Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_GR_00948 - Subsidieovereenkomst in verband met 'het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit' voor werkingsjaren 2023-2025 - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 22/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00948 - Subsidieovereenkomst in verband met 'het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit' voor werkingsjaren 2023-2025 - Goedkeuring 2022_GR_00948 - Subsidieovereenkomst in verband met 'het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit' voor werkingsjaren 2023-2025 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Voor de realisatie van de doelstellingen van het beleidsveld internationale solidariteit, conform de beleidsnota internationale solidariteit en de strategische planning van de Stad Gent, werd in 2020 een subsidieovereenkomst met 11.11.11. voor de periode 2020-2022 afgesloten. De samenwerking gebeurt in het kader van Belmundo, het jaarlijkse activiteitenfestival rond internationale solidariteit, en levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling "Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit".

Er wordt voorgesteld om een nieuwe 'Subsidieovereenkomst voor het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit, voor werkingsjaren 2023-2025' te sluiten met 11.11.11., met maatschappelijke zetel te Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel. 

De eerste editie van Belmundo, het jaarlijkse Gentse stadsfestival rond internationale solidariteit, ging van start in 2009, in opvolging van Het Zuiden in de wijken. Belmundo maakte mondiale thema’s bij een breed publiek bespreekbaar. Belmundo gaf ook impulsen aan nieuwe verenigingen uit verschillende sectoren om hun werking met een bril van internationale rechtvaardigheid en solidariteit te bekijken. Jaar na jaar sloeg Belmundo op succesvolle wijze de brug naar organisaties die internationale solidariteit niet als kernopdracht hadden, maar wel veel expertise hadden in het focusthema van dat jaar. Belmundo zette ook steeds actief in op netwerking en samenwerking tussen Gentse organisaties om activiteiten te organiseren.

In de beleidsnota internationale solidariteit 2020-2025 werd een actualisatie van Belmundo aangekondigd. Op basis van jaarlijkse evaluaties van Belmundo en nieuwe beleidsprioriteiten van Stad Gent, wenst Stad Gent voor Belmundo 2023-25:

de sterktes van Belmundo te behouden:

 • Verbreden van partnerschappen en doelgroepen buiten de sector van de internationale solidariteit.
 • Inspraak en nauwe betrokkenheid van het Gents middenveld actief rond internationale solidariteit.
 • Opbouwen en ondersteunen van een community rond internationale solidariteit.
 • Opzetten van wervende, zichtbare, thematische communicatie.

en voor Belmundo 2023-25 extra in te zetten op:

 • Verbreding van de doelgroep, onder meer door samen te werken met jongerenorganisaties.
 • Meer ruimte voor participatieve werkvormen zoals co-creatie.
 • Contact en uitwisseling faciliteren tussen burgers uit het Globale Zuiden en Gentenaren, met in concreto een internationale uitwisseling met jongeren in het kader van European Youth Capital in 2024.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Stad Gent kiest voor het afsluiten van een subsidieovereenkomst met 11.11.11 om verschillende redenen:
 • Als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelt 11.11.11 de krachten van 45 organisaties en ongeveer 20.000 vrijwilligers in 330 lokale groepen. Lokale inbedding en breed bereik zijn daarom gegarandeerd.
 • Als middenveldorganisatie heeft 11.11.11 een rijke ervaring in het werven en werken met vrijwilligers, samenwerkingsverbanden vormgeven, etc.
 • Het pluralistische karakter van 11.11.11 geeft Belmundo een groot draagvlak, zowel bij lidorganisaties als daarbuiten.
 • 11.11.11 beschikt over een grote beleidsdienst die gespecialiseerd is in diverse thema’s.
 • 11.11.11 heeft ervaring met lokale projecten in verschillende steden en provincies. Deze ervaring kan ter beschikking gesteld worden in functie van Belmundo.
 • Op communicatie- en campagneniveau kan de Belmundo-medewerker terugvallen op de expertise van 11.11.11.

De subsidie is gekoppeld aan de groeivoeten zoals bepaald door Stad Gent (1,99% in 2024 - 1,83% in 2025). De duur van de overeenkomst is 3 jaar. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Internationale Relaties en Netwerken 
Budgetplaats 3456900TS 
Categorie* E subs
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2022 55.350,00
2023
2024 62.601,50
2025 63.757,50 
2026 6.387,00
Totaal188.096,00

Voorgestelde uitgaven

€ 188.096,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

adviesraad STANZ Gunstig advies

Activiteit

AC34569 Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de overeenkomst met de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, 11.11.11 vzw, met maatschappelijke zetel Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel, voor de werkingsjaren 2023-2025 voor het bedrag van 188.096 euro.