Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

Agenda  commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

ma 14/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering

 • IR 3.

  2022_MV_00595 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: De superdiverse cultuurstad

 • IR 4.

  2022_MV_00599 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Stand van zaken traject rookvrije sportsites

 • IR 5.

  2022_MV_00601 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Aangekondigde sluiting wijkbibliotheken

 • 1.

  2022_GR_00965 - Eredienst - Budgetwijziging 2022 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de budgetwijziging 2022 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen waarbij, tot herstel van het evenwicht van hun begroting, een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 14.000,00 EUR.  Tevens wordt gevraagd kennis te nemen van de integrale betoelaging van werken voor een totaal bedrag van 9.000,00 EUR overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedrag niet overschrijdt.

 • e) Erkenning als sociaal-culturele vereniging. (raadsleden kunnen dit document raadplegen op Mia)

 • 2.

  2022_GR_00944 - Overeenkomst voor het gebruik van de e-boekendienst - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst met vzw Cultuurconnect, Priemstraat 51, 1000 Brussel, voor het gebruik van de e-boekendienst. De geraamde uitgave bedraagt 136.119,93 euro. De overeenkomst eindigt op 15 september 2026.

 • 3.

  2022_GR_00945 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan de vzw Gandante - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een structurele subsidie van 409 euro - die nominatief in de aangepaste meerjarenplanning 2020-2025, vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 22 juni 2021, is opgenomen - aan de vzw Gandante, Botermarkt 9 te 9000 GENT, met als doel het verruimen van de bekendheid van Gent als toeristisch-culturele stad.

 • 4.

  2022_GR_00946 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan de vzw Gentse Gidsen - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een structurele subsidie van 1.896 euro - die nominatief in de aangepaste meerjarenplanning 2020-2025, vastgesteld in zitting van de raad van 22 juni 2021, is opgenomen - aan de vzw Gentse Gidsen, Nederpolder 2 te 9000 Gent, met als doel het verruimen van de bekendheid van Gent als toeristisch-culturele stad.

 • 5.

  2022_GR_00933 - Overheidsopdracht van Werken - Beroep op TMVW als aankoopcentrale voor het aanstellen van een aannemer voor de sloop en bouw van een wedstrijdtoren gelegen aan de Yachtdreef te Gent - Kennisneming bestek der werken Creat 061-22001 - Goedkeuring

 • 6.

  2022_GR_00963 - Open oproep voor een partnerorganisatie 'Urban sport' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de open oproep goed te keuren voor de keuze van een partner 'Urban sport'.  

 • 7.

  2022_GR_00983 - Uitbetaling van een extra dotatie tot derving van het ernstig nadeel voor het exploitatiejaar 2021 ten gevolge van beperkende maatregelen ingevolge corona mbt sportaccommodatie van S&R Gent, Lago Rozebroeken - Goedkeuring

 • 8.

  2022_GR_00934 - Overheidsopdracht van diensten - Toetreding Raamovereenkomst Vlaamse Overheid voor Gentinfo - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de toetreding tot de door Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid afgesloten overeenkomst met de firma In2com NV - Raamovereenkomst voor de exploitatie van een multikanaal klantencontactcentrum - Opdracht nr. 2020/HFB/MPMO/69871.

  Een gedetailleerde beslissing tot afname zal voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen en deze zal uitwerking hebben met ingang vanaf goedkeuring bevoegde organen, dit om voldoende tijd te voorzien voor de implementatie van de samenwerking en de overdracht van de zittende opdrachtnemer naar de nieuwe opdrachtnemer vlot te laten verlopen. 

  De periode van afname loopt tot en met 31 januari 2026 de voorziene looptijd van de raamovereenkomst. Mocht de Vlaamse overheid beslissen om gebruik te maken van de voorziene mogelijkheid tot verlenging (max voor 3 maal) met 12 maanden zal ook deze beslissing opnieuw worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan van de stad.

  Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om voorafgaand aan de goedkeuring door Gemeenteraad van de toetreding tot de voormelde raamovereenkomst al gesprekken op te starten met de  opdrachtnemer van de raamovereenkomst en om samen met deze opdrachtnemer een voorstel van addendum op de raamovereenkomst op te maken. Dit addendum zal, binnen de voorwaarden en afspraken geldend voor de volledige raamovereenkomst, de samenwerking voor wat betreft Gentinfo concreet maken.

  De totale raming voor de looptijd tot 31 januari 2026 bedraagt € 94.186,04 +  € 448.504,93 =  € 542.690,97.