Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

2022_RMW_00084 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2022 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/09/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00084 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 43
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00084 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2022 - Goedkeuring 2022_RMW_00084 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Jaarlijks ontvangt het OCMW Gent een subsidie van het Federaal Energiefonds om energie-armoede te bestrijden. 

Dit besluit gaat over de besteding van deze subsidiemaatregelen voor het jaar 2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het subsidiebedrag van het federaal energiefonds voor 2022 bedraagt 1.065.683,80 euro.

Rekening houdend met:
- de reeds toegekende steunmaatregelen (01/01/2022 – 30/06/2022) voor een bedrag van 300.000 euro
- de nog te verwachten steunmaatregelen (01/07/2022 – 31/12/2022) voor een bedrag van 300.000 euro
rest er nog een beschikbaar budget van 465.683,80 euro om vóór 31/12/2022 te besteden. 

Naast de huidige, reguliere en reeds goedgekeurde maatregelen om energiearmoede te bestrijden (tenlastenemingen, winterpremie, energiezuinige toestellen, ...) vragen we goedkeuring om de middelen van het federaal energiefonds 2022 als volgt te benutten:

  • twee nieuwe financiële steunmaatregelen
  • herhaling financiële steunmaatregelen 2020 – 2021.

We houden hierbij rekening met de voorwaarden van het energiefonds. Naast de reeds toegepaste communicatiekanalen van de afgelopen maanden (nieuwsbrief, rondgang diensten, recht van de maand, project kinderen eerst, onthaalexperten onderwijs-opvoeding-jeugd, energiecentrale, wijkactieteam, …) stellen we voor de komende maanden extra in te zetten op communicatie om het hulpverleningsaanbod naar de Gentse burger bekend te maken. Deze communicatie zal gebeuren via een mailing naar de partners en hulpverleningsorganisaties, naar collectieve schuldbemiddelaars, een themanummer in de nieuwsbrief, een artikel in het Stadsmagazine en in de WIJS, vermelding op de Facebookpagina Stad Gent, infosessies via LDC’s en Saamo, …

Deze communicatie-opdracht wordt zelf uitgevoerd binnen de huidige beschikbare budgetten (m.a.w. geen meerkost).

1. twee nieuwe financiële steunmaatregelen

Gezien de huidige problematiek, vragen we goedkeuring om twee nieuwe steunmaatregelen goed te keuren.  

1.1 De energiecel heeft momenteel een 10-tal begeleidingsdossiers in het kader van een spaarplan voor stookolieleveringen. Tot vóór de energiecrisis konden deze cliënten -  dankzij hun spaarplan en dankzij onze tussenkomst en begeleiding - hun stookolietank laten vullen met 1000 liter. Met de huidige stijging van de mazoutprijs is dit echter niet meer haalbaar. Gezien de huidige noodzaak en de goed lopende begeleidingen van deze dossiers, willen we deze doelgroep financieel extra ondersteunen met een eenmalige premie van 100 euro (deze tussenkomst is cumuleerbaar met de 2.2). Op die manier stellen we ze in staat hun mazouttank in de wintermaanden te vullen.

 1.2 verwarming via warmtenet:

In Gent zijn er momenteel een aantal appartementsgebouwen die via het stadsverwarmingsnet van Luminus verwarmd worden (onder andere de nieuwe sociale appartementsgebouwen aan het Rabot). Vanuit de praktijk stellen we ook bij deze doelgroep van (sociale) huurders vast dat ze het financieel moeilijk krijgen om hun maandelijkse energiefactuur te betalen. Hierdoor dringt de nood zicht op om ook voor deze doelgroep een financiële steunmaatregel te voorzien.

We stellen voor om de huidige, reguliere modaliteiten van een ten laste van een schuld van gas, elektriciteit, water of stookolie ten laste te nemen, ook toe te passen als het warmtenet de verwarmingsbron is.
We hanteren hiervoor dezelfde werkwijze en methodiek als de andere tenlastenemigen: elke burger die zich aanmeldt met een schuld van het warmtenet èn waarbij na sociaal-financieel onderzoek blijkt dat er effectief behoeftigheid is, komt in aanmerking voor een tenlasteneming van de schuld.

We willen hierbij maximaal streven naar een gelijke ondersteuning voor alle kwetsbare Gentenaars, los van de soort verwarmingsbron in de woning (hetzij gas of stookolie of elektriciteit of warmtenet). Tot op heden lag de focus van de steunmaatregelen vooral op gas en elektriciteit, maar het is nodig om in te spelen op maatschappelijke tendensen, nieuwe verwarmingsbronnen en sociale noden, zeker omdat de huurder zelf niet kiest voor de soort verwarmingsbron in zijn woning. 

 2. herhaling van financiële steunmaatregelen 2020-2021

Tenslotte vragen we goedkeuring om drie financiële steunmaatregelen te herhalen die we ook in 2020/2021 hebben toegekend, namelijk:

2.1 toekennen van een extra winterpremie van 100 euro aan de cliënten die de winterpremie gas en elektriciteit ontvangen via hun budgetmeter bij Fluvius (minimale levering aardgas en elektriciteit)

2.2 toekennen van een extra winterpremie van 100 euro aan cliënten die in 2022 de federale stookoliepremie van het verwarmingsfonds ontvangen (voor de 10 begeleidingsdossiers is de 2.2 cumuleerbaar met de premie 1.1)

2.3 toekenning van een extra winterpremie van 100 euro aan de cliënten die een goedlopend budgetbeheer hebben

Punt 1 en 2 zijn reeds gebudgetteerd en worden volledig gesubsidieerd.

Raming van de subsidies 2022 volgens dit voorstel:

1/1/2022 - 30/06/2002 : reeds gebruikte middelen afgelopen 6 maand

300.000 €

1/7/2022 - 31/12/2022 : middelen voor de komende 6 maand

300.000 €

extra toekenning van tussenkomsten door extra communicatie naar hulpverleningsorganisaties (via mail)

50.000 €

extra toekenning van tussenkomsten door extra communicatie collectieve schuldbemiddelaars (via mail)

25.000 €

tenlasteneming energieschulden Fluvius (LAC-werking)

25.000 €

1.1: 100 euro forfait cliënten voorafbetaling stookoliesparen

1.500 €

1.2: tussenkomst warmtenetten

120.000 €

2.1: 100 euro extra oplading winterpremie aardgasbudgetmeter

100.000 €

2.2: 100 euro forfait cliënten stookoliefonds

38.500 €

2.3: 100 euro forfait cliënten in budgetbeheer

100.000 €

TOTAAL

1.060.000,00 €

Overzicht van de uitgaven

Dienst* C99 Decentraal maatschappelijk werk   
Budgetplaats C99000000   
Categorie* Exploitatie - steun   
Subsidiecode CRG.SES
 
2022 1.065.683,80 
Totaal 1.065.683,80

Voorgestelde uitgaven

€ 1.065.683,80

Overzicht van de inkomsten

Dienst* C99 Decentraal maatschappelijk werk   
Budgetplaats C99000000  
Categorie* exploitatie - subsidies   
Subsidiecode CRG.SES  
2022 1.065.683,80 
Totaal 1.065.683,80 

Verwachte ontvangsten

€ 1.065.683,80

Activiteit

ACD1211 Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de toekenning goed van de eenmalige energiepremie in 2022 van 100 euro aan cliënten in het voorafbetalingsspaarplan stookolie.

Artikel 2

Keurt de toekenning goed van de tenlasteneming energieschulden bij verwarming via het warmtenet voor onbepaalde duur (als structurele maatregel).

Artikel 3

Keurt de toekenning goed van de herhaling van de energiepremies (2020-2021): 100 euro aan cliënten die de winterpremie via hun budgetmeter ontvangen, 100 euro aan cliënten die in 2022 de federale stookoliepremie ontvangen, en 100 euro aan de cliënten die een goedlopend budgetbeheer hebben.