Terug
Gepubliceerd op 15/11/2022

2022_MV_00595 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: De superdiverse cultuurstad

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 14/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 14/11/2022 - 19:43
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Emilie Peeters; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Bram Van Braeckevelt, Schepen; Veli Yüksel; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Anne Schiettekatte; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00595 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: De superdiverse cultuurstad 2022_MV_00595 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: De superdiverse cultuurstad

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In de beleidsnota Cultuur voor de huidige legislatuur onderstreept de schepen het belang in te zetten, op een breed en divers palet aan makers, beoefenaars en toeschouwers om het aanwezige potentieel in onze stad te waarderen en stimuleren. In een spontaan advies van de Gentse Cultuurraad doen ze een zevental voorstellen om wat meer dynamiek achter deze terechte beleidsambities te steken en drempels hiertoe weg te nemen. Het advies besluit met een radicaal positief voorstel met de ontwikkeling van een impulssubsidie, een voorstel dat tot stand gekomen is in samenspraak met 46 'vernieuwende makers'

De aanleiding voor dit advies is een onderzoek van de cultuurraad waarbij de diversiteit in de aanvragen projectsubsidies onderzocht werd. Amper 25 van de 404 ingediende aanvragen gebeurden door "initiatiefnemers die tot een etnisch-culturele minderheid behoren" stelt de cultuurraad. Hoewel de raad hieraan toevoegt dat dit niets zegt over de inclusiviteit van de werkingen op zich, noch over het beoogde publiek, ogen deze cijfers op het eerste zicht toch problematisch.

Indiener(s)

Fourat Ben Chikha

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

di 08/11/2022 - 14:06

Toelichting

Kan de schepen de cijfers uit het onderzoek bevestigen? En wat is zijn reactie daarop? 

Heeft de schepen reeds contact gehad met de cultuurraad naar aanleiding van dit spontaan advies? Hoe zal hij hier verder mee aan de slag gaan?

Bespreking

Antwoord

De focus van het tweede spontane advies van de cultuurraad deze legislatuur ligt inderdaad op vernieuwende makers, waaronder ook kunstenaars met een etnisch-diverse achtergrond.

Het advies bevat veel stof om verder over na te denken en ligt in het verlengde van de inzichten verworven uit het voortraject van Gent 2030.

Het advies omvat toch een aantal elementen die het verdienen bestudeerd te worden. Daarom werd in een overleg met de cultuurraad (03/10/2022?) afgesproken om met het advies aan de slag te gaan en hier vervolgens meer uitgebreid op terug te komen.

Graag ga ik nog even in op de analyse die de cultuurraad maakte met betrekking tot het aantal initiatiefnemers die tot een etnisch-culturele minderheid behoren en een projectsubsidie aanvroegen in de periode 2018-2020.

Het ontbreekt een onderbouwde analyse van de complexe dynamieken die drempelverhogend werken voor nieuwe makers, maar uiteraard geeft het ergens wel een realiteit weer.

Ondanks de vele initiatieven: de coaching door Cultuur Gent en De Centrale en de acties van Diversiteit & Inclusie Gent van het Gents Kunstenoverleg, is het nog steeds een cruciale uitdaging om blijvend in te zetten op het bereiken van etnisch-diverse makers.

Het is belangrijk om mee te geven dat de cijferanalyse in het kader van het vórige reglement projectsubsidies gebeurde. We zien in de cijfers en analyse van de voorbije 8 rondes binnen het niéuwe reglement (dat sinds 2021 van kracht is) een duidelijke evolutie:

Zowat de helft van de aanvragen zijn afkomstig van nieuwe makers, wat een duidelijke positieve impact van het huidige reglement aantoont.

Er valt niet te ontkennen dat we heel wat borrelend, opkomend, en ook vaak jong, talent kansen geven in onze stad.

Een dynamiek die ik met de input van onder andere de cultuurraad, het Gents Kunstenoverleg, als vanuit het traject Gent 2030, maar al te graag verderzet in de toekomst.

di 15/11/2022 - 10:17