Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

2022_RMW_00077 - Groep van assistentiewoningen 'Residentie De Wondel': Samenwerkingsovereenkomst betreffende crisiszorg en overbruggingszorg in Residentie De Wondel - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/09/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00077 - Groep van assistentiewoningen 'Residentie De Wondel': Samenwerkingsovereenkomst betreffende crisiszorg en overbruggingszorg in Residentie De Wondel - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 41
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Joris Vandenbroucke, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 2
Tom De Meester, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00077 - Groep van assistentiewoningen 'Residentie De Wondel': Samenwerkingsovereenkomst betreffende crisiszorg en overbruggingszorg in Residentie De Wondel - Goedkeuring 2022_RMW_00077 - Groep van assistentiewoningen 'Residentie De Wondel': Samenwerkingsovereenkomst betreffende crisiszorg en overbruggingszorg in Residentie De Wondel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2015 werd de studie 'Ruimte voor ouderen' door het bestuur goedgekeurd. Deze studie brengt o.a. het bestaande en geplande aanbod assistentiewoningen in kaart en dat in relatie met de demografische gegevens van de 25 wijken. De studie vertrekt vanuit een behoefte van 3 assistentiewoningen per 100 65-plussers. Wondelgem was 1 van de 5 prioritaire wijken, met andere woorden, er was een heus tekort aan assistentiewoningen in die wijk.


De studie werd ontsloten voor éénieder die betrokken is bij de realisatie van assistentiewoningen. Kort na de vrijgave van de studie kwamen diverse initiatiefnemers van assistentiewoningen bij stad en OCMW aankloppen met de vraag naar de mogelijkheden van samenwerking. Zo ook Danneels, die instaat voor de oprichting, coördinatie en verkoop van Residentie De Wondel in Wondelgem.


Om een transparant antwoord te kunnen bieden op deze vragen tot samenwerking, werden 'richtlijnen met betrekking tot samenwerking met privé-aanbieders' opgemaakt. Deze werden goedgekeurd op het bijzonder comité voor ouderenzorg op 9 juli 2018.


Tijdens de gesprekken met Danneels bleek dat zij op zoek waren naar een derde die kon instaan voor de uitbating, het beheer, de dagelijkse leiding en de dienstverlening voor de 35 assistentiewoningen die zullen geraliseerd worden in het kasteelpark naast woonzorgcentrum De Liberteyt.


Het beheer, de uitbating en de dagelijkse leiding worden opgenomen door AW PRO. Hiervoor bestaat er een samenwerkingscontract tussen Danneels en AW PRO.

Om in te schatten in welke mate OCMW Gent kon participeren aan dit project, werden de richtlijnen m.b.t. samenwerking met privé-aanbieders uitvoerig besproken met beide bovenvermelde partijen. Deze richtijnen bouwen een aantal garanties in dat het project de doelstelling van OCMW Gent helpt realiseren (nl. meer erkende assistentiewoningen, volgens GOLLD-principe, in de juiste wijk, betaalbaar...).  Zo worden er o.a. 9 assistentiewoningen aangeboden onder het dagprijsplafond van de premie van assistentiewoningen (momenteel 34,07 euro per dag). Na evaluatie van deze richtlijnen besloot OCMW Gent verder met deze partijen te onderhandelen om deze assistentiewoningen mee te helpen realiseren. 

Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 december 2019 werd op basis van deze onderhandelingen een intentie-overeenkomst tussen Danneels, AW Pro en OCMW Gent goedgekeurd.   In deze overeenkomst werd tevens opgenomen dat AW Pro voor garantie op crisiszorg en crisisinterventies zelf zal beroep doen op Woonzorgcentrum De Liberteyt en voor garantie op overbruggingszorg en overbruggingszorg zelf op Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Binnen de bepalingen van deze overeenkomst van 2019 werkten AW PRO enerzijds, en, Woonzorgcentrum De Liberteyt en Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel anderzijds, een samenwerkingsovereenkomst betreffende crisiszorg en overbruggingszorg in Residentie De Wondel.

Er werd een addendum aan de overeenkomst toegevoegd voor het het geval de overbruggingszorg vanuit LDC De Waterspiegel zou opgeschort worden. Hierin is opgenomen dat ingeval stopzetting zal meegezocht worden naar oplossing via andere aanbieders.

De overeenkomst zal in werking treden op 4 juli 2022. 

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Woonzorgcentrum De Liberteyt
Budgetplaats W11100000 
Categorie* 701*
Subsidiecode Niet_Relevant 
2020  
2021  
2022 6.723,36 euro 
2023 26.390,81 euro 
2024 26.839,46 euro 
2025 27.295,73 euro 
Later 27.759,75 euro 
Totaal 115.009,11 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 115.009,00

Activiteit

ACW1110 Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

keurt het voorstel van samenwerkingsovereenkomst tussen ASSISTENTIE WONING PRO VZW en OCMW Gent betreffende crisiszorg en overbruggingszorg in Residentie de Wondel