Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00754 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Gent - Oostakker, Wolfputstraat - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00754 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Gent - Oostakker, Wolfputstraat - Goedkeuring 2022_GR_00754 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Gent - Oostakker, Wolfputstraat - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen heeft de verkavelingsaanvraag ingediend door Matexi NV en Volkshaard CVBA voor percelen grond gelegen te Wolfputstraat Gent-Oostakker goedgekeurd op 27/05/2011.

In deze vergunning werd volgende last opgenomen:

De weg (met zijn uitrusting en riolering), alsook de zones voor openbaar groen zullen uiterlijk één jaar na de definitieve oplevering van de laatste uitgevoerde uitrustingswerken kosteloos aan de stad worden afgestaan.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

De wegenis werd opgeleverd op 5 april 2017.

De groenzone werd opgeleverd op 3 april 2019.

Het opmetingsplan werd goedgekeurd door de stad Gent.


Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot kosteloze verwerving van:

- een perceel grond, gelegen te 9041 Oostakker, Wolfputstraat, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 17e afdeling, sectie B, perceelnummer 468R2 met een gemeten oppervlakte van vijfduizend tweehonderdvijfentwintig komma vierendertig vierkante meter (5225,34m²)
- een perceel grond, gelegen te 9041 Oostakker, Wolfputstraat, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 17e afdeling, sectie B, perceelnummer 1679M met een gemeten oppervlakte van tweeduizend honderdtweeënveertig komma zeven vierkante meter (2142,07m²)
- een perceel grond, gelegen te 9041 Oostakker, Wolfputstraat, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 17e afdeling, sectie B, perceelnummer 1679N met een gemeten oppervlakte van duizendzestien komma negenenzestig vierkante meter ( 1016,69m²)
- een perceel grond, gelegen te 9041 Oostakker, Wolfputstraat, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 17e afdeling, sectie B, perceelnummer 1679L met een gemeten oppervlakte van tweehonderdachtendertig komma drieënzeventig vierkante meter (238,73m²)
- een perceel grond, gelegen te 9041 Oostakker, Wolfputstraat, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 17e afdeling, sectie B, perceelnummer 474F met een gemeten oppervlakte van tweehonderdachtendertig komma tweeënveertig vierkante meter (238,42m²)
- een perceel grond, gelegen te 9041 Oostakker, Wolfputstraat, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 17e afdeling, sectie B, perceelnummer 468H2 met een gemeten oppervlakte van vijfhonderdachttien komma negenennegentig vierkante meter (518,99m²)
- een perceel grond, gelegen te 9041 Oostakker, Wolfputstraat, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 17e afdeling, sectie B, perceelnummer 1679D met een gemeten oppervlakte van vierhonderdveertien komma achtendertig vierkante meter (414,38m²)
- een perceel grond, gelegen te 9041 Oostakker, Wolfputstraat, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 17e afdeling, sectie B, perceelnummer 1679E met een gemeten oppervlakte van tweeduizend honderdenacht komma eenennegentig vierkante meter (2108,91m²)
- een perceel grond, gelegen te 9041 Oostakker, Wolfputstraat, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 17e afdeling, sectie B, perceelnummer 1679A met een gemeten oppervlakte van driehonderddrieëndertig komma vijfennegentig vierkante meter (333,95m²)

Bijlagen

  • PV definitieve oplevering groen
  • PV definitieve oplevering wegenis
  • Verkavelingsvergunning
  • Opmetingsplan
  • ontwerpakte