Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00751 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Gentbrugge, Jules Van Biesbroeckstraat - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00751 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Gentbrugge, Jules Van Biesbroeckstraat - Goedkeuring 2022_GR_00751 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Gentbrugge, Jules Van Biesbroeckstraat - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 25 februari 2008 heeft de gemeenteraad de verkavelingsvergunning, aangevraagd door Huysman Promoties bvba voor percelen grond gelegen aan Slootwede/Jules Van Biesbroeckstraat te Gentbrugge, goedgekeurd.

In deze vergunning werd volgende last opgenomen:

De weg en zijn uitrusting en de zone voor openbaar groen zullen binnen een jaar na de de definitieve oplevering van de laatst uitgevoerde uitrustingswerken kosteloos aan de Stad worden afgestaan.

Het gaat concreet over volgend onroerend goed:
Een weg, er gelegen aan de Jules Van Biesbroeckstraat, gekadastreerd volgens huidig kadaster 'Gent, éénentwintigste afdeling/Gentbrugge, eerste afdeling', sectie A, nummer 0074H2P0000, met een oppervlakte van duizend negenhonderd tweeënvijftig vierkante meter (1.952 m²) en volgens opmeting van duizend negenhonderd achtenveertig vierkante meter drieënnegentig vierkante decimeter (1.948,93 m²).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het openbaar groen en de wegenis is definitief opgeleverd.

Het opmetingsplan is goedgekeurd door de Stad Gent.

De percelen openbaar domein kunnen worden overgedragen aan de Stad Gent.

Hiertoe werd een overeenkomst tot kosteloze verwerving opgemaakt.

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot kosteloze verwerving van percelen grond, gelegen te 9050 Gentbrugge, Jules Van Biesbroeckstraat, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 21e afdeling, sectie A, perceelnummer 74H2, met een gemeten oppervlakte van duizend negenhonderdachtenveertig komma drieënnegentig vierkante meter (1.948,93 m²).

Bijlagen

  • Ontwerpakte
  • Opmetingsplan
  • PV definitieve oplevering
  • Verkavelingsvergunning