Terug
Gepubliceerd op 11/10/2022

2022_MV_00519 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Evaluatie afwegingskader evenementen

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 10/10/2022 - 21:25
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Emilie Peeters; Veli Yüksel; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Sofie Bracke; Sami Souguir; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Bram Van Braeckevelt, Schepen; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00519 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Evaluatie afwegingskader evenementen 2022_MV_00519 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Evaluatie afwegingskader evenementen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De stad heeft al langer de ambitie om door middel van een doordacht evenementenbeleid het aanbod aan evenementen wat te sturen. Zo kunnen we zorgen dat onze stad bruist, maar dat niet ten koste gaat van de leefbaarheid. In een ideaal scenario worden evenementen namelijk gespreid, zowel in tijd als in ruimte: bijvoorbeeld geen 3 weekends na elkaar op dezelfde locatie, of niet telkens op dezelfde centrumpleinen maar ook eens in de deelgemeenten.

We werken daarom sinds 2018 met een afwegingskader voor evenementen. Dat afwegingskader moest o.a. het college helpen bij het inschatten van de impact van een evenement, op vlak van mobiliteit, geluid, aantal bezoekers enz.

De evenementensector is er weliswaar een die zich moeilijk in een kader laat vatten, er dient voldoende flexibiliteit aan de dag gelegd te worden. Al kan het afwegingskader ook voor organisatoren voordelen hebben: ze belanden minder in elkaars vaarwater, er wordt al vanaf het begin rekening gehouden met de gevoeligheden van omwonenden en de vergunningsprocedure kan vlotter verlopen.

In de beleidsnota feesten en evenementen is volgende actie opgenomen: “Het afwegingskader wordt geëvalueerd en aangepast waar nodig: we willen feesten op maat van de stad en haar bewoners.”

Het waren weliswaar niet de meest evidente jaren om een evenement te organiseren, maar het afwegingskader werd ook al voor de coronacrisis gebruikt. Het is een belangrijk instrument om als stadsbestuur het evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid te kunnen garanderen. Een evaluatie lijkt me dan ook erg nuttig.

Indiener(s)

Stephanie D'Hose

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

di 27/09/2022 - 15:02

Toelichting

Werd deze evaluatie reeds uitgevoerd?
Zo ja, wat zijn de belangrijkste bevindingen? Hoe wordt het afwegingskader door de organisatoren ervaren?
Zal het afwegingskader bijgestuurd worden?
Indien niet, wanneer wordt de evaluatie opgestart?

Bespreking

Antwoord

Zoals u aangeeft is het afwegingskader een manier om enerzijds de leefbaarheid van onze Stad te garanderen en anderzijds een tool om het beslissings- en vergunningsproces vlotter te laten lopen. In theorie geeft het meer beslissingsbevoegdheid aan de dienst Feesten en Ambulante Handel om autonoom een (groot) deel van de aanvragen te behandelen en tot een goed einde te brengen. Bij een lage score, valt de beslissing door de dienst, bij een hoge score op het afwegingskader, wordt dit naar het college gebracht dat oordeelt op basis van de beschikbare gegevens en eventueel kan bijsturen waar nodig. Een hoge score geeft aan dat er een weloverwogen beslissing dient genomen te worden om de leefbaarheid te bewaken.

Tot op heden werd dergelijke evaluatie nog niet uitgevoerd. De implementatie van het afwegingskader in 2018 heeft als gevolg dat er tot op heden nog maar één volledig 'normaal' evenementenjaar heeft plaatsgevonden: 2019. Het is dan ook te vroeg om een evaluatie enkel daarop te baseren. Het eerste kwartaal van 2022 buiten beschouwing gelaten, lijkt dit jaar een vrij normaal verloop te kennen   op vlak van evenementen. Een mogelijke evaluatie kan dus volgen in het voorjaar van 2023. Bijsturing kan dan volgen, door de criteria aan te passen of de scoring een ander gevolg te geven. Op die manier kunnen we verder blijven werken aan een bruisende, leefbare stad. Vandaag is het net te vroeg om onderbouwd mee aan de slag te gaan. Het is een belangrijke tool, dus we willen die evaluatie te voeren. Belangrijk dat u de vinger aan de pols houdt, dat zullen wij ook doen.

di 11/10/2022 - 09:03