Terug
Gepubliceerd op 11/10/2022

2022_MV_00540 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Terugkoppeling Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap over Cultuurbeleid

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 10/10/2022 - 21:25
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Emilie Peeters; Veli Yüksel; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Sofie Bracke; Sami Souguir; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Bram Van Braeckevelt, Schepen; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00540 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Terugkoppeling Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap over Cultuurbeleid 2022_MV_00540 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Terugkoppeling Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap over Cultuurbeleid

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Karlijn Deene

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

di 04/10/2022 - 17:38

Toelichting

In november 2020 bracht de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap een spontaan advies uit over het voorontwerp van de Beleidsnota Cultuur. In januari 2021 bezorgde de schepen een antwoord aan de adviesraad. In verband met de reikwijdte van het begrip ‘diversiteit’ werd een korte passage toegevoegd over ‘de continuering, uitbreiding en optimalisering van de initiatieven rond personen met een handicap of chronische ziekte’. 

In december 2021 richtte de adviesraad een opvolgingsbrief aan de schepen waar deze over de vermelde passage het volgende schreef: “De SAPH mist in de toegevoegde alinea echter een sterk engagement. Alhoewel we 'Aanmoedigen van productontwikkeling' ondersteunen wordt dit wat ons betreft onvoldoende concreet gemaakt. De SAPH heeft begrip voor het feit dat het een beleidsplan betreft, en dat dit per definitie over grote lijnen gaat. Maar we zouden graag zien dat er meer concrete ambities geformuleerd worden. Nu beperkt het zich tot het initiatief van het live overleg met alle betrokken actoren. Het is ons ook niet duidelijk hoe de ambitie zal ondersteund worden door bijvoorbeeld specifieke toewijzing van budgetten of personeelscapaciteit. De SAPH meent dat de reeds genomen en al geplande initiatieven sterker kunnen gemonitord worden. Een terugkoppeling naar de SAPH in de loop van 2022 over de concreet geplande en gerealiseerde initiatieven is wenselijk.” 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Welk antwoord heeft de schepen gegeven op de opvolgingsbrief van de SAPH?
  2. Zijn er ondertussen meer concrete ambities geformuleerd (ook op vlak van budget of personeelsinzet), wordt er sterker gemonitord en hoe/wat werd er in 2022 al dan niet teruggekoppeld naar de SAPH?

Bespreking

Antwoord

Als reactie op de brief van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap ontving mijn kabinet begin februari drie leden van de raad.

Deze vergadering was een eerste kennismaking waarbij voldoende tijd genomen werd om stil te staan bij alle vragen die de raad formuleerde.

Ook de grote lijnen van het inclusief beleid van de bibliotheek, de cultuurdienst, Historische Huizen, de musea en de kunstensector werden overlopen. Vooral de inspanningen die de sector reeds levert waren eerder onbekend.

Onze diensten hebben geen extra of apart budget voor toegankelijkheid, maar nemen dit op binnen hun huidige capaciteit en budget. Dit is trouwens het geval voor het hele beleid rond diversiteit en inclusie. Verder gaven we mee dat bij grote investeringsprojecten de integrale toegankelijkheid uiteraard van meet af aan meegenomen wordt.

Uit het gesprek bleek dat opportuun was om de raad in contact te brengen met een aantal actoren binnen de culturele diensten en de sector.

Zo verwezen we voor alles wat de externe kunstensector betreft door naar het Gents Kunstenoverleg. Er is momenteel een werkgroep toegankelijkheid in oprichting, waarin onder meer onze toegankelijkheidsambtenaar zal zetelen en leden van de SAPH kunnen aansluiten. Er loopt een traject bij Kunstenpunt dat de inhoudelijke uitvalsbasis zal zijn voor de uitrol van deze werkgroep.

Kabinet Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

20221010_MVC_00540_KD_Terugkoppeling SAPH Pagina 3 van 3

Daarnaast was er een sectormoment met de toegankelijkheidsambtenaar waarbij o.a. het technische materiaal dat de dienst ter beschikking kan stellen aan de cultuurhuizen werd voorgesteld.

Mijn kabinet zorgde voor een introductie via de stadsondersteuner van SAPH bij de verantwoordelijken van de cultuurdienst, erfgoedcel en de bibliotheek om in detail de huidige en toekomstige acties bilateraal te overlopen.

Tenslotte werd meegegeven dat een opvolgingsafspraak steeds mogelijk is wanneer er zich concrete bedenkingen of vragen zouden voordoen.

Als antwoord op uw tweede vraag, collega Deene, verwijs ik naar het ambtelijk traject dat momenteel loopt om het Actieplan Toegankelijkheid 2 voor te bereiden. Hierin wordt samen met de diensten onderzocht of er tijd en middelen zijn om nieuwe acties op te nemen.

Verder nemen we ook het goedgekeurde voorstel van raadsbesluit van collega Helga Stevens ter harte en onderzoeken we in toekomstige reglementen, wat betreft cultuur, hoe het aspect toegankelijkheid kan opgenomen worden. Met het amendement dat in april door de voltallige gemeenteraad werd goedgekeurd, geloven we dat dit een efficiënte en effectieve manier is om toegankelijkheid structureel in te bedden in onze stad.

Tenslotte zijn onze toegankelijksambtenaren nauw betrokken bij de voorbereiding van onze kandidatuur voor Gent2030 en de aanpak van toegankelijkheid in onze stedelijke culturele infrastructuur.

di 11/10/2022 - 09:31