Terug
Gepubliceerd op 03/10/2022

2022_GR_00881 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Beschermcomité Campo Santo vzw voor de algemene jaarwerking 2022 - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00881 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Beschermcomité Campo Santo vzw voor de algemene jaarwerking 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00881 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Beschermcomité Campo Santo vzw voor de algemene jaarwerking 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het collegebesluit van 21 april 2022 tot goedkeuring van de principiële lijst nominatieve subsidies kunst, cultuur en erfgoed.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de definitieve toekenning en uitbetaling van een nominatieve subsidie voor algemene jaarwerking 2022 aan: Beschermcomité Campo Santo vzw, Eendrachtstraat 68, 9000 Gent - 2.500 euro, die nominatief in de principiële lijst 2022, principieel goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 april 2022, is opgenomen (zie gekoppeld besluit).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Beschermcomité Campo Santo vzw : 2.500 euro

Deze nominatieve subsidie betreft een vrijwilligerswerking in het circuit van historische en heemkundige kringen en cultureel erfgoed, meer bepaald rond het bewaren en verspreiden van het Gents dialect via culturele initiatieven. De ondersteuning van deze werkingen kadert in het Vlaamse Erfgoedbeleid, waarbij vanaf 2021 een nieuwe overeenkomst Vlaamse Erfgoedsubsidie van kracht is. Deze overeenkomst bepaalt dat de ondersteuning van de erfgoedvrijwilligerswerkingen moet gecontinueerd worden, maar het budget hiervoor is niet meer afkomstig vanuit de Erfgoedovereenkomst met Vlaanderen. In afwachting van een nieuwe regeling voor de ondersteuning van deze organisaties worden de nominatieve subsidies van vorige jaren in 2022 gecontinueerd.

De uitbetaling van de toelage zal gebeuren na goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE39 0000 9333 5319 van Beschermcomité Campo Santo vzw, Eendrachtstraat 68, 9000 Gent . Deze subsidie dient te worden gebruikt voor de algemene jaarwerking. 

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het Stadsbestuur. Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden. Bovenvermelde vzw heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent: activiteitenverslag voorbije werkjaar en inhoudelijke vooruitblik inclusief begroting huidige werkjaar. De overgemaakte stukken werden in orde bevonden. Beschermcomité Campo Santo vzw is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand. Voormelde wet geeft de Stad Gent tot slot het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden. Tevens wordt voldaan aan art. 10 van het Decreet betreffende het Cultuurpact d.d. 28 januari 1974.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Cultuurdienst

Budgetplaats

341130002

Categorie*

E subs.

Subsidiecode

Niet_Relevant

2022

2.500 EUR

Totaal

2.500 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 2.500,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de definitieve toekenning en uitbetaling van de nominatieve subsidie van 2.500 EUR - die nominatief in de principiële lijst 2022, principieel goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 april 2022, is opgenomen - aan Beschermcomité Campo Santo vzw, Eendrachtstraat 68 te 9000 Gent voor de algemene jaarwerking 2022.


Bijlagen

  • Dossier Beschermcomité Campo Santo 2021-2022