Terug
Gepubliceerd op 16/09/2022

Agenda  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 26/09/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

 • Opening zitting

 • 1.

  2022_RMW_00073 - Welzijnsvereniging Audio - jaarrekening van 2021 - Kennisneming

  Aan de raad van maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening van 2021 met toelichting van Audio, een welzijnsvereniging in de zin van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 • 2.

  2022_RMW_00074 - Welzijnsvereniging Audio: toetreding van nieuwe leden - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de toetreding van de stad Dendermonde en de gemeente Sint-Gillis-Waas tot de welzijnsvereniging Audio goed te keuren.

 • 3.

  2022_RMW_00101 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van het AZ Jan Palfijn Gent A.V. - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om een effectief vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van het AZ Jan Palfijn A.V. te vervangen.

 • 4.

  2022_RMW_00077 - Groep van assistentiewoningen 'Residentie De Wondel': Samenwerkingsovereenkomst betreffende crisiszorg en overbruggingszorg in Residentie De Wondel - Goedkeuring

  Op 16 december 2019 keurde de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het voorstel van samenwerkingsovereenkomst goed tussen Danneels, AW Pro en OCMW Gent in functie van de realisatie van 35 assistentiewoningen 'Residentie De Wondel' in Wondelgem.  

  Binnen de bepalingen van deze overeenkomst van 2019 werkte AW PRO enerzijds en Woonzorgcentrum De Liberteyt en Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel anderzijds een samenwerkingsovereenkomst betreffende crisiszorg en overbruggingszorg in Residentie De Wondel. Er werd een addendum toegevoegd voor het geval de overbruggingszorg vanuit LDC De Waterspiegel zou opgeschort worden. 

  Het voorstel van overeenkomst zal in werking treden op 4 juli 2022. 

  Dit voorstel wordt - na goedkeuring door het Vast Bureau - ter bekrachtiging voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.  Aan het Vast Bureau wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel van overeenkomst.

 • 5.

  2022_RMW_00089 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het plaatsen, beheer en gebruik van sleutelkluisjes met de thuiszorgdiensten en maatschappijen - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen van de samenwerkingsovereenkomst betreffende het plaatsen, beheer en gebruik van sleutelkluisjes met de thuiszorgdiensten en maatschappijen.


 • 6.

  2022_RMW_00094 - Lichten van een optie tot aankoop van het onroerend goed, gelegen te Wondelgem, Morekstraat - Goedkeuring

 • 7.

  2022_RMW_00093 - Dadingsovereenkomst betreffende het uitvoeren van de overheidsopdracht van werken Assistentiewoningen Sint-Amandsberg: Nieuwbouw - assistentiewoningen Wibier - bestek FM/2016/117 - Goedkeuring

 • 8.

  2022_RMW_00083 - Aangepaste samenwerkingsovereenkomst betreffende juridische dienstverlening en collectieve schuldenregeling voor cliënten van OCMW Zulte - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de aangepaste samenwerkingsovereenkomst met OCMW Zulte, met zetel te 9870 Zulte, Staatsbaan 148, betreffende juridische dienstverlening en collectieve schuldenregeling voor cliënten van OCMW Zulte,

  het betreft een uitbreiding van de bestaande overeenkomst als volgt:

  • OCMW Gent vervangt OCMW Zulte als schuldbemiddelaar voor burgers van OCMW Zulte die in budgetbeheer zijn of waarmee OCMW Zulte minstens een hulpverleningsrelatie heeft;
  • OCMW Gent treedt op als schuldbemiddelaar in nieuwe procedures collectieve schuldenregeling voor burgers van Zulte die in budgetbeheer zijn bij OCMW Zulte. Dit wordt beperkt tot maximum vijf dossiers per jaar.

  Deze samenwerking wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

 • 9.

  2022_RMW_00091 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen die in Gent aankomen - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de Overeenkomst met Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), Schumanplein 10, 1000 Brussel betreffende  beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen die in Gent aankomen.
  De overeenkomst loopt van 01/06/2022 tot en met 30/11/2022 met mogelijkheid tot verlenging (maximaal 3 maal 6 maand verlengen). Het totale goedgekeurde budget (€ 164.794,45 voor Schoonmeersen en € 45.721,10 voor Ter Rive) werd in afspraak met IOM verlaagd met de bijdrage van de gebruikers (€ 45.186,00 voor Schoonmeersen en € 18.606,00 voor Ter Rive). Deze bijdrage zal rechtstreeks door IOM worden geïnd. Zo komen we tot een netto-uitgave van € 119.608,45 voor Schoonmeersen en € 27.115,10 voor Ter Rive. De totale netto kostprijs voor het beheer van de sites Schoonmeersen en Ter Rive samen bedraagt dus € 146.723,55. De inkomsten uit subsidie van Vlaamse overheid bedragen € 104.000. De kredieten werden voorzien bij de budgetwijziging 2022 (BW22).

 • 10.

  2022_RMW_00084 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2022 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de besteding van de middelen van het energiefonds 2022.

 • 11.

  2022_RMW_00086 - Arbeidsreglement Ouderenzorg - Telewerk - Wijziging

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om de wijzigingen aan het arbeidsreglement ouderenzorg in kader van telewerk goed te keuren.

 • 12.

  2022_RMW_00088 - Openbare verkoop gronden te Wetteren - Goedkeuring

 • 13.

  2022_RMW_00087 - Verkoop van een perceel grond gelegen in de Keistraat, De Pinte - Goedkeuring

 • 14.

  2022_RMW_00102 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 5 september 2022 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 5 september 2022.

 • 15.

  2022_RMW_00100 - Opvolgingsrapportering voor het jaar 2022 over de inhoudelijke voortgang van het meerjarenplan - Kennisneming

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de opvolgingsrapportering voor het jaar 2022 over de inhoudelijke voortgang van het meerjarenplan.

  De rapportering bevat een overzicht van de realisatie van de prioritaire doelstellingen, een update van de financiële risico's en de grondslagen en assumpties waarop de aanpassing van het meerjarenplan bij budgetwijziging 2022 is gebouwd.

 • 16.

  2022_RMW_00090 - Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) periode 01.01.2021 - 31.12.2021 - Kennisneming

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarlijkse rapportering door de financieel directeur over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) over het jaar 2021.

 • 17.

  2022_RMW_00085 - Arbeidsreglement - Telewerk - Wijziging

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om de wijzigingen aan het arbeidsreglement in kader van telewerk goed te keuren.