Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_GR_00946 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan de vzw Gentse Gidsen - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 14/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2022_GR_00946 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan de vzw Gentse Gidsen - Goedkeuring 2022_GR_00946 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan de vzw Gentse Gidsen - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2021 tot vaststelling van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de toekenning van een subsidie aan de vzw Gentse Gidsen, Nederpolder 2 te 9000 Gent, van 1.896 euro, die nominatief in de aangepaste meerjarenplanning 2020-2025, vastgesteld in zitting van de raad van 22 juni 2021, werd opgenomen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie dient gebruikt te worden voor het verruimen van de bekendheid van Gent als toeristisch-culturele stad.
Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.
De vzw Gentse Gidsen heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent:
- aanvraagformulier subsidies vzw Gentse Gidsen (4 oktober 2022).
De stukken werden in orde bevonden.
Aan de vzw Gentse Gidsen kan een subsidie van 1.896 euro worden toegekend.
De vzw Gentse Gidsen is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.
Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.
De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring door de raad door overschrijving op het rekeningnummer: IBAN BE10 3630 7043 7804 - BIC BBRUBEBB van vzw Gentse Gidsen, Nederpolder 2 te 9000 Gent.
De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Toerisme
Budgetplaats 344670001
Categorie* E subs.
Subsidiecode Niet relevant
2022 1.896,00 EUR
Totaal 1.896,00 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 1.896,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34467 Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een structurele subsidie van 1.896 euro - die nominatief in de aangepaste meerjarenplanning 2020-2025, vastgesteld in zitting van de raad van 22 juni 2021, is opgenomen - aan de vzw Gentse Gidsen, Nederpolder 2 te 9000 Gent, met als doel het verruimen van de bekendheid van Gent als toeristisch-culturele stad.


Bijlagen

  • Motivatie aanvraag subsidie Gentse Gidsen