Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_RMW_00126 - Subsidieovereenkomst in het kader van de lokale diensteneconomie voor het project Digipunten periode 2020-2022 - Addendum - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 22/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2022_RMW_00126 - Subsidieovereenkomst in het kader van de lokale diensteneconomie voor het project Digipunten periode 2020-2022 - Addendum - Goedkeuring 2022_RMW_00126 - Subsidieovereenkomst in het kader van de lokale diensteneconomie voor het project Digipunten periode 2020-2022 - Addendum - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, artikel 14 en artikel 106, lid 2;
  • Het Decreet betreffende de lokale diensteneconomie van 22 november 2013;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Decreet over maatwerk bij individuele inschakeling van 14 januari 2022
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het Decreet betreffende de lokale diensteneconomie van 22 november 2013;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 tot uitvoering van het Decreet over maatwerk bij individuele inschakeling van 14 januari 2022.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hebben op 25 mei 2020 de subsidieovereenkomst goedgekeurd tussen vzw Ateljee, Getouwstraat 11, 9000 Gent, de Stad Gent en het OCMW Gent voor het project Digipunten, werkingsjaren 2021-2022.

De Vlaamse regering keurde op 15 juli 2022 het besluit tot uitvoering van het Decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling goed. Dit besluit bepaalt dat de nieuwe regelgeving ingaat op 01/07/2023.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Lokale Diensteneconomie (LDE) creëert jobs voor kansengroepen via het organiseren van een aanbod voor niet-ingevulde behoeften. Dat biedt de Stad opportuniteiten om nieuwe dienstverlening te organiseren. Bijzondere aandacht gaat naar opleiding, begeleiding en doorstroming van de werknemers naar de reguliere arbeidsmarkt. Zo draagt de Lokale Diensteneconomie bij tot de realisatie van de doelstellingen die geformuleerd werden in het bestuursakkoord 2020-2025 en de beleidsnota Werk en Sociale Economie. De lokale cofinanciering is essentieel voor de voortzetting van de projecten Lokale Diensteneconomie. Concreet bieden de Digipunten laagdrempelige toegang aan tot pc en internet.

Individueel Maatwerk vervangt vanaf 1 juli 2023 de maatregel LDE en laat ook de tewerkstellingsmaatregel Sociale Inschakelingsecononomie (SINE) uitdoven. Dat heeft gevolgen voor de financiering van de lopende LDE-projecten: het huidige Decreet Lokale Diensteneconomie wordt afgeschaft. Via individueel maatwerk krijgt elk bedrijf recht een ondersteuningspakket voor de aanwerving van een werknemer met ondersteuningsbehoefte, die geïndiceerd en toegeleid wordt door VDAB. De Vlaamse overheid voorziet vanaf juli 2023 in een extra budget om het wegvallen van de SINE middelen te compenseren. Dit budget zal ter beschikking gesteld worden van de lokale overheden om te verdelen over de huidige projecten Lokale Diensteneconomie. De omvang van het budget en de modaliteiten voor verdeling moeten nog door de Vlaamse overheid vastgelegd worden. Daarom wordt voorgesteld om de lopende subsidieovereenkomst met Ateljee, opgenomen bij dit besluit, te verlengen t.e.m. 30/6/2023.

Zodra het decreet individueel maatwerk van kracht wordt, starten de onderhandelingen om een volwaardige nieuwe convenant te laten goedkeuren door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, waardoor deze voorlopige verlenging komt te vervallen.

Volgende uitbetalingsmodaliteiten zijn van toepassing: het bedrag voor de voorlopige verlenging wordt bij aanvang van 2023 voor 100% uitbetaald. Wanneer de uiteindelijke, definitieve subsidieovereenkomst gesloten wordt, wordt na ondertekening 90% van het totaalbedrag van de nieuwe overeenkomst uitbetaald min het bedrag van de voorlopige verlenging. Het resterende saldo van 10% wordt uitbetaald na de geijkte evaluatieprocedure.

De doelstellingen blijven ongewijzigd en worden geëvalueerd na afloop van werkingsjaar 2023 en voor het volledige werkingsjaar. Indien echter geen nieuwe overeenkomst zou afgesloten worden na 30/06/2023, worden bij de evaluatie de te bereiken doelstellingen proportioneel verminderd (gehalveerd) overeenkomstig de periode van 6 maand ipv 1 jaar zoals initieel voorzien.

Om de continuering van het project Digipunten te garanderen wordt volgende tewerkstelling en financiering voorgesteld:

Ateljee vzw, Getouwstraat 11, Gent

Organisatie van Digipunten waar wijkbewoners toegang hebben tot pc en internet (voorheen Digitale Talentpunten).

10 VTE doelgroepwerknemers, 6 maand, periode 01/01/2023-30/06/2023

Dienst Werk en Activering

Dienst Lokaal Sociaal Beleid

Totaal

VTE

35.169,21 euro

(10 VTE x 6.000 euro)

35.169,21  euro

 

70.338,41  euro

10


Volgende indexering wordt toegepast:


 

2023

2024

2025

Groeivoet personeel (meer dan 85% voor personeel) 

4,83%

1,99%

1,83%


De evaluatiefiche voor het project Digipunten voor het werkingsjaar 2021 werd als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Gezien de helft van de subsidie verleend wordt door de Dienst Werk en Activering, zal dit besluit ook aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Overzicht van de uitgaven


Dienst* Lokaal Sociaal Beleid   Dienst Werk
Budgetplaats B10130000  348230000
Categorie* E.Subs   E.Subs 
Subsidiecode Niet_Relevant  Niet_Relevant  
2023 35.169,21
35.169,21 
Totaal 35.169,21
 35.169,21 

Voorgestelde uitgaven

€ 35.169,21

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34823 Uitbouwen van de sociale economie

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum voor de verlenging van de subsidieovereenkomst voor het project Digipunten van 1/1/2023 tot en met  30/06/2023 tussen Stad Gent, OCMW Gent en vzw Ateljee, Getouwstraat 11, 9000 Gent.

Bijlagen