Terug
Gepubliceerd op 15/11/2022

2022_MV_00559 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: E-inclusie

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 14/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 14/11/2022 - 19:42
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Emilie Peeters; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Bram Van Braeckevelt, Schepen; Veli Yüksel; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Anne Schiettekatte; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00559 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: E-inclusie 2022_MV_00559 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: E-inclusie

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De maatschappij digitaliseert steeds verder, wat iedereen die daarin voldoende mee is vele voordelen biedt. Plots is heel wat dienstverlening bijvoorbeeld ook toegankelijk van thuis uit en op elk moment van de dag. Verregaande digitalisering brengt echter ook het risico op digitale uitsluiting met zich mee, van wie niet over voldoende digitale vaardigheden beschikt.  

We moeten daarom als stad voldoende oog hebben voor e-inclusie, namelijk het nemen van maatregelen om te vermijden dat mensen uitgesloten geraken door de digitalisering van de maatschappij. Dat kan o.a. gaan over het faciliteren van toegang tot computers en internet, het versterken van digitale vaardigheden of het zo e-inclusief mogelijk organiseren van de stedelijke dienstverlening.

In uw beleidsnota digitalisering merk ik veel aandacht voor e-inclusie. Er worden heel wat ideeën en initiatieven in opgesomd om digitale uitsluiting bij de Gentenaars zo veel mogelijk te vermijden.

Indiener(s)

Manuel Mugica Gonzalez

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

di 11/10/2022 - 10:16

Toelichting

Kan u a.u.b. een stand van zaken geven van de uitrol van uw beleid op vlak van e-inclusie?

Bespreking

Antwoord

Collega Gonzalez bedankt voor uw vraag, die zeer relevant is in deze tijden. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Barometer Digitale Inclusie, een onderzoek op initiatief van de Koning Boudewijnstichting: 46 procent van de Belgen tussen 16 en 74 jaar zijn ‘digitaal kwetsbaar’. Dat is een stijging ten opzichte van 2019. 7% gebruikt geen internet, 39% van de Belgen heeft beperkte digitale vaardigheden. 

Als lokale overheid hebben we een verantwoordelijkheid om digitale vaardigheden bij te brengen bij onze burgers, maar evenals bij onze werknemers. Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen ouder dan 55j of burgers met een laag inkomen of lage scholingsgraad oververtegenwoordigd zijn bij de groep die ook wel eens ‘digibeten’ wordt genoemd. 

In Gent zetten we al vele jaren in op e-inclusie. De uitgebreide en sterk ingebedde e-inclusie werking van Stad Gent wordt uitgevoerd door District09 en is een voorbeeld voor veel andere Vlaamse lokale besturen die nu nog in de startblokken staan om aan digitale inclusie te beginnen werken. 

We werken op maat voor de Gentenaar, met de Gentenaar en met partners die een sterke vertrouwensrelatie hebben met groepen die we niet zo makkelijk kunnen betrekken. En op dat elan gaan we met veel gedrevenheid en goesting verder in 2022, want alleen zo kunnen we alle Gentenaars meenemen in het digitaal verhaal.

De werking van District09 wordt telkens gerapporteerd via een jaarverslag dat iedereen online kan raadplegen op onze website. De link naar de website staat in mijn antwoord dat ik zal bezorgen.

Ik licht nu graag alvast enkele verwezenlijkingen toe:

In 2021 werden 11.678 Gentenaars op weg geholpen in de digitale wereld. We verdeelden toestellen en internetcodes aan mensen met gebrek aan financiële middelen, leerden digitale basisvaardigheden aan via vormingen en individuele begeleiding, gaven antwoord op de meest diverse digitale vragen, motiveerden mensen met eenvoudige digitale oefenkansen en boden hulp bij toepassingen die voor velen nog te moeilijk bleken om zelfstandig te gebruiken, zoals het Covid Safe Ticket. Daarnaast inspireerden we andere lokale besturen om net zoals Gent bij te dragen aan digitale inclusie en hielpen we collega’s, diensten en organisaties via coaching en opleiding zodat ook zij vanaf nu anderen kunnen helpen in de digitale wereld.

Concreet:

 1. Er zijn vandaag al 34 Digipunten verspreid over het gehele Gentse grondgebied, waar iedereen terecht kan voor alle digitale hulpvragen. Er zijn daarnaast ook 10 digipunten speciaal voor kinderen en jongeren. En nog eens 25 surfpunten waar iedereen gratis op het internet kan surfen. 
 1. We startten het samenwerkingsproject Digibanken op, waarmee we 3 Gentse Digibanken uitbouwen: Digibank U-Connect voor werkzoekenden en medewerkers sociale economie, Digibank Welzijnsbureaus voor OCMW-cliënten en Digibank De Serre voor het brede publiek. 
  1. 100 kwetsbare werkzoekenden leenden een toestel van de Digibank.
  2. 96 werkzoekenden volgden opleiding of kregen individuele hulp van de digicoach rond digitale basisvaardigheden
  3. 500 OCMW-cliënten leenden een toestel van de Digibank. Los van de Digibanken zijn in totaal 3500 digitale pakketten verdeeld onder OCMW-cliënten in functie van activering naar werk, schoolondersteuning, en het doorbreken van sociaal isolement.
  4. 211 OCMW-cliënten schreven in voor opleiding (95) of kregen hulp van de digicoach (43) of digihulp aan huis (73)
  5. 217 kwetsbare Gentenaars (niet OCMW-cliënten) leenden een toestel van de Digibank
  6. 104 kwetsbare Gentenaars volgden opleiding of kregen individuele hulp van de digicoach rond digitale basisvaardigheden 

Met het Europees project Cross&Learn hebben we 250 Digi-helpers kunnen coachen om anderen bij te staan.   

Er werden acties ondernomen rond E-inclusie in het onderwijs. Zo werden 667 leenlaptops uitgeleend en werden brugfiguren gevormd om ook digitale ondersteuning aan ouders te geven op de scholen. 

Ook binnen de eigen stadsorganisatie kregen niet-pc werkers de mogelijkheid om zich digitaal bij te scholen en zetten we in op het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid van onze eigen digitale stadsdiensten. We doen dit samen met alle 13 centrumsteden. 

We hebben een digitale uitleendienst voor Gentse organisaties waar laptops, tablets en educatieve robots kunnen ontleend worden. 

Naar de doelgroep ‘ouderen’ voorzien we een opleidingsaanbod via de LDC’s. 515 ouderen volgden in 2021 IT-les op deze manier. 

Er werd ook een inzamelactie voor digitaal materiaal georganiseerd. 593 oude digitale toestellen werden ingezameld en hersteld door Repair Café en daarna verdeeld aan kwetsbare Gentenaars die niet-OCMW cliënt zijn (want OCMW-cliënten konden terecht via ander project) 

District09 is vanuit die koploperpositie expertpartner van Mediawijs en VVSG om andere lokale besturen te coachen om aan digitale inclusie te werken in hun lokaal bestuur. Hierbij delen we onze opgebouwde kennis en inzichten actief met andere steden en helpen zo om in heel Vlaanderen burgers te verbinden met de digitale wereld.

di 15/11/2022 - 07:47