Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00677 - Sluiten van een bijakte nr. 1 aan de huurovereenkomst d.d. 28 september 1999 met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Botermarkt 18, middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00677 - Sluiten van een bijakte nr. 1 aan de huurovereenkomst d.d. 28 september 1999 met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Botermarkt 18, middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring 2022_GR_00677 - Sluiten van een bijakte nr. 1 aan de huurovereenkomst d.d. 28 september 1999 met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Botermarkt 18, middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII 'Huur'.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 28 september 1999 werd tussen de Stad Gent en de vzw Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel een huurovereenkomst gesloten waarbij de Stad Gent, het gebouw gekend als de Lakenhalle, gelegen te 9000 Gent, Botermarkt 18, in huur heeft gegeven aan de vzw Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel, voor een periode van 27 jaar, ingaande op 1 april 1999 en eindigend op 31 maart 2026.

De ombudsvrouw die gehuisvest is in hetzelfde gebouw als de vzw Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel ontruimde recentelijk haar archiefruimte op de 2de verdieping in het deel van het gebouw gekend als de Mammelokker. 

Voormelde archiefruimte grenst aan het deel, welk op heden gehuurd wordt door de vzw Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel 

De vzw Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel heeft reeds enkele jaren nood aan een archiefruimte en richtte de vraag naar de Stad Gent of zij de betreffende archiefruimte bijkomend in huur kunnen nemen.

De geschatte huurprijs voor de archiefruimte bedraagt 4.150,00 euro per jaar. De huurder zal een bedrag van 415,00 euro per jaar betalen, en voor het saldo van 3.735,00 euro per jaar wordt een huursubsidie toegekend ter waarde van de gederfde huurontvangsten, binnen de bevoegdheid van de Sportdienst.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door middel van dit besluit wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd het sluiten van de bijakte nr. 1 aan de huurovereenkomst d.d. 28 september 1999 goed te keuren, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze huurder,

en aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de nominatieve subsidie, gekoppeld aan deze bijakte nr. 1 aan de huurovereenkomst d.d. 28 september 1999, goed te keuren, onder de volgende voorwaarden:

 1. er moet duidelijk worden bewezen dat de huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de vastgestelde huurwaarde van het te huren goed geheel of gedeeltelijk te financieren;
 2. de huurder moet beschikken over een erkenning als Gentse sportclub volgens de vigerende reglementering;
 3. de Stad beschikt jaarlijks over 10 ‘stadsdagen’ die de competitiewedstrijden uiteraard niet in het gedrang brengen en waarbij:
  1. de accommodatie kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan de Stad (of activiteiten door de Stad goedgekeurd);
  2. de club de terreinen speelklaar maakt en de kleedkamers en eventuele andere accommodatie ter beschikking stelt;
  3. de club op deze momenten de cafétaria uitbaat;
 4. de huurder moet instaan voor een degelijke jeugdwerking waarbij beroep gedaan wordt op gediplomeerde trainers. Deze jeugdwerking staat open voor alle geïnteresseerde jongeren (cfr. minder getalenteerden, migranten, …);
 5. de huurder zal zich profileren als een open vereniging die toegankelijk is voor kinderen/jongeren/initiatieven uit de buurt en bij wie het welzijn van de leden centraal staat;
 6. de Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de huurder;
 7. de huurder is bereid om gezamenlijke initiatieven met de Sportdienst te ontwikkelen (cfr. kampen, …).
 8. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in onderhavige overeenkomst, na te leven.

Overzicht van de uitgaven

Conform het goed te keuren kader huursubsidies wordt, de toegekende huursubsidie ter waarde van 3.735,00 euro binnen de bevoegdheid van Sportdienst niet-budgettair verwerkt in Planon. Het dossier betreft een beperkte uitbreiding (bijkomstig tegenover de hoofdhuur) van een bestaande situatie en valt onder de voorwaarden voor niet-budgettaire verwerking. Het visum is niet van toepassing gezien er geen uitgaande kasstroom is.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,01

Overzicht van de inkomsten

Dienst Sportdienst
Budgetplaats 344740000
Categorie* E
Subsidiecode NIET_RELEVANT
2022 172,92
2023 415,00
2024 415,00
2025 415,00
Later 103,75
Totaal 1.521,67


De ontvangsten van de bijkomende huurvergoeding voor een bedrag van 415,00 euro per jaar (172,92 euro voor het jaar 2022) kunnen vanaf 1 augustus 2022 geboekt worden op budgetplaats 344740000 voor het boekjaar 2022 e.v.

Conform het goed te keuren kader huursubsidies wordt, de toegekende huursubsidie ter waarde van 3.735,00 euro binnen de bevoegdheid van Sportdienst niet-budgettair verwerkt in Planon. Het dossier betreft een beperkte uitbreiding (bijkomstig tegenover de hoofdhuur) van een bestaande situatie en valt onder de voorwaarden voor niet-budgettaire verwerking. Het visum is niet van toepassing gezien er geen uitgaande kasstroom is.

Verwachte ontvangsten

€ 1.521,67

Activiteit

AC34726 Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie ter waarde van de gederfde huurinkomsten voor het bedrag van 3.735,00 euro per jaar aan de vzw Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel  voor de bijkomende huur van  een deel van het stadseigendom, gelegen te Gent, Botermarkt 18, en dit onder de volgende voorwaarden:

 1. er moet duidelijk worden bewezen dat de huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de vastgestelde huurwaarde van het te huren goed geheel of gedeeltelijk te financieren;
 2. de huurder moet beschikken over een erkenning als Gentse sportclub volgens de vigerende reglementering;
 3. de Stad beschikt jaarlijks over 10 ‘stadsdagen’ die de competitiewedstrijden uiteraard niet in het gedrang brengen en waarbij:
  1. de accommodatie kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan de Stad (of activiteiten door de Stad goedgekeurd);
  2. de club de terreinen speelklaar maakt en de kleedkamers en eventuele andere accommodatie ter beschikking stelt;
  3. de club op deze momenten de cafétaria uitbaat;
 4. de huurder moet instaan voor een degelijke jeugdwerking waarbij beroep gedaan wordt op gediplomeerde trainers. Deze jeugdwerking staat open voor alle geïnteresseerde jongeren (cfr. minder getalenteerden, migranten, …);
 5. de huurder zal zich profileren als een open vereniging die toegankelijk is voor kinderen/jongeren/initiatieven uit de buurt en bij wie het welzijn van de leden centraal staat;
 6. de Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de huurder;
 7. de huurder is bereid om gezamenlijke initiatieven met de Sportdienst te ontwikkelen (cfr. kampen, …).
 8. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in onderhavige overeenkomst, na te leven.

Bijlagen

 • Huurovereenkomst d.d. 28 september 1999
 • Bijakte nr. 1 aan de huurovereenkomst d.d. 28 september 1999