Terug
Gepubliceerd op 05/10/2022

Agenda  commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

ma 10/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering

 • IR 4.

  2022_MV_00540 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Terugkoppeling Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap over Cultuurbeleid

 • 2.

  2022_GR_00872 - Opvolgingsrapportering District09 1e semester 2022 over de inhoudelijke voortgang van het meerjarenplan 2020-2025 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de opvolgingsrapportering 2022.

  De rapportering bevat een overzicht van de realisatie van de prioritaire doelstellingen, een update van de financiële risico's en de grondslagen en assumpties waarop de aanpassing van het meerjarenplan bij budgetwijziging 2022 is gebouwd.

 • f) Erkenning als sociaal-culturele vereniging. (raadsleden kunnen dit document raadplegen op Mia)

 • 3.

  2022_GR_00849 - Reglement voor de toekenning van de jaarlijkse trofeeën voor sportverdienste - Opheffing

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Reglement voor de toekenning van de jaarlijkse trofeeën voor sportverdienste, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2015, op te heffen met ingang van 1 november 2022.

 • 4.

  2022_GR_00871 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van een duurzaam vrijetijdsaanbod in de wijk Nieuw Gent - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met vzw Ghent Basketball, met zetel Oude Schaapmarkt 11A te 9000 Gent, voor het realiseren van een duurzaam vrijetijdsaanbod in de wijk Nieuw Gent voor de periode 2020-2023 waarbij een subsidie wordt toegekend van 4.500 euro voor 2022 en 27.000 euro voor 2023.

 • 5.

  2022_GR_00877 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Heemkring Scheldeveld feitelijke vereniging voor de algemene jaarwerking 2022 - Goedkeuring

 • 6.

  2022_GR_00878 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Heemkundig Genootschap Land Van Rode feitelijke vereniging voor de algemene jaarwerking 2022 - Goedkeuring

 • 7.

  2022_GR_00879 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Koninklijke Heemkundige Kring Marka vzw voor de algemene jaarwerking 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de definitieve toekenning en uitbetaling van de nominatieve subsidie van 1.000 euro - die nominatief in de principiële lijst 2022, principieel goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 april 2022, is opgenomen - aan Koninklijke Heemkundige Kring Marka vzw, Zandekensstraat 13 te 9030 Gent voor de algemene jaarwerking goed te keuren.

 • 8.

  2022_GR_00880 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent vzw voor de algemene jaarwerking 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de definitieve toekenning en uitbetaling van de nominatieve subsidie van 4.000 euro - die nominatief in de principiële lijst 2022, principieel goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 april 2022, is opgenomen - aan Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent vzw, Aannemersstraat 23 te 9040 Gent voor de algemene jaarwerking goed te keuren.

 • 9.

  2022_GR_00881 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Beschermcomité Campo Santo vzw voor de algemene jaarwerking 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de definitieve toekenning en uitbetaling van de nominatieve subsidie van 2.500 EUR - die nominatief in de principiële lijst 2022, principieel goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 april 2022, is opgenomen - aan Beschermcomité Campo Santo vzw, Eendrachtstraat 68 te 9000 Gent voor de algemene jaarwerking goed te keuren.

 • 10.

  2022_GR_00882 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Gentse Amateurtheaters - Gama vzw voor de algemene jaarwerking 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de definitieve toekenning en uitbetaling van de nominatieve subsidie van 2.500 euro - die nominatief in de principiële lijst 2022, principieel goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 april 2022, is opgenomen - aan Gentse Amateurtheaters - Gama vzw, Koning Leopold III-laan 1A te 9820 Merelbeke voor de algemene jaarwerking goed te keuren.

 • 11.

  2022_GR_00883 - Eredienst - Budgetwijziging 2022 (reeks 2) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de budgetwijziging 2022 (reeks 2) van diverse eredienstbesturen waarvoor enerzijds geen beroep gedaan wordt op een exploitatietoelage en waarvoor anderzijds, tot herstel van het evenwicht van hun begroting,  een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 32.197,21 EUR.  Tevens wordt gevraagd kennis te nemen van de integrale betoelaging van werken voor een totaal bedrag van 149.866,90 EUR overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedrag niet overschrijdt.

 • 12.

  2022_GR_00884 - Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 (reeks 4) - dienstjaar 2022 van diverse eredienstbesturen - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2022 (reeks 4) -  goed te keuren van de eredienstbesturen van O.L.V. (Mariakerke), Sint-Catharina (Wondelgem), Sint-Dionysius (Sint-Denijs-Westrem), Sint-Gerulfus (Drongen), Sint-Niklaas.