Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00755 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Oostakker, Aan de Ratte - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00755 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Oostakker, Aan de Ratte - Goedkeuring 2022_GR_00755 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Oostakker, Aan de Ratte - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 24 juni 2010 verleende het college van burgemeester en schepenen de vergunning tot wijziging van de verkavelingsvergunning aan Villabouw Francis Bostoen nv.

De aanvraag tot wijziging van de verkavelingsvergunning heeft betrekking op een terrein met als adres Aan de Ratte te Gent - Oostakker, en met als kadastrale omschrijving afdeling 17 sectie B nr. 1334K4.

In de vergunning werd volgende last opgenomen:
de wegenis, de groenzone en hun uitrustingen zullen uiterlijk een jaar na de definitieve oplevering kosteloos aan de Stad Gent worden overgedragen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 11 oktober 2012 werd de wegenis definitief opgeleverd.

Op 18 november 2021 werd de groenzone definitief opgeleverd.

De gevolgkosten voor de groenzone zijn geraamd op 430,11 euro

Het opmetingsplan is goedgekeurd door de Stad Gent.

Het openbaar domein kan worden overgedragen aan de Stad Gent.


Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot kosteloze verwerving van een perceel wegenis met een strook groen, gelegen te 9041 Gent (Oostakker) Aan de Ratte, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 17e afdeling, sectie B, perceelnummer 1334K4, met een gemeten oppervlakte van duizend driehonderdnegenenvijftig vierkante meter (1.359 m²).  

Bijlagen

  • Ontwerpakte.pdf
  • Opmetingsplan
  • PV definitieve oplevering groenzone
  • verkavelingsvergunning.pdf
  • PV definitieve oplevering wegenis