Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_GR_00800 - Overheidsopdracht van werken - Herstellings- en schilderwerken aan het schrijnwerk van de belfortspits - FAG/2021/002 ID 5063 - Regularisatie van de opdracht - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/09/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00800 - Overheidsopdracht van werken - Herstellings- en schilderwerken aan het schrijnwerk van de belfortspits - FAG/2021/002 ID 5063 - Regularisatie van de opdracht - Goedkeuring 2022_GR_00800 - Overheidsopdracht van werken - Herstellings- en schilderwerken aan het schrijnwerk van de belfortspits - FAG/2021/002 ID 5063 - Regularisatie van de opdracht - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 266.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 15 juli 2021 werd de Overheidsopdracht van werken - Herstellings- en schilderwerken aan het schrijnwerk van de belfortspits - FAG/2021/002 ID 5063 - gegund aan Vandendorpe Arthur nv, Molendamstraat 4, 8210 Zedelgem, tegen de prijzen van de goedgekeurde offerte.

Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Gunningsbedrag: 131.760,28 euro + 27.669,66 euro (21% BTW) = 159.429,94 euro.

Kort na de opstart van de werken drongen zich enkele kleinere bijkomende werken op.  Hiervoor heeft het bestuur tijdens de werkzaamheden zijn goedkeuring tot uitvoering gegeven, omdat de meerprijs minder dan 10 % bijkomende kosten met zich zou meebrengen t.o.v. het gunningsbedrag.  Het betrof hier:

  • Een aantal glas-in-loodpaneeltjes diende herlood te worden.  Kostprijs 681,34 euro.
  • De aantasting door houtaantastende insecten bleek heel wat ernstiger dan gerapporteerd door Monumentenwacht Oost-Vlaanderen.  De ganse houtconstructie van de centrale spits diende behandeld te worden.  Kostprijs 2.286,02 euro.
  • De toegang tot drie van de spitsen boven de hoektorens was volledig afwijkend t.o.v. die van de goed toegankelijke centrale spits.  Om veilig te kunnen werken dienden deze vanbinnen volledig in stelling gezet te worden, om de bovenliggende luiken op een veilige manier te kunnen bereiken.  Kostprijs 1.452 + 1.254 euro = 2.709 euro.
  • In het bestek was voorzien om alle hang- en sluitwerk te vervangen door nieuw inox materiaal.  Op vraag van Agentschap Onroerend Erfgoed werd beslist om het bestaand (origineel) hang- en sluitwerk maximaal te behouden. Dit diende na lokale herstellingen gestraald, gemetalliseerd en herlakt te worden, en nadien met nieuwe bevestigingsmiddelen teruggeplaatst te worden.  Kostprijs: 2.345,60 euro.

De meerwerken beliepen op dat moment dan 8.021,96 euro, wat een meerprijs van slechts 6,1 % betekende op het gunningsbedrag.

Bij de demontage en herstelling van de luiken en de deuren van de bovenste rondgang, bleek de schade aan het origineel schrijnwerk een stuk ernstiger te zijn dan ingeschat kon worden bij de opmaak van het dossier.

  • Er dienden wel weinig gevel- en spitsluiken volledig vervangen te worden, maar de hoeveelheden kleinere en grotere houtherstellingen (in vermoedelijke hoeveelheden) waren een pak groter.  Meerprijs: 4.475,87 euro.
  • Bij de deuren in de bovenste rondgang – die er visueel nog goed uitzagen – bleken bij het afbranden van de verflagen onder de onderste druiplijst zware aantastingen door houtrot te zijn.  Deze dienden allemaal hersteld te worden via verschoeiing.  Kostprijs: 7.677,12 euro.

Het totaal van de meerwerken bedraagt 20.171,95 euro excl btw, 24.408,06 incl btw (15,3 % boven het gunningsbedrag - bij de gunning werd géén marge voorzien).

Aangezien deze luiken en deuren reeds gedemonteerd waren en de herstelling lopende, kon er niet gewacht worden op nieuwe besluitvorming.  De werken dienden in één beweging verder gezet te worden om snel het schrijnwerk te kunnen herplaatsen. Deze werken zijn uitgevoerd onder toezicht en mits goedkeuring van Agentschap Onroerend Erfgoed, die de werken mede opgevolgd hebben, zeker omdat het hier een Unesco-werelderfgoed betreft.

Bovendien kwamen we door deze meer- en bijkomende werken net boven het grensbedrag voor de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen, waardoor deze besluitvorming moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze beslissing wordt genomen om te kunnen overgaan tot betaling van de dringende meerwerken die uitgevoerd zijn tijdens de uitvoering van bovenvermelde opdracht.

Voor de prestaties werden noch de besluitvorming, noch het visum tijdig uitgelokt.
Aangezien de opdracht geen voorgenomen verbintenis betreft conform art. 266 van het Decreet over het lokaal bestuur, is de financieel directeur niet in de mogelijkheid om een visum te verlenen. Retroactief kan geen visum verleend worden.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* FAG 
Budgetplaats 3512400AD 
Categorie*
Subsidiecode RBM.RBM 
2022 24.408,06
Totaal 24.408,06

Voorgestelde uitgaven

€ 24.408,06

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de regularisatie van de gewijzigde overheidsopdracht van werken 'Herstellings- en schilderwerken aan het schrijnwerk van de belfortspits - FAG/2021/002 ID 5063', voor een bedrag van 24.408,06 euro incl. 21 % btw.


Bijlagen

  • Detail van de uitgevoerde werken Vandendorpe