Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00701 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Kleine Gentstraat 46, middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00701 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Kleine Gentstraat 46, middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring 2022_GR_00701 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Kleine Gentstraat 46, middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°.
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII 'Huur'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tussen de Stad Gent en de vzw Tennisclub Borluut, met maatschappelijke zetel Kleine Gentstraat 46, 9051 Sint-Denijs-Westrem, werd op 23 oktober 2006 een huurovereenkomst gesloten waarbij de Stad Gent een tennisaccommodatie, bestaande uit een enkel en dubbel tennisterrein, een paviljoen in het Borluutpark en enkele lokalen in de kelders van het Kasteel Borluut, gelegen te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kleine Gentstraat 46, kadastraal bekend onder Gent, 25ste afdeling, sectie D, perceelnummer 0006B en delen van percelen met nummers 0003D en 0006E, in huur heeft gegeven voor een periode van 9 jaar, ingaande op 1 november 2006 en eindigend op 31 oktober 2015.

Bij gemeenteraadsbesluit d.d. 23 november 2015 werd voormelde huurovereenkomst d.d. 23 oktober 2006 verlengd voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1 november 2015 en eindigend op 31 oktober 2021, door middel van een bijakte nr. 1 aan de huurovereenkomst d.d. 23 oktober 2006.

De vzw Tennisclub Borluut richtte opnieuw een vraag tot hernieuwing van de huurovereenkomst tussen partijen. De Sportdienst wil deze vzw een locatie blijven aanbieden.

De geschatte huurprijs voor dit goed bedraagt 11.000,00 euro per jaar. De huurder  zal een bedrag van 3.561,16 euro per jaar betalen, en voor het saldo van 7.438,84 euro per jaar wordt een huursubsidie toegekend ter waarde van de gederfde huurontvangsten, binnen de bevoegdheid van de Sportdienst.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door middel van dit besluit wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd het sluiten van de huurovereenkomst goed te keuren en aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de nominatieve subsidie, gekoppeld aan deze huurovereenkomst en ten behoeve van de vzw Tennisclub Borluut, goed te keuren onder de volgende voorwaarden:

1. er moet duidelijk worden bewezen dat de betrokken huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de geschatte huurwaarde van het te huren pand geheel of gedeeltelijk te financieren;

2. de huurder moet beschikken over een erkenning als Gentse sportclub volgens de vigerende reglementering;

3. de Stad beschikt jaarlijks over 10 ‘stadsdagen’ die de competitiewedstrijden uiteraard niet in het gedrang brengen en waarbij:

- de accommodatie kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan de Stad (of activiteiten door de Stad goedgekeurd);

- de club de terreinen speelklaar maakt en de kleedkamers en eventuele andere accommodatie ter beschikking stelt:

- de club op deze momenten de cafetaria uitbaat.

4. de huurder moet instaan voor een degelijke jeugdwerking waarbij beroep gedaan wordt op gediplomeerde trainers. Deze jeugdwerking staat open voor alle geïnteresseerde jongeren (cfr. minder getalenteerden, migranten, …);

5. de huurder zal zich profileren als een open vereniging die toegankelijk is voor kinderen/jongeren/initiatieven uit de buurt en bij wie het welzijn van de leden centraal staat;

6. de Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de vzw;

7. de huurder is bereid om gezamenlijke initiatieven met de Sportdienst te ontwikkelen (cfr. kampen, …).

Overzicht van de uitgaven

Dienst Sportdienst Themagebouwen
Budgetplaats  344740000 34980000
Categorie E subs. E
Subsidiecode XHU.HUU NIET-RELEVANT
2021 541,52 292,50
2022 3.255,09 1.755,00
2023 3.255,09 1.755,00
2024 2.712,58 1.462,50
Totaal 9.765,27 5.265,00


Voorgestelde uitgaven

€ 15.030,27

Overzicht van de inkomsten

Dienst Vastgoed Vastgoed Vastgoed
Budgetplaats 347250003
347250002
347250002
Categorie E.subs E E
Subsidiecode  XHU.HUU NIET_RELEVANT NIET_RELEVANT
2021 542,52 593,53 292,50
2022 3.255,09 3.561,16 1.755,00
2023 3.255,09 3.561,16 1.755,00
2024 2.712,58 2.967,63 1.462,50
Totaal 9.765,27 10.683,48 5.265,00Verwachte ontvangsten

€ 25.713,75

Activiteit

AC34726 Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie ter waarde van de gederfde huurinkomsten voor het bedrag van 7.438,84 euro per jaar aan de vzw Tennisclub Borluut, met maatschappelijke zetel Kleine Gentstraat 46, 9051 Sint-Denijs-Westrem, voor de huur van  een deel van het stadseigendom gelegen te Sint-Denijs-Westrem, Kleine Gentstraat 46, en dit onder de volgende voorwaarden:

1. er moet duidelijk worden bewezen dat de betrokken huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de geschatte huurwaarde van het te huren pand geheel of gedeeltelijk te financieren;

2. de huurder moet beschikken over een erkenning als Gentse sportclub volgens de vigerende reglementering;

3. de Stad beschikt jaarlijks over 10 ‘stadsdagen’ die de competitiewedstrijden uiteraard niet in het gedrang brengen en waarbij:

- de accommodatie kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan de Stad (of activiteiten door de Stad goedgekeurd);

- de club de terreinen speelklaar maakt en de kleedkamers en eventuele andere accommodatie ter beschikking stelt:

- de club op deze momenten de cafetaria uitbaat.

4. de huurder moet instaan voor een degelijke jeugdwerking waarbij beroep gedaan wordt op gediplomeerde trainers. Deze jeugdwerking staat open voor alle geïnteresseerde jongeren (cfr. minder getalenteerden, migranten, …);

5. de huurder zal zich profileren als een open vereniging die toegankelijk is voor kinderen/jongeren/initiatieven uit de buurt en bij wie het welzijn van de leden centraal staat;

6. de Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de vzw;

7. de huurder is bereid om gezamenlijke initiatieven met de Sportdienst te ontwikkelen (cfr. kampen, …).


Bijlagen

  • Huurovereenkomst 2021-2024
  • Huurovereenkomst 2021-2024 - word
  • Huurovereenkomst d.d. 23 oktober 2006
  • Bijakte 1 aan de huurovereenkomst d.d. 23 oktober 2006