Terug gemeenteraad

Mon 28/11/2022 - 19:30 gemeenteraadszaal De gemeenteraad start uitzonderlijk om 19u30. Van 19u tot 19u20 wonen de gemeenteraadsleden op het Emile Braunplein een herdenkingsmoment voor de coronaperiode bij.

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Mededelingen algemeen directeur

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de budgetwijziging 2022 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen waarbij, tot herstel van het evenwicht van hun begroting, een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 14.000,00 EUR.  Tevens wordt gevraagd kennis te nemen van de integrale betoelaging van werken voor een totaal bedrag van 9.000,00 EUR overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedrag niet overschrijdt.

Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM Onderwijs
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Staf
Dienst Kinderopvang
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Bibliotheek
Dienst Toerisme
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties
Dienst Internationale Relaties en Netwerken
Departement Publiekzaken en Burgerzaken
Dienst Publiekszaken
 • Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de toetreding tot de door Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid afgesloten overeenkomst met de firma In2com NV - Raamovereenkomst voor de exploitatie van een multikanaal klantencontactcentrum - Opdracht nr. 2020/HFB/MPMO/69871.

  Een gedetailleerde beslissing tot afname zal voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen en deze zal uitwerking hebben met ingang vanaf goedkeuring bevoegde organen, dit om voldoende tijd te voorzien voor de implementatie van de samenwerking en de overdracht van de zittende opdrachtnemer naar de nieuwe opdrachtnemer vlot te laten verlopen. 

  De periode van afname loopt tot en met 31 januari 2026 de voorziene looptijd van de raamovereenkomst. Mocht de Vlaamse overheid beslissen om gebruik te maken van de voorziene mogelijkheid tot verlenging (max voor 3 maal) met 12 maanden zal ook deze beslissing opnieuw worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan van de stad.

  Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om voorafgaand aan de goedkeuring door Gemeenteraad van de toetreding tot de voormelde raamovereenkomst al gesprekken op te starten met de  opdrachtnemer van de raamovereenkomst en om samen met deze opdrachtnemer een voorstel van addendum op de raamovereenkomst op te maken. Dit addendum zal, binnen de voorwaarden en afspraken geldend voor de volledige raamovereenkomst, de samenwerking voor wat betreft Gentinfo concreet maken.

  De totale raming voor de looptijd tot 31 januari 2026 bedraagt € 94.186,04 +  € 448.504,93 =  € 542.690,97.

Politie - Directie Beheer
HRM
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent te wijzigen. Het doel van deze wijziging is:

  • De toepassing van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) van 30 maart 2021, meer bepaald de implementatie van de zgn. IFIC-verloning voor de medewerkers van de zorgsectoren op te nemen in de lokale rechtspositieregeling.

  Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent  ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Werk en Activering (SO)

Bureau - Voorstellen van raadsbesluit, interpellatie en motie (tijdsblok: maximum 2u)

A-punten

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf
Circuleren 1
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Straatparkeren
Parkeerterreinen en Private Partners
Dynamische Toegang 2
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
 • In het kader van de beslissing van de gemeenteraad van 5 september 2022 met betrekking tot de besparingen van de Stad Gent wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het reglement gratis starten (goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 november 2015 en laatst gewijzigd door de gemeenteraad van 22 oktober 2022) op te heffen vanaf 1 januari 2023.

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Werk en Activering (SO)
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan:

  -  de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die plaatsvindt op dinsdag 13 december 2022 om 14.30 uur in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent.

  - het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering die plaatsvindt op 13 december 2022 


   

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan:

  • de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging TMVW die plaatsvindt op vrijdag 16 december 2022, om 14u30, met name:

       1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal

       2. Actualisering van bijlage 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal

       3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 DLB)

       4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB )

       5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing

       6. Statutaire benoemingen

       7. Statutenwijziging

           7.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking

           7.2. Nieuwe tekst van de statuten

       8. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

       9. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

       10.Overboeking van de in het verleden aangelegde uitgiftepremie (rekening 1110 Uitgiftepremie) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

       11.Volmachten

  • Varia

  • het voorstel van statutenwijziging van TMVW

  • het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent op de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2022

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan:

  • De dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo die plaatsvindt op donderdag 22 december 2022, om 18 uur, met name:

   1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).

           Zie de toelichtingsnota bij dit agendapunt alsook het agendapunt 2. Statutenwijzigingen, in het bijzonder de onderdelen 2.a, 2.b, 2.e, 2.f, 2.g, 2.i en 2.j ervan.

   2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft:

   • Wijziging van het voorwerp;
   • Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo BV van de bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9, 17, 25, 30 en 32 en de bijlagen 1, 2 en 3 en toevoeging van een artikel 37ter;
   • Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële splitsingen door overneming) van de bestaande artikelen 1 (naamswijziging), 8, 11, 12, 25, 26, 30, 35, 37, 37ter en de bijlagen 1 en 2 en schrapping van de bestaande bijlage 4;
   • Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande artikelen 2, 2bis, 3, 8, 9, 11, 17, 27, 30, 33 en 40 en de bijlagen 2 en 3;
   • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);
   • Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid WVV; 
   • Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in te schrijven;
   • Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;
   • Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;
   • Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het agendapunt 2 vast te stellen.

   3. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting en de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T van de gemeente Jabbeke, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius West, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging):

   • Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
   • Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties.
   • Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2025 van de aandelen Aek binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel.
   • Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.                                                                                                                                                        De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Imewo kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
   • Goedkeuring van:
    • De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting van de gemeente Jabbeke, alsook haar aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius West, en haar aandeel Aek, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.
    • De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
    • De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.
   • Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting voor de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting van de gemeente Jabbeke vanaf 1 januari 2025.
   • Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:
    • De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 3.a vast te stellen;
    • De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
    • Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;  
    • De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;
    • Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
    • Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.

   4. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte en Strategische Participaties (Publi-T) met betrekking tot de gemeente Zelzate over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging):

   • Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
   • Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).
   • Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.                                                                                                                                                        De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Imewo kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
   • Goedkeuring van:
    • De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte en Strategische Participaties (Publi-T) met betrekking tot de gemeente Zelzate, en haar aandeel Ak’, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.
    • De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
    • De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.
   • Aanvaarding van de toetreding voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte en Strategische Participaties (Publi-T) van de gemeente Zelzate vanaf 1 januari 2025.
   • Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:
    • De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 5.a vast te stellen;
    • De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
    • Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;  
    • De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;
    • Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
    • Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.

   5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas) van de gemeente De Haan, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging):

   • Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
   • Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties.
   • Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.                                                                                                                                                        De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Imewo kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
   • Goedkeuring van:
    • De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas) van de gemeente De Haan, en haar aandeel Ak, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.
    • De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
    • De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.
   • Aanvaarding van de toetreding voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas) van de gemeente De Haan vanaf 1 januari 2025.
   • Vaststelling  van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:
    • De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 6.a vast te stellen;
    • De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
    • Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;  
    • De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;
    • Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
    • Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.

    6. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 2, 3, 4, 5 en 6 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 bij authentieke akte te doen vaststellen.

    7. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023.

    8. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV. 

    9. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap

    10. Statutaire benoemingen.

    11. Statutaire mededelingen.

  • het voorstel van statutenwijziging van Imewo

  • het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent op de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2022

Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties
Vredeshuis
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

Besloten vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda