Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00703 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Hurstweg 8, middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00703 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Hurstweg 8, middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring 2022_GR_00703 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Hurstweg 8, middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1 en artikel 41, 23°.
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §3, 1°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tussen de Stad Gent en de NV GIA CATARO werd op 23 mei 2011 een huurovereenkomst afgesloten waarbij een gedeelte van het gebouw, gelegen te Gent, Wiedauwkaai 52, (op heden gekend als Hurstweg 8) in huur werd gegeven aan de Stad Gent, voor een periode van 9 jaar, met ingang van 1 juli 2011 en eindigend op 30 juni 2020. Deze overeenkomst werd, ingevolge artikel 3 §1, alinea 2, stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 9 jaar, met ingang van 1 juli 2020 en eindigend op 30 juni 2029.

De NV GIA CATARO droeg in 2015 het onroerend goed, gelegen te Gent, Hurstweg 8 over naar de NV Galveston. 

Op 23 januari 2012 sloot de Stad Gent op haar beurt een huurovereenkomst af met de vzw Boxing Club Golden Gloves Gent, waarbij een gedeelte van het gebouw, gelegen te Gent, Hurstweg 8, in huur werd gegeven aan de vzw Boxing Club Golden Gloves Gent, voor een periode van 9 jaar ingaande op 1 juli 2011 en eindigend op 30 juni 2020. 

Op 22 juni 2020 werd voormelde huurovereenkomst een 1ste maal hernieuwd tussen partijen voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 juli 2020 en eindigend op 30 juni 2021.

Op 27 september 2021 werd tussen partijen de huurovereenkomst een 2de maal hernieuwd voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 juli 2021 en eindigend op 30 juni 2022.

De vzw Boxing Club Golden Gloves Gent richtte opnieuw een vraag tot hernieuwing van de huurovereenkomst tussen partijen. De Sportdienst wil deze vzw een locatie blijven aanbieden.

De jaarlijkse huurvergoeding van 69.276,00 euro wordt vanaf 1 juli 2022 voor 90% (of 62.348,00 euro) gesubsidieerd door de Sportdienst, onder bepaalde voorwaarden. De vzw Boxing Club Golden Gloves Gent dient dus nog 10% van de huurvergoeding, of 6.928,00 euro per jaar, te betalen.

Het jaarlijks forfait voor EGW bedraagt 2.438,00 euro. De huurder zal een bedrag van 1.200,00 euro per jaar betalen, en voor het saldo van 1.238,00 euro per jaar wordt binnen de bevoegdheid van de Sportdienst een subsidie gegeven ter waarde van bepaalde huurderslasten, meer bepaald een deel van de uitgaven voor EGW.

De Stad Gent werkt aan een kader rond vergoedingen en huursubsidies, welk het komende jaar zal gefinaliseerd worden. Een eventuele hernieuwing/verlenging na 31 december 2023 zal aan de voorwaarden van dat kader moeten voldoen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door middel van dit besluit wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd het sluiten van de huurovereenkomst goed te keuren en aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de nominatieve subsidie voor een bedrag van 62.348,00 euro per jaar, gekoppeld aan deze huurovereenkomst en ten behoeve van de vzw Boxing Club Golden Gloves Gent, goed te keuren.

Door middel van dit besluit wordt aan de gemeenteraad ook gevraagd om de toekenning van een nominatieve subsidie ter waarde van bepaalde huurderslasten goed te keuren voor een bedrag van 1.238,00 euro per jaar aan de vzw Boxing Club Golden Gloves Gent, voor een deel van de uitgaven voor EGW.

Overzicht van de uitgaven

Dienst Sportdienst Themagebouwen
Budgetplaats 344740000 34980000
Categorie* E subs. E
Subsidiecode XHU.HUU NIET_RELEVANT
2022 31.174,00 600,00
2023 31.174,00 600,00
Totaal 62.348,00 1.200,00


De huursubsidie voor een bedrag 62.348,00 euro per jaar (31.174,00 euro voor het jaar 2022) kan vanaf 1 juli 2022 geboekt worden op budgetplaats 344740000 voor het boekjaar 2022 ev. De uitgaven voor nutsvoorzieningen voor een bedrag van 1.200,00 euro per jaar (600,00 euro voor het jaar 2022) kunnen vanaf 1 juli 2022 geboekt worden op budgetplaats 34980000 voor het boekjaar 2022 ev.

Het jaarlijks forfait voor EGW bedraagt 2.438,00 euro. De huurder zal een bedrag van 1.200,00 euro per jaar betalen, en voor het saldo van 1.238,00 euro per jaar wordt binnen de bevoegdheid van de Sportdienst een subsidie gegeven ter waarde van bepaalde huurderslasten, meer bepaald een deel van de uitgaven voor EGW.


 


 


Voorgestelde uitgaven

€ 63.548,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst Sportdienst Sportdienst Vastgoed
Budgetplaats 344740000 344740000 347250002
Categorie* E. subs. E E
Subsidiecode  XHU.HUU NIET_RELEVANT NIET_RELEVANT
2022 31.174,00  3.464,00 600,00
2023 31.174,00 3.464,00 600,00
Totaal 62.348,00 6.928,00 1.200,00


De huursubsidie voor een bedrag van 62.348,00 euro per jaar (31.174,00 euro voor het jaar 2022) kan vanaf 1 juli 2022 geboekt worden op budgetplaats 344740000 voor het boekjaar 2022 ev. De ontvangsten van huurgelden voor een bedrag van 6.928,00 euro per jaar (3.464,00 euro voor het boekjaar 2022) kunnen vanaf 1 juli 2022 geboekt worden op budgetplaats 34740000 voor het boekjaar 2022 ev. De ontvangsten voor nutsvoorzieningen voor een bedrag van 1.200,00 euro per jaar (600,00 euro voor het jaar 2022) kunnen vanaf 1 juli 2022 geboekt worden op budgetplaats 34250002 voor het boekjaar 2022 ev.

Het jaarlijks forfait voor EGW bedraagt 2.438,00 euro. De huurder zal een bedrag van 1.200,00 euro per jaar betalen, en voor het saldo van 1.238,00 euro per jaar wordt binnen de bevoegdheid van de Sportdienst een subsidie gegeven ter waarde van bepaalde huurderslasten, meer bepaald een deel van de uitgaven voor EGW.Verwachte ontvangsten

€ 70.476,00

Activiteit

AC34726 Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie voor het bedrag van 62.348,00 euro aan de vzw Boxing Club Golden Gloves Gent, Molenstraat 163, 9032 Wondelgem, voor de huur van een deel van het onroerend goed, gelegen te 9000 Gent, Hurstweg 8, en dit onder de volgende voorwaarden: 

1. er moet duidelijk worden bewezen dat de betrokken huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de geschatte huurwaarde van het te huren pand geheel of gedeeltelijk te financieren;

2. de huurder moet beschikken over een erkenning als Gentse sportclub volgens de vigerende reglementering;

3. de Stad beschikt jaarlijks over 10 'stadsdagen';

4. de huurder moet instaan voor een degelijke jeugdwerking;

5. de huurder moet zich profileren als een open vereniging die toegankelijk is voor kinderen/jongeren/initiatieven uit de buurt en bij wie het welzijn van de leden centraal staat;

6. de Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de vzw;

7. de huurder is bereid om gezamenlijke initiatieven met de Sportdienst te ontwikkelen (cfr. kampen, ...).

Artikel 2

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie ter waarde van bepaalde huurderslasten, meer bepaald voor een deel van de uitgaven voor EGW, voor een bedrag van 1.238,00 euro per jaar, aan de vzw Boxing Club Golden Gloves Gent, voor een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Hurstweg 8.

Artikel 3

Keurt goed de bijgevoegde huurovereenkomst, te sluiten met de vzw Boxing Club Golden Gloves Gent, met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te 9000 Gent, Hurstweg 8, voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 juli 2022 en eindigend op 30 juni 2023, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze huurder.