Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00795 - Sluiten van een addendum nr. 2 aan de overeenkomst van terbeschikkingstelling d.d. 30/09/2015 voor het verder in huur nemen van een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Henri Farmanstraat 2 - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00795 - Sluiten van een addendum nr. 2 aan de overeenkomst van terbeschikkingstelling d.d. 30/09/2015 voor het verder in huur nemen van een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Henri Farmanstraat 2 - Goedkeuring 2022_GR_00795 - Sluiten van een addendum nr. 2 aan de overeenkomst van terbeschikkingstelling d.d. 30/09/2015 voor het verder in huur nemen van een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Henri Farmanstraat 2 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII 'Huur'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Overeenkomstig de wet van 30 december 1975 heeft de Stad Gent de wettelijke verplichting om goederen, buiten particuliere woningen gevonden of op de openbare weg geplaatst, ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, gedurende zes maanden na ophaling te bewaren. De Stad Gent heeft de uitvoering van deze wettelijke verplichting door middel van een overheidsopdracht uitbesteed aan de heer Chris Ogiers.

In het kader van de uitvoering van deze overheidsopdracht krijgt de heer Chris Ogiers kosteloos een opslagruimte ter beschikking. Deze opslagruimte wordt in huur genomen door de Stad Gent van de nv Sogatra en vervolgens in bruikleen gegeven door de Stad Gent aan de heer Chris Ogiers.

In zitting van 23 november 2015 heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan het sluiten van een overeenkomst van terbeschikkingstelling met de nv Sogatra, Skaldenstraat 1, 9042 Gent, tot inhuurneming door de Stad Gent van een deel van het onroerend goed, gelegen te 9000 Gent, Henri Farmanstraat 2, kadastraal bekend onder Gent, 12de afdeling, sectie P, deel van perceelnummer 0662Y 4, als opslagruimte voor de duur van 3 jaar, ingegaan op 1 oktober 2015 en eindigend op 30 september 2018.

In zitting van 24 september 2018 heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan het sluiten van een addendum nr. 1 aan de overeenkomst van terbeschikkingstelling d.d. 30/09/2015 met de nv Sogatra tot verdere inhuurneming door de Stad Gent van een deel van het onroerend goed, gelegen te 9000 Gent, Henri Farmanstraat 2, als opslagruimte voor de duur van 4 jaar, ingegaan op 1 oktober 2018 en eindigend op 30 september 2022.

De Stad Gent heeft deze opslagruimte vervolgens kosteloos in gebruik gegeven aan de heer Chris Ogiers via de bruikleenovereenkomst d.d. 16/11/2017 en de bijakte nr. 1 d.d. 20/09/2018.

In overleg met en door de Politiezone Gent zal de overheidsopdracht  tegen het einde van 2022 worden stopgezet. Om de heer Chris Ogiers voldoende tijd te geven de opslagruimte leeg en proper te maken, werd aan de Dienst Vastgoed de vraag gesteld om de inhuurneming van een deel van het onroerend goed, gelegen te 9000 Gent, Henri Farmanstraat 2, als opslagruimte tot het einde van 2022 verder te zetten. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Dienst Vastgoed heeft daartoe de vraag gesteld aan de verhuurder die bereid is de overeenkomst van terbeschikkingstelling door middel van een addendum voor een periode van 3 maanden te verlengen aan dezelfde voorwaarden als voorzien in de lopende overeenkomst.

De Dienst Vastgoed vraagt daarom aan de gemeenteraad goedkeuring tot het sluiten van een addendum nr. 2 aan de overeenkomst van terbeschikkingstelling d.d. 30/09/2015 met de nv Sogatra, Skaldenstraat 1, 9042 Gent, tot verdere inhuurneming door de Stad Gent van een deel van het onroerend goed, gelegen te 9000 Gent, Henri Farmanstraat 2, kadastraal bekend onder Gent, 12de afdeling, sectie P, deel van perceelnummer 0662Y 4, als opslagruimte voor de duur van 3 maanden, ingaande op 1 oktober 2022 en eindigend op 31 december 2022.

Ook de bruikleenovereenkomst tussen de Stad Gent en de heer Chris Ogiers zal met dezelfde termijn verlengd worden. De bijakte aan de bruikleenovereenkomst die daartoe wordt opgemaakt, wordt via afzonderlijke besluitvorming ter goedkeuring voorgelegd.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Vastgoed
Budgetplaats 347250001
Categorie* E
Subsidiecode NIET_RELEVANT
2022 5.252,61
Totaal 5.252,61


Voor de periode van verlenging bedraagt de vergoeding € 21.010,44/jaar, of € 1.750,87/maand (geïndexeerd tot op vandaag, incl. 21% btw).
De vergoeding wordt maandelijks betaald.

Voorgestelde uitgaven

€ 5.252,61

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum nr. 2 aan de overeenkomst van terbeschikkingstelling d.d. 30/09/2015 te sluiten met de nv Sogatra, Skaldenstraat 1, 9042 Gent, tot verdere inhuurneming door de Stad Gent van een deel van het onroerend goed, gelegen te 9000 Gent, Henri Farmanstraat 2, kadastraal bekend onder Gent, 12de afdeling, sectie P, deel van perceelnummer 0662Y 4, als opslagruimte voor de duur van 3 maanden, ingaande op 1 oktober 2022 en eindigend op 31 december 2022.


Bijlagen

  • Addendum nr. 2
  • Overeenkomst van terbeschikkingstelling d.d. 30/09/2015
  • Addendum nr. 1