Terug commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

Mon 14/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de budgetwijziging 2022 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen waarbij, tot herstel van het evenwicht van hun begroting, een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 14.000,00 EUR.  Tevens wordt gevraagd kennis te nemen van de integrale betoelaging van werken voor een totaal bedrag van 9.000,00 EUR overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedrag niet overschrijdt.

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Bibliotheek
Dienst Toerisme
Sportdienst
Departement Financiƫn
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement Publiekzaken en Burgerzaken
Dienst Publiekszaken
  • Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de toetreding tot de door Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid afgesloten overeenkomst met de firma In2com NV - Raamovereenkomst voor de exploitatie van een multikanaal klantencontactcentrum - Opdracht nr. 2020/HFB/MPMO/69871.

    Een gedetailleerde beslissing tot afname zal voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen en deze zal uitwerking hebben met ingang vanaf goedkeuring bevoegde organen, dit om voldoende tijd te voorzien voor de implementatie van de samenwerking en de overdracht van de zittende opdrachtnemer naar de nieuwe opdrachtnemer vlot te laten verlopen. 

    De periode van afname loopt tot en met 31 januari 2026 de voorziene looptijd van de raamovereenkomst. Mocht de Vlaamse overheid beslissen om gebruik te maken van de voorziene mogelijkheid tot verlenging (max voor 3 maal) met 12 maanden zal ook deze beslissing opnieuw worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan van de stad.

    Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om voorafgaand aan de goedkeuring door Gemeenteraad van de toetreding tot de voormelde raamovereenkomst al gesprekken op te starten met de  opdrachtnemer van de raamovereenkomst en om samen met deze opdrachtnemer een voorstel van addendum op de raamovereenkomst op te maken. Dit addendum zal, binnen de voorwaarden en afspraken geldend voor de volledige raamovereenkomst, de samenwerking voor wat betreft Gentinfo concreet maken.

    De totale raming voor de looptijd tot 31 januari 2026 bedraagt € 94.186,04 +  € 448.504,93 =  € 542.690,97.