Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00753 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Oostakker, Leonie Rammeloostraat - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00753 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Oostakker, Leonie Rammeloostraat - Goedkeuring 2022_GR_00753 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Oostakker, Leonie Rammeloostraat - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepen heeft de verkavelingsaanvraag ingediend door Matexi NV op 12 augustus 2005, goedgekeurd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kouterbosstraat / Leonie Rammeloostraat gelegen te Gent-Oostakker.

In deze verkavelingsvergunning werd volgende last opgelegd:

De wegenis dient uiterlijk een jaar na de definitieve oplevering van de laatst uitgevoerde uitrustingswerken kosteloos aan de stad worden afgestaan.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De wegenis werd definitief opgeleverd op 29 november 2012.

Verschillende onrechtmatige innames werden vastgesteld bij controle door de landmeter na de definitieve oplevering.

Deze onrechtmatige innames werden vervolgens aangepakt om uiteindelijk tot een goedgekeurd opmetingsplan te komen op 04 augustus 2022

De gronden kunnen worden overgedragen naar de stad Gent.

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot kosteloze verwerving 

Voor wat betreft lot 1:

Een perceel grond, gelegen te 9041 Oostakker, Leonie Rammeloostraat, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent 17e afdeling sectie B, perceelnummer 1174S met een gemeten oppervlakte van achthonderdtweeënzestig komma drie vierkante meter ( 862,03m²)

Voor wat betreft lot 2:

Percelen grond, gelegen te 9041 Oostakker, Leonie Rammeloostraat, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent 17e afdeling sectie B, perceelnummers 1175L; 1147Y;1175Y3 en 1177M3 met een gemeten oppervlakte van achtduizend tweehonderdeenendertig vierkante meter ( 8.231m²)

 

 

 

 

 


Bijlagen

  • Verkavelingsvergunning
  • PV definitieve oplevering wegenis
  • Opmetingsplan
  • Ontwerpakte