Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00748 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van onroerend goed gelegen te Mariakerke, Welpengang - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00748 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van onroerend goed gelegen te Mariakerke, Welpengang - Goedkeuring 2022_GR_00748 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van onroerend goed gelegen te Mariakerke, Welpengang - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 5 juli 1991 m.b.t. de verkaveling van gronden gelegen te Gent-Mariakerke, Breebroekstraat, Welpengang en Durmstraat, de zaak van de wegen en de voorwaarden tot aanleg van de wegen, de nutsvoorzieningen en de groenzone goed.

Aan de verkavelaars; NV Matexi en de familie Kervyn d'Oud Moorghem, werd volgende last opgelegd in de verkavelingsvergunning:

Artikel 4: de wegen, de groenzone en hun uitrustingen zullen ten vroegste na de waarborgtermijn van twee jaar kosteloos aan de stad Gent worden overgedragen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Twee groenzones gelegen te Welpengang zijn definitief opgeleverd en reeds in beheer van stad Gent, maar zijn nog niet overgedragen naar de stad Gent.

Deze percelen groenzone zijn gekend in het kadaster als Gent - Mariakerke, afdeling 29 sectie A perceelnummer 301D2 en 302R.

Hiertoe werd een overeenkomst tot kosteloze verwerving opgemaakt.

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot kosteloze verwerving van percelen groenzone, gelegen te 9030 Mariakerke, Broeken thans gekend Welpengang, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 29e afdeling, sectie A, perceelnummers 301D2, met een gemeten oppervlakte van vierduizend eenenveertig vierkante meter  (4.041 m²) en 302R, met een gemeten oppervlakte van vierhonderddrieënveertig vierkante meter (443 m²).


Bijlagen

  • definitieve oplevering groenzone
  • verkavelingsvergunning
  • ontwerpakte