Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00752 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Mariakerke, Maurice Claeysplein - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00752 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Mariakerke, Maurice Claeysplein - Goedkeuring 2022_GR_00752 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Mariakerke, Maurice Claeysplein - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De naamloze vennootschap adviesburo M.J.P is op heden eigenaar van een perceel openbare weg gelegen aan 9030 Gent - Mariakerke, Maurice Claeysplein.

De eigenaar wenst dit kosteloos aan de Stad Gent over te dragen, aangezien het om een klein stuk restperceel gaat dat voor de eigenaar geen waarde heeft in verhouding met de beheerskosten.

Concreet gaat het over:
Een perceel weg, gelegen te Gent, Mariakerke, Maurice Claeysplein, kadastraal bekend, negenentwintigste afdeling, sectie A, volgens titel nummer $ en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger nummer 672V P0000, met een oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van acht vierkante meter (8 m²).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad Gent wenst over te gaan tot de  overname van dit perceel, aangezien het onderdeel uitmaakt van het openbaar domein.

De overdracht gebeurt kosteloos waarbij de Stad Gent de aktekosten draagt.

Hiertoe werd een overeenkomst tot kosteloze verwerving opgemaakt.


Overzicht van de uitgaven

Dienst* PAT
Budgetplaats 349125100   
Categorie*
2022 aktekosten 

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot kosteloze verwerving van een perceel wegenis, gelegen te  9030 Gent-Mariakerke, Maurice Claeysplein, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 29e afdeling, sectie A, perceelnummer 672V , met een gemeten oppervlakte van acht vierkante meter (8 m²).

Bijlagen

  • Ontwerpakte