Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

2022_RMW_00073 - Welzijnsvereniging Audio - jaarrekening van 2021 - Kennisneming

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/09/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:08
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_RMW_00073 - Welzijnsvereniging Audio - jaarrekening van 2021 - Kennisneming 2022_RMW_00073 - Welzijnsvereniging Audio - jaarrekening van 2021 - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77, 1e lid.

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 490.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 490, § 2 en § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Audio is een welzijnsvereniging in de zin van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna: Audio). 

OCMW Gent was in 2010 mede oprichtend lid van Audio.

Artikel 485, 1e lid van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat welzijnsverenigingen onderworpen zijn aan dezelfde regels aangaande het bestuurlijk toezicht als OCMW's.

Artikel 490, §2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur schrijft voor dat de algemene vergadering van welzijnsverenigingen zich vóór 30 juni dienen uit te spreken over de vaststelling van de jaarrekening van het voorgaand boekjaar en dat ze hiervan binnen de 20 dagen een afschrift dienen te bezorgen aan de betrokken OCMW's.

Artikel 490, §3 van het Decreet van 22 december 2017 bepaalt dat de betrokken raden voor maatschappelijk welzijn advies uit kunnen brengen over voormelde jaarrekening. Indien zij binnen de 50 dagen na ontvangst door het OCMW van voormelde jaarrekening geen advies uitbrengen bij de toezichthoudende overheid, de provinciegouverneur, worden zij geacht positief te hebben geadviseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 20 mei 2022 stelde de algemene vergadering van Audio de jaarrekening van 2021 vast. Audio maakte hiervan op 8 juni 2022 een afschrift met toelichting over aan OCMW Gent.

De jaarrekening van 2021 met toelichting van Audio wordt ter kennisneming voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn van OCMW Gent.

Activiteit

ACP1511 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de jaarrekening van 2021 zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de welzijnsvereniging Audio van 20 mei 2022.


Bijlagen

  • Jaarrekening Audio 2021.pdf
  • Uittreksel uit het verslag AV 20220520 - jaarrekening 2021.pdf
  • Jaarverslag Audio 2021.pdf