelingen gemeten, zoals het optrekken van een container en het lossen van meerdere fracties. 

De eerste analyses door het bureau zijn gelijkaardig aan de resultaten van de geluidsmetingen van november 2011. Met name dat de passage van de trein de grootste factor van geluidshinder is. De studie toont verder aan dat de activiteiten van het recyclagepark in lijn zijn met de geldende geluidsnormen. 

Ondanks de goede resultaten heeft IVAGO een bijkomende studie besteld om voor een aantal incidentele en impulsachtige geluiden na te gaan of bijkomende maatregelen zinvol zijn om het comfort nog te verbeteren. Daarvan zijn de resultaten nog niet binnen.” 

Graag informeer ik naar het vervolg van deze studie:

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

di 04/10/2022 - 10:09

Toelichting

 • Wat zijn de resultaten van de bijkomende studie omtrent de incidentele en impulsachtige geluiden?
 • Zijn de resultaten in die mate dat er bijkomende maatregelen nodig zijn? Zo ja, welke?

Bespreking

Antwoord

Er werd een akoestisch onderzoek uitgevoerd door Bureau De Fonseca op 19/07/2021 en een bijkomende meting naar het effect van milderende maatregelen op 18/10/2021. Er zijn metingen gedaan op het containerpark en ook vlakbij in Ombeekhof (P1) en de Invalidenstraat (P2): 

Als gevolg van deze studie werd intern bij IVAGO een aantal milderende maatregelen uitgewerkt. Het effect van de maatregelen werd in de praktijk getest op het recyclagepark door bijkomende geluidsmetingen op 18/10/21. 

 • Er werd een rubberen strip aangebracht op het contactpunt van de netten die dichtgeklapt worden wanneer de container volledig gevuld is. Ongedempt geeft dit in Ombeekhof een impulsachtig geluid van 67 dB(A) (> norm 65 dB(A)). Met een rubberen strip geeft dit nog een geluidsniveau van 63 dB(A). De meting geeft een ongunstiger beeld dan in de realiteit, omdat de test is uitgevoerd op een lege container. Bij een volle container is het geluidsniveau merkelijk lager. Er wordt aanbevolen om alle containers te voorzien van een rubberen strip.
 • Een lege container wordt neergezet en weer opgetrokken op twee manieren. De eerste maal gebeurt dit aan het gebruikelijke toerental. De tweede maal gebeurt dit aan een gereduceerd toerental, daardoor duurt de actie iets langer. De bons op het einde van het neerzetten is bij een gereduceerd toerental niet meer aanwezig. Er wordt voorgesteld om deze werkwijze vast te leggen in een werkinstructie.
 • Er wordt tijdens deze meting ook vastgesteld dat het geluid voortgebracht door CNG-vrachtwagens lager is dan door dieselvrachtwagens. 

Deze aanbevelingen resulteren in concrete aanpassingen: 

 • Op de klapnetten worden rubberen strips aangebracht om het geluid van een opengeklapt net te verminderen. 
 • Containers worden neergezet en opgehaald aan een gereduceerd toerental. Dit wordt vastgelegd in een werkinstructie. 
 • Waar mogelijk worden er CNG-vrachtwagens gebruikt voor de aan- en afvoer recyclageparken.  

Op 13 Oktober 2022 heeft het College van Burgemeester en Schepenen de herinrichting van het containerpark vergund mits de volgende bijzondere voorwaarden: Er dient een volledig akoestisch onderzoek te gebeuren na het voltooien van de veranderingen aan de inrichting.

IVAGO heeft intussen beslist om zijn recyclageparken toch niet te openen op maandag, zoals eerder was vastgelegd. Die beslissing staat los van deze mondelinge vraag, maar het leek ons toch cruciale info om in dit verhaal mee te geven. 

Het College voegt toe dat op te merken is dat tussen het recyclagepark en de woonwijk Ombeekhof de spoorlijn Gent-Antwerpen ligt en het treinverkeer ook een zeker geluidsniveau genereert. 

Op 13 Oktober 2022 heeft het College van Burgemeester en Schepenen de herinrichting van het containerpark vergund mist de volgende bijzondere voorwaarden: Er dient een volledig akoestisch onderzoek te gebeuren na het voltooien van de veranderingen aan de inrichting. Indien er niet kan voldaan worden aan de normen, dient een saneringsplan opgemaakt te worden. Bij de uitvoering van het akoestisch onderzoek moet de nodige aandacht besteed worden aan de locaties van de meetpunten t.o.v. de veranderde toestand van de inrichting.

 • Er mogen op het recyclagepark geen rust verstorende activiteiten plaatsvinden tussen 19 uur en 7 uur en op zon- en feestdagen.
 • De motoren van voertuigen dienen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d. Deze regel dient duidelijk gecommuniceerd te worden op het recyclagepark, bijvoorbeeld door het plaatsen van een bord. Op de regel dient toegezien te worden door het personeel.
 • De bezoekers van het park dienen erop attent gemaakt te worden de materialen in de containers te leggen en niet te gooien i.f.v. de hinder voor de omwonende. Dit kan, bijvoorbeeld, door het plaatsen van borden en interventies van het personeel.

Ter aanvulling (werd niet mondeling meegedeeld op de commissie) 

Resultaten van de studie:

 • Dat bij de lange termijnmetingen de geluidsniveaus voornamelijk zijn bepaald door de frequente treinpassages. Uit de metingen is de exploitatie van het recyclagepark niet direct af te leiden als een continu geluid. 
 • Dat de activiteit wel hoorbaar is als afzonderlijke geluidspieken bij het inwerpen van afval in een container. De meeste geluiden afkomstig van het containerpark zijn dus impulsachtig of fluctuerend van aard. Het gooien van afval in de containers geeft pieken die hoogstens 2 sec duren. 
 • Ook hiervoor worden de geldende geluidsnormen doorgaans gerespecteerd ter hoogte van de meetpunten in Ombeekhof en de Invalidenstraat. De grenswaarde van 65 dB(A) werd tijdens de geluidsmetingen wel een paar keren overschreden, hooguit enkele (2) keren per dag. 
 • De overschrijdingen treden op tijdens het verplaatsen van containers (>norm 60 dB(A)) en bij het inwerpen van steenpuin in de container (> norm 65 dB(A)). Bij het inwerpen van hout en glas (in de containers) wordt de norm (65 dB(A)) niet overschreden, maar ligt het piekniveau wel boven 60 dB(A). Tijdens de metingen is, volgens het onderzoek, getracht om steeds zo veel mogelijk geluid te produceren (worst case).
wo 23/11/2022 - 13:50