Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_MV_00620 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Opvolging PFAS-vervuiling

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 22/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 22/11/2022 - 20:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Anne Schiettekatte; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Alana Herman; Karla Persyn; Anton Vandaele; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00620 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Opvolging PFAS-vervuiling 2022_MV_00620 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Opvolging PFAS-vervuiling

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In januari 2022 werd bekend dat drie voormalige brandweersites in Gent vervuild zijn met PFAS. Voor de terreinen dienden extra bodemonderzoeken te gebeuren. Bewoners uit deze buurten werden op de hoogte gebracht via een brief in januari 2022. Verder werd er niet meer direct gecommuniceerd met hen.

Indiener(s)

Sonja Welvaert

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

ma 14/11/2022 - 15:46

Toelichting

- Zijn er ondertussen al resultaten bekend van de bodemonderzoeken die in januari van start gingen?

- Zal er een sanering moeten plaatsvinden? Zo ja, wie zal deze saneringen moeten uitvoeren?

- Welke (bijkomende) maatregelen zullen er genomen worden voor de buurt?

- Welke communicatie zal er nog gebeuren naar de buurtbewoners toe?

Bespreking

Antwoord

Dankjewel voor de vraag, het is een goed moment om nog even de commissieleden een update te geven de lopende PFAS-onderzoeken. 

Vooraleer ik inhoudelijk in ga op de vragen van collega Welvaert wil ik meegeven dat er nog steeds sites geïdentificeerd worden waar een PFAS-vervuiling wordt vastgesteld. Alles wordt verzameld op onze website: https://stad.gent/pfas   

Het mag duidelijk zijn dat dit wel wat werklast met zich meebrengt voor de stadsdiensten. 

Ik wil dan ook graag mijn appreciatie uitspreken voor de collega’s van dienst milieu en klimaat die dit heel secuur opvolgen. 

Bodemvervuiling is immers een bevoegdheid die volledig bij Vlaanderen ligt en dus de verantwoordelijk van OVAM. 

In een eerste fase werden drie sites geïdentificeerd waar er een PFAS-vervuiling werd vastgesteld en waar vervolgens zogenaamde no regret maatregelen werden opgelegd, dat zijn: De Porre, Heinakker en de Academiestraat. 

Ik ga in mijn antwoord enkel in op de stand van zaken van deze drie sites, zoals daarnet gezegd, zijn er ondertussen ook andere sites geïdentificeerd met een PFAS-vervuiling, daarvoor verwijs ik jullie door naar de website. 

De Porre

Stad Gent en Sogent werken hier samen om het beschrijvend bodemonderzoek (BBO) uit te voeren. Sinds januari werden al 6 onderzoeksfasen uitgevoerd. De verwachting is dat het Beschrijvend Bodemonderzoek rond het jaareinde kan ingediend worden bij de OVAM. 

Op onze website (https://stad.gent/pfasdeporre) hebben we onlangs een uitvoerige analyse geplaatst van de eerste interpretatie van de bodemonderzoeken en de impact voor de omwonenden. 

Zodra het onderzoek is afgelopen, volgen de details. 

Ik geef kort een stand van zaken van de resultaten van het bodemonderzoek: het goede nieuws is dat de verontreiniging zich in de bodem beperkt tot de site van de voormalige brandweerpost zelf. Een van de grote vragen was: hoe ver is de vervuiling verspreid? Het lijkt beperkt tot de site van de brandweersite. 

Voor het grondwater stellen we ook vast dat de meeste verontreiniging op de site zelf wordt teruggevonden, de verspreiding is er wel groter dan in de bodem. 

Op basis van de huidige resultaten verwachten we enkel gezondheidsrisico's voor wie grondwater zou gebruiken. Er moeten geen bijkomende mensen ingelicht worden.  

De omwonenden zullen binnenkort ook een tussentijdse stand van zaken krijgen via een persoonlijke brief. 

Tijdens een infosessie over de ontwikkeling van de buurt was een medewerker van DMK aanwezig om vragen te beantwoorden. 

Wat de bewoners te horen kregen in januari, kunnen we nu nog altijd stellen, zoals de no-regret maatregelen. 

Heinakker

Voor deze site zijn een aantal onderzoekdaden gesteld via het samenwerkingsverband dat de fietsbrug wil realiseren (Stad Gent, Evergem, Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Waterweg). 

De verontreiniging werd gedeeltelijk afgeperkt. In overleg met de OVAM wordt nu bekeken hoe het onderzoek moet verdergezet worden, en wat de impact op de bouw van de fietsbrug is. 

Zodra daar duidelijkheid over is, zullen we dat met de betrokkenen over communiceren. Dat zal in de komende maanden zijn. 

Academiestraat

Voor deze site zijn Stad Gent noch brandweerzone centrum betrokken bij het onderzoek. Wij hebben geen gegevens over de stand van zaken, noch wie er op dit moment voor dit onderzoek moet instaan. 

We moeten erop vertrouwen dat OVAM haar bevoegdheden nakomt. 

Over de vraag of er op de sites een sanering zal moeten plaatsvinden is het voorlopig nog koffiedik kijken. Ik geef de informatie of de inschatting zoals we die vandaag hebben mee. 

De Porre

We gaan ervan uit dat een deel van de verontreiniging gesaneerd zal moeten worden. Hoeveel, dat zal moeten blijken uit het bodemsaneringsproject dat in de loop van volgend jaar wordt opgesteld. 

Er zijn op dit moment nog geen concrete afspraken gemaakt over wie verantwoordelijk is voor de sanering. Uit het beschrijvend bodemonderzoek moet nog blijken wat de precieze oorzaken van de verontreiniging zijn, en in welke mate deze alleen aan de brandweer gelinkt zijn of ook aan de voormalige textielactiviteiten. 

In kader van de herontwikkeling van de site werden wel al concrete afspraken gemaakt met de PPS-partner over het incorporeren van de bodemsaneringswerken in het project. 

Heinakker

Ook hier zal de verontreiniging gesaneerd moeten worden. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is op dit moment nog niet duidelijk en zal moeten blijken uit verder onderzoek. 

Academiestraat

Aangezien we geen zicht hebben op het afperkend onderzoek kunnen we geen uitspraak doen over een eventuele sanering. 

Over eventuele bijkomende maatregelen kunnen we kort zijn: maatregelen worden geadviseerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het is afwachten wat dit agentschap zal adviseren. Maar dat kan nog wel even duren: de aanpassing van de no-regret zone voor De Porre zal bijvoorbeeld pas gebeuren nadat 1) het Beschrijvend bodemonderzoek is ingediend, 2) dit onderzoek goedgekeurd is door de OVAM én 3) er een goedgekeurd advies is door het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

In tussentijd vragen we iedereen om de no-regret maatregelen verder op te volgen.

wo 23/11/2022 - 11:50