Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_GR_00996 - Sluiten van een erfpachtovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Ham 68 - aanpassing goedgekeurd ontwerp van erfpachtovereenkomst - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 22/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00996 - Sluiten van een erfpachtovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Ham 68 - aanpassing goedgekeurd ontwerp van erfpachtovereenkomst - Goedkeuring 2022_GR_00996 - Sluiten van een erfpachtovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Ham 68 - aanpassing goedgekeurd ontwerp van erfpachtovereenkomst - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, boek III 'Goederenrecht', titel VII 'Erfpachtrecht'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 21 juni 2021 keurde de gemeenteraad onder meer de erfpachtovereenkomst betreffende een deel van het gebouw gelegen Ham 68 goed. De notariële akte kon pas verleden worden onder dubbele opschortende voorwaarde van rechtzetting door NV Luminus en van het bekomen van een toen nog ontbrekend bodematttest.

Momenteel werd de notariële akte nog niet verleden en loopt nog de erfpachtovereenkomst van 23 september 1998 met NV Luminus voor de beschermde Turbinezaal van de elektriciteitscentrale in het onroerend goed gelegen te Gent, Ham 68, gesloten voor een periode van 27 jaar, ingegaan op 23 september 1998 en eindigend op 22 september 2025.
Omwille van een goedgekeurd subsidiedossier bij FoCI dient de Stad over een zakelijk recht van 20 jaar te beschikken voor het onroerend goed waar het Intercultureel Centrum De Centrale gevestigd is. De subsidies voorzien in aanpassingen ter verbetering van de “energiezuinigheid” van het gebouw. De planning van deze werken en de opvraging van de subsidie, beide voorzien in 2023, kunnen pas gebeuren wanneer de nieuwe erfpachtovereenkomst notarieel verleden is.

De reden van de dubbele opschortende voorwaarde bij de goedkeuring van de nieuwe erfpachtovereenkomst was dat NV Luminus bij een vorige overdracht van een naastgelegen gebouw, gelegen Gent, eerste afdeling, perceelnummer 2918L2 een klein gedeelte van het erfpachtrecht van de Stad met een gemeten oppervlakte van 73,59 m² ten onrechte heeft overgedragen aan NV Elia Asset. De nieuwe erfpachtovereenkomst kan pas notarieel worden verleden wanneer er is voldaan aan de dubbele opschortende voorwaarde van het bekomen door NV Luminus van een akte rechtzetting en van het bekomen van een bodemattest met betrekking tot dit deel van het perceel 2918L2.

Het bodemattest met betrekking tot  het perceel 2918L2, zijnde de tweede opschortende voorwaarde, werd intussen door OVAM afgeleverd op 23 februari 2022.
De  rechtzetting, zijnde de eerste opschortende voorwaarde, die intussen is uitgewerkt tussen NV Luminus en NV Elia Asset, voorziet in een extra erfdienstbaarheid van doorgang ten voordele van NV Elia Asset, met bijkomende voorwaarden inzake de toegang en het onderhoud. Deze erfdienstbaarheid dient in de nog te verlijden erfpachtovereenkomst te worden opgenomen. De erfpachtovereenkomst is bijgevolg in die zin aangepast: de erfdienstbaarheid van doorgang ten voordele van NV Elia Asset is toegevoegd. Een opmetingsplan van Landmeter‐expert Annelies De Troyer van 28 juli 2022 toont de erfdienstbaarheid en de verdere opsplitsing van het perceel 2918L2.

De hernieuwde erfpachtovereenkomst zal ingaan op de eerste dag van de maand volgend op het notarieel verlijden. De aktekosten zijn ten laste van de Stad.

 Overeenkomstig artikel 35 van de Hypotheekwet is de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie gebonden om ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen in zijn registers. Deze inschrijving biedt de partijen een zekerheid omtrent de naleving van de verplichtingen. Achteraf handlichting bekomen van deze inschrijving brengt evenwel kosten met zich mee. Gelet op de solvabiliteit van de contractanten tot naleving van hun verplichtingen, lijkt een extra hypothecaire inschrijving overbodig en wordt dan ook voorgesteld om de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van deze specifieke plicht te ontslaan.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aangepaste erfpachtovereenkomst tussen NV Luminus met ondernemingsnummer 0471.811.661 en maatschappelijke zetel te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node), Koning Albert II-laan 7 en de Stad voor een periode van 27 jaar, ingaande op de eerste dag van de maand volgend op het notarieel verlijden van de akte en eindigend 27 jaar later, goed te keuren. De aanpassing voorziet in de opname van een extra erfdienstbaarheid van doorgang ten voordele van NV Elia Asset.

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde en aangepaste erfpachtovereenkomst, te sluiten met NV Luminus, met ondernemingsnummer 0471.811.661 en maatschappelijke zetel te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node), Koning Albert II-laan 7 voor een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Ham 68 voor de duur van 27 jaar, ingaande op de eerste dag van de maand volgend op de notariële akte en eindigend 27 jaar later.

Artikel 2

Ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ervan enige ambtshalve inschrijving te nemen bij het overschrijven van de erfpachtakte in zijn registers.


Bijlagen

  • erfpachtovereenkomst
  • opmetingsplan met aanduiding erfdienstbaarheid van doorgang
  • erfpachtovereenkomst goedgekeurd door GR 21062021