Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

2022_RMW_00090 - Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) periode 01.01.2021 - 31.12.2021 - Kennisneming

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/09/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_RMW_00090 - Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) periode 01.01.2021 - 31.12.2021 - Kennisneming 2022_RMW_00090 - Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) periode 01.01.2021 - 31.12.2021 - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 177, 6e lid

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 177

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt het volgende:

"De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:
1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 266 en 267;

De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende aangelegenheden aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau:
1° de vervulling van de opdrachten, vermeld in dit artikel;"

Dit mechanisme wordt geregeld in artikel 266 van het Decreet Lokaal Bestuur. Enkele belangrijke passages uit dit artikel zijn de volgende:

"De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom zijn onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.

De financieel directeur onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van die voorgenomen verbintenissen in het kader van zijn opdracht vermeld in artikel 177, eerste lid, 1°. Hij verleent zijn visum, als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt. Hij kan voorwaarden koppelen aan zijn visum. Als de financieel directeur weigert zijn visum te verlenen, of als hij er voorwaarden aan koppelt, motiveert hij dat.

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle, vermeld in het tweede lid, uitoefent. De raad voor maatschappelijk welzijn kan binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na advies van de financieel directeur, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting."

In zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn de dato 25 februari 2019 werden onderstaande categorieën vrijgesteld van de visumplicht:

  • Alle verbintenissen met een waarde van minder dan 30.000 euro (excl. btw) die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het investerings- en exploitatiebudget, met uitzondering van subsidies en daden van beschikking van onroerende goederen.
  • Tewerkstellingen met toepassing van art. 60, §7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  • Tewerkstellingen ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden voor maximum vier jaar, in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in hoofdstuk 4, afdeling 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportering over het jaar 2021, zoals gevoegd in bijlage. De rapportering biedt inzicht in het aantal behandelde visumdossiers in 2021 en lijst een aantal aandachts- en verbeterpunten op. 


Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de rapportering door de financieel directeur over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) over het jaar 2021, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Rapportering visum art. 177 jaar 2021 v3.docx