Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00840 - Subsidiereglement voor projecten in het kader van het Arbeidspact voor Gent - 2022-2025 - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2022_GR_00840 - Subsidiereglement voor projecten in het kader van het Arbeidspact voor Gent - 2022-2025 - Goedkeuring 2022_GR_00840 - Subsidiereglement voor projecten in het kader van het Arbeidspact voor Gent - 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Met het Arbeidspact slaan de Stad Gent, VDAB en de sociale partners de handen ineen voor een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt in de Gentse regio. Het is een collectieve agenda  in een open samenwerking met alle organisaties die zich achter het Arbeidspact scharen. Dit in de wetenschap dat er grote technologische en maatschappelijke ontwikkelingen spelen, die de structuur van onze arbeidsmarkt grondig veranderen, andere eisen stellen aan professionals op alle niveaus, bepalen welke vaardigheden op de arbeidsmarkt van morgen gewaardeerd zullen worden en maken een andere manier van leren, rekruteren en opleiden op de werkvloer noodzakelijk.

De doelen van het Arbeidspact zijn: 

  • werkzaamheidsgraad verhogen naar 70%
  • werkloosheid te verlagen naar 7,88 %
  • invullingsgraad vacatures verhogen

De aanpak bestaat uit diverse sporen, waaronder het stimuleren van innovatie en ontwikkeling van goede praktijken. Daarvoor worden projecten gefinancierd via een subsidiereglement.

De Stuurgroep Arbeidspact stelt de thema’s voor. Met de subsidies wordt geen regulier aanbod gefinancierd, de thema’s zijn vernieuwend en focussen op toekomstgerichte uitdagingen.

Het subsidiereglement 2021-2023  had volgende thema’s: de jobs van de toekomst, digitale vaardigheden en werkbaar werk. Uit de indieners werden acht projectvoorstellen geselecteerd. Deze lopen nog tot eind mei 2023 en worden nadien geëvalueerd. 

De thema’s voor het subsidiereglement 2022 – 2025 zijn: re-integratie van (langdurige) zieken en preventie van uitval en niet-beroepsactieven.

1. Re-integratie van (langdurige) zieken en preventie van uitval

De laatste jaren is er een continue stijging van het aantal (langdurige) zieken. Het aantal Gentenaars dat langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt is, is op 5 jaar tijd (2016 – 2020) met 22% gestegen. In 2020 waren dat 9700 mensen. Daarnaast zijn er nog mensen die uit zijn door ziekte of ongeval, maar minder dan 1 jaar (primaire arbeidsongeschiktheid). Voor die toename zijn verschillende verklaringen. Mensen worden ouder en werken langer. Maar ook de arbeidsomstandigheden spelen een rol. Er is een stijging van het aantal mensen met mentale klachten zoals burn-out, maar ook een stijging van het aantal fysieke klachten.

Er bestaan al veel initiatieven die focussen op de re-integratie van de individuele werknemer. Die aanpak blijft echter vaak beperkt tot het individuele niveau. Terwijl recente onderzoeken rond burn-out het belang van de werkomgeving aantonen. Niet enkel taakbelasting en/of de rol van de leidinggevende speelt daarbij een rol, maar ook het ontbreken van groeiperspectieven voor de medewerker. 

Projectvoorstellen kunnen zowel op het voorkomen van uitval focussen als op het remediëren ervan. Projectvoorstellen die louter focussen op individuele begeleiding van langdurige zieken worden niet aanvaard. Deze individuele begeleiding kan wel binnen een proefproject dat een ruimere focus en benadering heeft.


2. Hoe niet-beroepsactieven stimuleren om aan het werk te gaan?

Per 100 Gentenaars tussen 18 en 64 jaar zijn er 9 die niet-beroepsactief zijn. Dat betekent dat ze niet aan het werk zijn (als werknemer of zelfstandige), niet op RIZIV staan en ook niet werkzoekend zijn. Misschien hebben ze ooit gewerkt en hebben ze zich om verschillende redenen teruggetrokken uit het arbeidscircuit, zijn ze huisvrouw/-man, … 

Om meer mensen aan het werk te krijgen in Gent willen we ook die mensen bereiken. De vraag is: hoe? Wat zijn motivatoren om hen aan het werk te krijgen? Zijn er knelpunten eigen aan bepaalde subdoelgroepen en hoe kunnen we hier een antwoord op bieden? 

Projectvoorstellen focussen zowel op bereik als op methodiek.


Het subsidiereglement is gericht naar alle organisaties met rechtspersoonlijkheid die een rol kunnen vervullen op de Gentse arbeidsmarkt. Het is mogelijk om, indien relevant voor het project, in partnerschap samen te werken.

Projecten hebben een maximale looptijd van 24 maanden en kunnen ten vroegste starten op 1 januari 2023 en zijn ten laatste op 31 maart 2025 afgerond.

De aanvraagprocedure verloopt via twee rondes: een ronde waarin projectideeën worden geadviseerd én een ronde waarbij uitgewerkte projectvoorstellen worden beoordeeld. Organisaties kunnen pas een projectvoorstel uitwerken als hun projectidee werd voorgelegd tijdens de adviesronde.

Het totale budget voor deze subsidieoproep bedraagt 600.000 euro. Dit budget wordt indicatief als volgt verdeeld over de 2 thema’s:

  • Re-integratie: 400.000 euro
  • Projecten t.v.v. niet-beroepsactieven: 200.000 euro

Er is geen minimumbedrag bepaald voor de subsidie per project. Het maximumbedrag van de subsidie is 200.000 euro per project.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om innovatieve en resultaatsgerichte acties mogelijk te maken in het kader van het Arbeidspact wordt een nieuw subsidiereglement voor projecten in het kader van het Arbeidspact ter goedkeuring voorgelegd. Dit reglement treedt in werking na bekendmaking en eindigt op 31 december 2025.

De Dienst Werk en Activering is belast met het toezicht op de uitvoering van dit reglement.

Activiteit

AC34832 Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het 'Subsidiereglement voor projecten in het kader van het Arbeidspact voor Gent - 2022-2025' zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen