Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00759 - Overheidsopdracht van leveringen - raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en aansluiten van professionele regeneratietoestellen, combi-steamers, koelkasten, diepvriezers, vaatwassers en bain-marie wagens (inclusief onderhoud en herstellingen) (vijf percelen) - SLS/2021/095-ID5231 - Bestek - Wijziging

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00759 - Overheidsopdracht van leveringen - raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en aansluiten van professionele regeneratietoestellen, combi-steamers, koelkasten, diepvriezers, vaatwassers en bain-marie wagens (inclusief onderhoud en herstellingen) (vijf percelen) - SLS/2021/095-ID5231 - Bestek - Wijziging 2022_GR_00759 - Overheidsopdracht van leveringen - raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en aansluiten van professionele regeneratietoestellen, combi-steamers, koelkasten, diepvriezers, vaatwassers en bain-marie wagens (inclusief onderhoud en herstellingen) (vijf percelen) - SLS/2021/095-ID5231 - Bestek - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°;
  • De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2021 houdende goedkeuring overheidsopdrachten - Generieke machtiging aan Stad Gent voor optreden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale voor diverse opdrachten.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 24 januari 2022 werd het bestek  voor de overheidsopdracht van leveringen voor raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en aansluiten van professionele regeneratietoestellen, combi-steamers, koelkasten, diepvriezers, vaatwassers en bain-marie wagens (inclusief onderhoud en herstellingen) (vijf percelen) goedgekeurd.

Procedure: openbare procedure
Wijze van prijsbepaling: opdracht tegen prijslijst.
Uitvoeringstermijn: 4 jaar.
Gunningscriteria: prijs 35 punten - kwaliteit en service op basis van garantie 35 punten - kwaliteit op basis van technische fiches 30 punten.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens de gunningsprocedure is gebleken dat de opgenomen gunningscriteria onvoldoende gedefinieerd waren om een objectieve beoordeling te kunnen doen van de offertes om zodoende de beste offerte, rekening houdend met de prijs en kwaliteit, te kunnen gunnen.

Er wordt voorgesteld om een aantal wijzigingen aan het bestek goed te keuren:

1. Wijze van prijsbepaling: het is een opdracht tegen een gemengde prijsbepaling. Er worden posten tegen terugbetaling voorzien in elk perceel om wisselstukken en stukken in het kader van het onderhoud te kunnen bestellen

2. Gunningscriteria: prijs 40 punten / kwaliteit van de dienstverlening 30 punten  / kwaliteit van de aangeboden producten 30 punten

Bij de nieuwe gunningscriteria wordt meer gefocust op de kwaliteit van de dienstverlening in haar geheel en niet meer enkel op de garantie die wordt aangeboden door de firma's.

Een gewijzigde eindversie van bestek wordt als bijlage toegevoegd.


Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

Artikel 1

Wijzigt het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van leveringen - raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en aansluiten van professionele regeneratietoestellen, combi-steamers, koelkasten, diepvriezers, vaatwassers en bain-marie wagens (inclusief onderhoud en herstellingen) (vijf percelen)  -  SLS/2021/095-ID5231.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: opdracht tegen gemengde prijs.

Uitvoeringstermijn: 4 jaar.

Gunningscriteria: prijs 40 punten - kwaliteit van de dienstverlening 30 punten - kwaliteit van de aangeboden producten 30 punten. 


Bijlagen

  • Bestek keukentoestellen