Terug
Gepubliceerd op 03/10/2022

2022_GR_00882 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Gentse Amateurtheaters - Gama vzw voor de algemene jaarwerking 2022 - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00882 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Gentse Amateurtheaters - Gama vzw voor de algemene jaarwerking 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00882 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Gentse Amateurtheaters - Gama vzw voor de algemene jaarwerking 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het collegebesluit van 21 april 2022 tot goedkeuring van de principiële lijst nominatieve subsidies kunst, cultuur en cultureel erfgoed.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de definitieve toekenning en uitbetaling van een nominatieve subsidie voor algemene jaarwerking 2022 aan: Gentse Amateurtheaters - Gama vzw, Koning Leopold III-laan 1A, 9820 Merelbeke - 2.500 euro, die nominatief in de principiële lijst 2022, principieel goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 april 2022, is opgenomen (zie gekoppeld besluit).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gentse Amateurtheaters - Gama vzw : 2.500 euro

Gentse Amateurtheaters - Gama vzw is de koepel van de Gentse amateurtheaters. Zij fungeert als overlegorgaan voor de aangesloten leden die ruim 80 % van de bestaande amateurtheaters in Gent omvatten en als spreekbuis naar het stadsbestuur. GAMA omvat een 20-tal actieve verenigingen. Daarnaast organiseert zij het tweejaarlijks festival van het amateurtoneel en zij biedt steun aan creaties en samenwerkingen tussen haar leden onderling. 

De uitbetaling van de toelage zal gebeuren na goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE18 4428 0295 0165 van Gentse Amateurtheaters - Gama vzw, Koning Leopold III-laan 1A, 9820 Merelbeke. Deze subsidie dient te worden gebruikt voor de algemene jaarwerking. 

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het Stadsbestuur. Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden. Bovenvermelde vzw heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent: activiteitenverslag voorbije werkjaar en inhoudelijke vooruitblik inclusief begroting huidige werkjaar. De overgemaakte stukken werden in orde bevonden. Gentse Amateurtheaters - Gama vzw is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand. Voormelde wet geeft de Stad Gent tot slot het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden. Tevens wordt voldaan aan art. 10 van het Decreet betreffende het Cultuurpact d.d. 28 januari 1974.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Cultuurdienst

Budgetplaats

341130002

Categorie*

E subs.

Subsidiecode

Niet_Relevant

2022

2.500 EUR

Totaal

2.500 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 2.500,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de definitieve toekenning en uitbetaling van de nominatieve subsidie van 2.500 euro - die nominatief in de principiële lijst 2022, principieel goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 april 2022, is opgenomen - aan Gentse Amateurtheaters - Gama vzw, Koning Leopold III-laan 1A te 9820 Merelbeke  voor de algemene jaarwerking 2022.


Bijlagen

  • Dossier Gama 2021-2022