Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00802 - Opdracht aan Poolstok voor het uitvoeren en ondersteunen bij selectie- en rekruteringsopdrachten - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00802 - Opdracht aan Poolstok voor het uitvoeren en ondersteunen bij selectie- en rekruteringsopdrachten - Goedkeuring 2022_GR_00802 - Opdracht aan Poolstok voor het uitvoeren en ondersteunen bij selectie- en rekruteringsopdrachten - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 30;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2000 betreffende de bekrachtiging van de medeoprichting van de coöperatieve vennootschap (cvba) Jobpunt Vlaanderen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2000 de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 juli 1999 tot medeoprichting van de coöperatieve vennootschap cvba Jobpunt Vlaanderen (thans Poolstok) bekrachtigd.

Poolstok is een coöperatieve vennootschap waarin verschillende publieke en para-publieke organisaties kunnen deelnemen met het oog op een beter georganiseerde en meer professionele vervulling van hun taken op het vlak van P&O (Personeel & Organisatie).

De Stad participeert in Poolstok en hierdoor kan zij rechtstreeks opdrachten geven aan Poolstok.

De opdrachten waarvoor de vennoten een beroep doen op Poolstok zijn te beschouwen als inhouse-opdrachten en zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 juni 2020 kennis genomen van de nota voor deelname van de Stad en modaliteiten van samenwerking, afhankelijk van het type dienstverlening waarvoor op Poolstok een beroep wordt gedaan.

Poolstok werkt, overeenkomstig de geldende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen, voor het uitvoeren van opdrachten gerelateerd aan personeelsselectie samen met erkende wervings- en selectiekantoren. 

Vanuit Dienst Selectie en Mobiele Ploeg wordt jaarlijks een budget voorzien voor het organiseren van selectieprocedures, het rekruteren van medewerkers (publicatiekosten) en het inschakelen van externe juryleden. Hiervoor wenst Dienst Selectie en Mobiele Ploeg een beroep te kunnen doen op de dienstverlening van Poolstok, zijnde een samenwerking met erkende wervings- en selectiekantoren die opgenomen zijn in de lopende raamovereenkomst van Poolstok voor het uitvoeren van diensten inzake selectie (PLSTK-2018/5-SEL). Enerzijds ter ondersteuning van de eigen werking (bijvoorbeeld bij selectieprocedures met een groot aantal te verwachten kandidaten en bij piekbelasting) en anderzijds als aanvulling op de eigen werking (zoals het organiseren van selectieprocedures voor A+ functies waarbij assessments worden afgenomen).

De aanrekeningen zullen gebeuren op het einde van elke opdracht, na het leveren van de prestaties. 

Om beroep te doen op de lopende raamovereenkomst van Poolstok (looptijd tot en met eind februari 2023) wordt 752.919,87 euro voorzien. De bedragen zijn inclusief btw. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor deze opdracht (het organiseren van selectieprocedures, het rekruteren van medewerkers (publicatiekosten) en het inschakelen van externe juryleden) wenst de Stad een beroep te doen op Poolstok, Vaartdijk 3 bus 101, 3018 Wijgmaal, tegen de eenheidsprijzen van de offertes van de erkende wervings- en selectiekantoren dewelke zijn opgenomen in de raamovereenkomst van Poolstok (PLSTK-2018/5-SEL).

Overzicht van de uitgaven


Dienst* Dienst Selectie & Mobiele Ploeg  
Budgetplaats 346400000 
Categorie* werking 6142100 
Subsidiecode Niet relevant 
2022 418.011,92 
2023 334.907,95 
Totaal 752.919,87 


Het vastleggingsnummer is: 4622500237. 

Voorgestelde uitgaven

€ 752.919,87

Overzicht van de inkomsten

niet van toepassing

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34640 Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de opdracht voor het het organiseren van selectieprocedures, het rekruteren van medewerkers (publicatiekosten) en het inschakelen van externe juryleden aan Poolstok, Vaartdijk 3 bus 101 3018 Wijgmaal, tegen de eenheidsprijzen van de offertes van de erkende wervings- en selectiekantoren dewelke zijn opgenomen in de raamovereenkomst van Poolstok (PLSTK-2018/5-SEL).


Bijlagen

  • Nota deelname Stad Gent in Poolstok en modaliteiten van samenwerking met Poolstok (1).pdf