Terug
Gepubliceerd op 26/10/2022

Notulen  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 26/09/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Agendapunten

Opening zitting

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:08
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Opening zitting

Opening zitting

Motivering

1.

2022_RMW_00073 - Welzijnsvereniging Audio - jaarrekening van 2021 - Kennisneming

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:08
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Mathias De Clercq
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter
1.

2022_RMW_00073 - Welzijnsvereniging Audio - jaarrekening van 2021 - Kennisneming

2022_RMW_00073 - Welzijnsvereniging Audio - jaarrekening van 2021 - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77, 1e lid.

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 490.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 490, § 2 en § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Audio is een welzijnsvereniging in de zin van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna: Audio). 

OCMW Gent was in 2010 mede oprichtend lid van Audio.

Artikel 485, 1e lid van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat welzijnsverenigingen onderworpen zijn aan dezelfde regels aangaande het bestuurlijk toezicht als OCMW's.

Artikel 490, §2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur schrijft voor dat de algemene vergadering van welzijnsverenigingen zich vóór 30 juni dienen uit te spreken over de vaststelling van de jaarrekening van het voorgaand boekjaar en dat ze hiervan binnen de 20 dagen een afschrift dienen te bezorgen aan de betrokken OCMW's.

Artikel 490, §3 van het Decreet van 22 december 2017 bepaalt dat de betrokken raden voor maatschappelijk welzijn advies uit kunnen brengen over voormelde jaarrekening. Indien zij binnen de 50 dagen na ontvangst door het OCMW van voormelde jaarrekening geen advies uitbrengen bij de toezichthoudende overheid, de provinciegouverneur, worden zij geacht positief te hebben geadviseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 20 mei 2022 stelde de algemene vergadering van Audio de jaarrekening van 2021 vast. Audio maakte hiervan op 8 juni 2022 een afschrift met toelichting over aan OCMW Gent.

De jaarrekening van 2021 met toelichting van Audio wordt ter kennisneming voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn van OCMW Gent.

Activiteit

ACP1511 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de jaarrekening van 2021 zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de welzijnsvereniging Audio van 20 mei 2022.

2.

2022_RMW_00074 - Welzijnsvereniging Audio: toetreding van nieuwe leden - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Mathias De Clercq
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00074 - Welzijnsvereniging Audio: toetreding van nieuwe leden - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 43
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2.

2022_RMW_00074 - Welzijnsvereniging Audio: toetreding van nieuwe leden - Goedkeuring

2022_RMW_00074 - Welzijnsvereniging Audio: toetreding van nieuwe leden - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77, 1e lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 482, 2e lid.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Audio is een welzijnsvereniging in de zin van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna: Audio). 

OCMW Gent was in 2010 mede oprichtend lid van Audio.

Artikel 482, 2e lid van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat beslissingen aangaande de toelating van deelgenoten in welzijnsverenigingen enkel kunnen worden genomen indien alle deelgenoten hier voorafgaand mee instemmen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De gemeente Sint-Gillis-Waas en de stad Dendermonde hebben gevraagd om toe te treden tot de vereniging Audio. Dit blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas van 28 oktober 2021 en de notulen van de gemeenteraad van Dendermonde van 8 juni 2021.

In het kader van de groeistrategie die goedgekeurd werd door de algemene vergadering van Audio van 25 juni 2021 heeft Audio gevraagd om de toetreding van de stad Dendermonde en gemeente Sint-Gillis-Waas formeel goed te keuren.

Activiteit

ACP1511 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed, de toetreding van de stad Dendermonde en de gemeente Sint-Gillis-Waas tot de welzijnsvereniging Audio.

5.

2022_RMW_00089 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het plaatsen, beheer en gebruik van sleutelkluisjes met de thuiszorgdiensten en maatschappijen - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00089 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het plaatsen, beheer en gebruik van sleutelkluisjes met de thuiszorgdiensten en maatschappijen - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 43
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
5.

2022_RMW_00089 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het plaatsen, beheer en gebruik van sleutelkluisjes met de thuiszorgdiensten en maatschappijen - Goedkeuring

2022_RMW_00089 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het plaatsen, beheer en gebruik van sleutelkluisjes met de thuiszorgdiensten en maatschappijen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 6°.


Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Aanpassing van de overeenkomsten afgesloten in 2014.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

We willen dit project in een aangepaste vorm verder zetten met meerdere partners.
Om deze nieuwe partners te betrekken in het project vragen we goedkeuring voor de aangepaste overeenkomst.

Reeds een aantal jaar gebruiken de thuiszorgdiensten in privéwoningen sleutelkluisjes die aan de voordeur van het appartementsgebouw en aan de voordeur van het privéappartement hangen. Dit is een goede en veilige oplossing voor de zorgbehoevende thuiswonende senioren. Met ingang van 1 september 2014 werd deze manier van werken ook toegepast in de meergezinswoningen van de Gentse Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM) en kunnen de ondertekenende thuiszorgdiensten hiervan gebruik maken. Op vraag van alle huisvestingsmaatschappijen en de ondertekenende thuiszorgdiensten heeft OCMW Gent de coördinatie van dit project en het beheer van de codes van deze sleutelkluisjes op zich genomen. Vandaag bestaan er twee samenwerkingsovereenkomsten:

 • De samenwerkingsovereenkomst met de Gentse Sociale Huisvestingsmaatschappijen en thuiszorgdiensten voor het beheer van sleutelkluisjes zoals goedgekeurd op het Bijzonder comité Ouderenzorg van 6 oktober 2014. 
 • De samenwerkingsovereenkomst Codebeheer en gebruik van de sleutelkluisjes bij de Gentse Sociale Huisvestingsmaatschappijen zoals goedgekeurd op het Bijzonder comité Ouderenzorg van 1 december 2014. 

Door het nieuwe Decreet lokaal bestuur bestaat dit bijzonder comité niet meer. Beide samenwerkingsovereenkomsten worden nu vervangen door één samenwerkingsovereenkomst die zal afgesloten worden met verschillende thuiszorgdiensten en sociale huisvestingsmaatschappijen. Omdat de sociale huisvestingsmaatschappijen zich nog moeten omvormen tot of fuseren met een woonmaatschappij werd gekozen voor de benaming ‘maatschappij’.

Tussen 2014 en 2022 zijn er om efficiëntie redenen een aantal aanpassingen gebeurd in de manier van werken.

Vanaf heden wordt er ook geen financiële bijdrage meer gevraagd aan de thuiszorgorganisaties om de  vrijwilligerskosten te vergoeden. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de nieuwe overeenkomst. 

Aan de OCMW-raad wordt voorgesteld om het kader van de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren zodat het vast bureau de overeenkomst verder kan uitvoeren. Het vast bureau kan de  uitvoering van deze overeenkomst nog delegeren.

Overzicht van de uitgaven
Dienst* Zelfstandig Wonen 
Budgetplaats K1116 
Categorie* 6143110 
Subsidiecode geen 
2020
2021 1600
2022 1600 
2023 1600 
2024 1600
2025 1600 
Later
Totaal 8000 
Voorgestelde uitgaven
€ 8.000,00
Verwachte ontvangsten
€ 0,00

Activiteit

ACK1116 Regisseren zelfstandig wonen voor ouderen en ontwikkelen en realiseren van nieuwe woon- en welzijnsvormen voor ouderen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed, de samenwerkingsovereenkomst betreffende het plaatsen, beheer en gebruik van sleutelkluisjes met de thuiszorgdiensten en maatschappijen, zoals gevoegd in bijlage.

7.

2022_RMW_00093 - Dadingsovereenkomst betreffende het uitvoeren van de overheidsopdracht van werken Assistentiewoningen Sint-Amandsberg: Nieuwbouw - assistentiewoningen Wibier - bestek FM/2016/117 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Goedgekeurd
7.

2022_RMW_00093 - Dadingsovereenkomst betreffende het uitvoeren van de overheidsopdracht van werken Assistentiewoningen Sint-Amandsberg: Nieuwbouw - assistentiewoningen Wibier - bestek FM/2016/117 - Goedkeuring

2022_RMW_00093 - Dadingsovereenkomst betreffende het uitvoeren van de overheidsopdracht van werken Assistentiewoningen Sint-Amandsberg: Nieuwbouw - assistentiewoningen Wibier - bestek FM/2016/117 - Goedkeuring
Gekoppelde besluiten
8.

2022_RMW_00083 - Aangepaste samenwerkingsovereenkomst betreffende juridische dienstverlening en collectieve schuldenregeling voor cliënten van OCMW Zulte - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00083 - Aangepaste samenwerkingsovereenkomst betreffende juridische dienstverlening en collectieve schuldenregeling voor cliënten van OCMW Zulte - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 43
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
8.

2022_RMW_00083 - Aangepaste samenwerkingsovereenkomst betreffende juridische dienstverlening en collectieve schuldenregeling voor cliënten van OCMW Zulte - Goedkeuring

2022_RMW_00083 - Aangepaste samenwerkingsovereenkomst betreffende juridische dienstverlening en collectieve schuldenregeling voor cliënten van OCMW Zulte - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 6°.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • OCMW-wet van 8 juli 1976, artikel 61;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Momenteel bestaat er al een samenwerkingsovereenkomst met OCMW Zulte waarbij een jurist van OCMW Gent via zitdagen tegen betaling juridische bijstand verleent aan de maatschappelijk werkers van OCMW Zulte en de burgers van Zulte (zie het besluit van het BCSD-AZ van 16 januari 2018 en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 7 februari 2018).

Momenteel treedt OCMW Zulte op als schuldbemiddelaar in procedures collectieve schuldenregeling van burgers van Zulte. Het personeelslid dat deze dossiers beheert, heeft echter ontslag genomen en OCMW Zulte wenst daarom niet langer op te treden als schuldbemiddelaar.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

OCMW Zulte vindt het een meerwaarde dat de schuldbemiddelaar van haar cliënten een OCMW is. Daarom vraagt OCMW Zulte de bestaande samenwerkingsovereenkomst uit te breiden als volgt:

 • OCMW Gent vervangt OCMW Zulte als schuldbemiddelaar voor burgers van OCMW Zulte die in budgetbeheer zijn of waarmee OCMW Zulte minstens een hulpverleningsrelatie heeft. Dit zou om een twaalftal dossiers gaan. OCMW Zulte zal hiervoor een verzoek tot vervanging van schuldbemiddelaar neerleggen bij de arbeidsrechtbank, waarbij zij OCMW Gent voorstelt als nieuw schuldbemiddelaar;
 • OCMW Gent treedt op als schuldbemiddelaar in nieuwe procedures collectieve schuldenregeling voor burgers van Zulte die in budgetbeheer zijn bij OCMW Zulte. Dit wordt beperkt tot maximum vijf dossiers per jaar.

OCMW Zulte zal hiervoor per dossier een jaarlijkse vergoeding betalen aan OCMW Gent. OCMW Gent zal hiernaast ook alle tarieven aanrekenen in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en de barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar. De vergoedingen en de kosten en erelonen dekken samen de volledige personeels- en werkingskosten in deze dossiers.

De aangepaste samenwerkingsovereenkomst voorziet dat OCMW Gent zich het recht voorbehoudt om indien nodig een wachtlijst aan te leggen waarbij voorrang zal worden gegeven aan Gentse burgers.

De bevoegdheid om bepaalde samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten is gedelegeerd naar de directeur van Welzijnsbureaus+ maar huidige samenwerkingsovereenkomst valt buiten dit kader omdat er geen prestaties per uur worden gefactureerd maar wel een vast tarief per jaar en per dossier.

Voorgestelde uitgaven
€ 0,00
Overzicht van de inkomsten
Dienst* Juridische dienst SD
Budgetplaats  B1113
Categorie* 7015190
Subsidiecode  
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Later  
Totaal  
Verwachte ontvangsten
€ 1,00

Activiteit

ACB1113 Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de aangepaste samenwerkingsovereenkomst met OCMW Zulte, met zetel te 9870 Zulte, Staatsbaan 148 voor juridische dienstverlening en collectieve schuldenregeling voor cliënten van OCMW Zulte zoals gevoegd in bijlage.

9.

2022_RMW_00091 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen die in Gent aankomen - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Mathias De Clercq
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00091 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen die in Gent aankomen - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 43
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
9.

2022_RMW_00091 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen die in Gent aankomen - Goedkeuring

2022_RMW_00091 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen die in Gent aankomen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne engageert Stad Gent zich om opvangmogelijkheden te voorzien voor de Oekraïense vluchtelingen. Daarbij werden verschillende collectieve opvangcentra opgericht, welke gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Uit eerdere onderhandelingen omtrent de uitbating van de opvanginitiatieven voor Oekraïense vluchtelingen werd International Organisation for Migration (IOM) gekozen als partner voor de uitbating van huidige (Schoonmeersen en Ter Rive) en toekomstige kleinschalige opvanginitiatieven. 

In het Vast Bureau van 12 mei 2022 werd de selectie van IOM als partner goedgekeurd.

In voorliggend besluit wordt de overeenkomst tussen OCMW Gent en IOM voorgelegd ter goedkeuring.

Deze overeenkomst gaat in vanaf 1 juni 2022; er wordt retroactieve goedkeuring gevraagd. De reden van deze retroactieve goedkeuring is dat de toekenning aan IOM werd goedgekeurd via een procedure met dringende spoed om te kunnen starten met de uitbating van de collectieve opvangvoorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen. De gemaakte afspraken werden pas in een volgende fase vastgelegd in contractuele vorm tussen de partijen. Daarenboven werd de overeenkomst door IOM opgemaakt in het Engels waardoor we na juridisch advies de overeenkomst nog moesten laten vertalen naar het Nederlands. Deze praktische en juridische aspecten zorgden ervoor dat we deze overeenkomst pas momenteel kunnen voorleggen.

Overzicht van de uitgaven
Dienst* Asiel- en Vluchtelingenbeleid Uitbating IOM Schoonmeersen  Asiel- en Vluchtelingenbeleid Uitbating IOM Ter Rive  
Budgetplaats A101000SC  A101000TR   
Categorie*  
Subsidiecode VLU.OEK.2 VLU.OEK.2   
2020      
2021      
2022 119.608,45 €  27.115,10 € 
 
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal 119.608,45 € 
27.115,10 €     
Voorgestelde uitgaven
€ 146.723,55
Overzicht van de inkomsten
Dienst* Asiel-en Vluchtelingenbeleid Schoonmeersen   Asiel-en Vluchtelingenbeleid
Ter Rive
 
Budgetplaats A10100000SC  A101000TR   
Categorie*  E  
Subsidiecode VLU.OEK.2    VLU.OEK.2   
2020      
2021      
2022 61.000 €  43.000 €   
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal 61.000 €  43.000 €   
Verwachte ontvangsten
€ 104.000,00

Activiteit

ACA1010 Vluchtelingencrsis Oekraïne

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de Overeenkomst met Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), Schumanplein 10, 1000 Brussel voor  beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen die in Gent aankomen zoals gevoegd in bijlage.

10.

2022_RMW_00084 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2022 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00084 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2022 - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 43
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
10.

2022_RMW_00084 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2022 - Goedkeuring

2022_RMW_00084 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 77.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • De Wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Jaarlijks ontvangt het OCMW Gent een subsidie van het Federaal Energiefonds om energie-armoede te bestrijden. 

Dit besluit gaat over de besteding van deze subsidiemaatregelen voor het jaar 2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het subsidiebedrag van het federaal energiefonds voor 2022 bedraagt 1.065.683,80 euro.

Rekening houdend met:
- de reeds toegekende steunmaatregelen (01/01/2022 – 30/06/2022) voor een bedrag van 300.000 euro
- de nog te verwachten steunmaatregelen (01/07/2022 – 31/12/2022) voor een bedrag van 300.000 euro
rest er nog een beschikbaar budget van 465.683,80 euro om vóór 31/12/2022 te besteden. 

Naast de huidige, reguliere en reeds goedgekeurde maatregelen om energiearmoede te bestrijden (tenlastenemingen, winterpremie, energiezuinige toestellen, ...) vragen we goedkeuring om de middelen van het federaal energiefonds 2022 als volgt te benutten:

 • twee nieuwe financiële steunmaatregelen
 • herhaling financiële steunmaatregelen 2020 – 2021.

We houden hierbij rekening met de voorwaarden van het energiefonds. Naast de reeds toegepaste communicatiekanalen van de afgelopen maanden (nieuwsbrief, rondgang diensten, recht van de maand, project kinderen eerst, onthaalexperten onderwijs-opvoeding-jeugd, energiecentrale, wijkactieteam, …) stellen we voor de komende maanden extra in te zetten op communicatie om het hulpverleningsaanbod naar de Gentse burger bekend te maken. Deze communicatie zal gebeuren via een mailing naar de partners en hulpverleningsorganisaties, naar collectieve schuldbemiddelaars, een themanummer in de nieuwsbrief, een artikel in het Stadsmagazine en in de WIJS, vermelding op de Facebookpagina Stad Gent, infosessies via LDC’s en Saamo, …

Deze communicatie-opdracht wordt zelf uitgevoerd binnen de huidige beschikbare budgetten (m.a.w. geen meerkost).

1. twee nieuwe financiële steunmaatregelen

Gezien de huidige problematiek, vragen we goedkeuring om twee nieuwe steunmaatregelen goed te keuren.  

1.1 De energiecel heeft momenteel een 10-tal begeleidingsdossiers in het kader van een spaarplan voor stookolieleveringen. Tot vóór de energiecrisis konden deze cliënten -  dankzij hun spaarplan en dankzij onze tussenkomst en begeleiding - hun stookolietank laten vullen met 1000 liter. Met de huidige stijging van de mazoutprijs is dit echter niet meer haalbaar. Gezien de huidige noodzaak en de goed lopende begeleidingen van deze dossiers, willen we deze doelgroep financieel extra ondersteunen met een eenmalige premie van 100 euro (deze tussenkomst is cumuleerbaar met de 2.2). Op die manier stellen we ze in staat hun mazouttank in de wintermaanden te vullen.

 1.2 verwarming via warmtenet:

In Gent zijn er momenteel een aantal appartementsgebouwen die via het stadsverwarmingsnet van Luminus verwarmd worden (onder andere de nieuwe sociale appartementsgebouwen aan het Rabot). Vanuit de praktijk stellen we ook bij deze doelgroep van (sociale) huurders vast dat ze het financieel moeilijk krijgen om hun maandelijkse energiefactuur te betalen. Hierdoor dringt de nood zicht op om ook voor deze doelgroep een financiële steunmaatregel te voorzien.

We stellen voor om de huidige, reguliere modaliteiten van een ten laste van een schuld van gas, elektriciteit, water of stookolie ten laste te nemen, ook toe te passen als het warmtenet de verwarmingsbron is.
We hanteren hiervoor dezelfde werkwijze en methodiek als de andere tenlastenemigen: elke burger die zich aanmeldt met een schuld van het warmtenet èn waarbij na sociaal-financieel onderzoek blijkt dat er effectief behoeftigheid is, komt in aanmerking voor een tenlasteneming van de schuld.

We willen hierbij maximaal streven naar een gelijke ondersteuning voor alle kwetsbare Gentenaars, los van de soort verwarmingsbron in de woning (hetzij gas of stookolie of elektriciteit of warmtenet). Tot op heden lag de focus van de steunmaatregelen vooral op gas en elektriciteit, maar het is nodig om in te spelen op maatschappelijke tendensen, nieuwe verwarmingsbronnen en sociale noden, zeker omdat de huurder zelf niet kiest voor de soort verwarmingsbron in zijn woning. 

 2. herhaling van financiële steunmaatregelen 2020-2021

Tenslotte vragen we goedkeuring om drie financiële steunmaatregelen te herhalen die we ook in 2020/2021 hebben toegekend, namelijk:

2.1 toekennen van een extra winterpremie van 100 euro aan de cliënten die de winterpremie gas en elektriciteit ontvangen via hun budgetmeter bij Fluvius (minimale levering aardgas en elektriciteit)

2.2 toekennen van een extra winterpremie van 100 euro aan cliënten die in 2022 de federale stookoliepremie van het verwarmingsfonds ontvangen (voor de 10 begeleidingsdossiers is de 2.2 cumuleerbaar met de premie 1.1)

2.3 toekenning van een extra winterpremie van 100 euro aan de cliënten die een goedlopend budgetbeheer hebben

Punt 1 en 2 zijn reeds gebudgetteerd en worden volledig gesubsidieerd.

Raming van de subsidies 2022 volgens dit voorstel:

1/1/2022 - 30/06/2002 : reeds gebruikte middelen afgelopen 6 maand

300.000 €

1/7/2022 - 31/12/2022 : middelen voor de komende 6 maand

300.000 €

extra toekenning van tussenkomsten door extra communicatie naar hulpverleningsorganisaties (via mail)

50.000 €

extra toekenning van tussenkomsten door extra communicatie collectieve schuldbemiddelaars (via mail)

25.000 €

tenlasteneming energieschulden Fluvius (LAC-werking)

25.000 €

1.1: 100 euro forfait cliënten voorafbetaling stookoliesparen

1.500 €

1.2: tussenkomst warmtenetten

120.000 €

2.1: 100 euro extra oplading winterpremie aardgasbudgetmeter

100.000 €

2.2: 100 euro forfait cliënten stookoliefonds

38.500 €

2.3: 100 euro forfait cliënten in budgetbeheer

100.000 €

TOTAAL

1.060.000,00 €

Overzicht van de uitgaven
Dienst* C99 Decentraal maatschappelijk werk   
Budgetplaats C99000000   
Categorie* Exploitatie - steun   
Subsidiecode CRG.SES
 
2022 1.065.683,80 
Totaal 1.065.683,80
Voorgestelde uitgaven
€ 1.065.683,80
Overzicht van de inkomsten
Dienst* C99 Decentraal maatschappelijk werk   
Budgetplaats C99000000  
Categorie* exploitatie - subsidies   
Subsidiecode CRG.SES  
2022 1.065.683,80 
Totaal 1.065.683,80 
Verwachte ontvangsten
€ 1.065.683,80

Activiteit

ACD1211 Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de toekenning goed van de eenmalige energiepremie in 2022 van 100 euro aan cliënten in het voorafbetalingsspaarplan stookolie.

Artikel 2

Keurt de toekenning goed van de tenlasteneming energieschulden bij verwarming via het warmtenet voor onbepaalde duur (als structurele maatregel).

Artikel 3

Keurt de toekenning goed van de herhaling van de energiepremies (2020-2021): 100 euro aan cliënten die de winterpremie via hun budgetmeter ontvangen, 100 euro aan cliënten die in 2022 de federale stookoliepremie ontvangen, en 100 euro aan de cliënten die een goedlopend budgetbeheer hebben.

12.

2022_RMW_00088 - Openbare verkoop gronden te Wetteren - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Goedgekeurd
12.

2022_RMW_00088 - Openbare verkoop gronden te Wetteren - Goedkeuring

2022_RMW_00088 - Openbare verkoop gronden te Wetteren - Goedkeuring
13.

2022_RMW_00087 - Verkoop van een perceel grond gelegen in de Keistraat, De Pinte - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Goedgekeurd
13.

2022_RMW_00087 - Verkoop van een perceel grond gelegen in de Keistraat, De Pinte - Goedkeuring

2022_RMW_00087 - Verkoop van een perceel grond gelegen in de Keistraat, De Pinte - Goedkeuring
14.

2022_RMW_00102 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 5 september 2022 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Christophe Peeters
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00102 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 5 september 2022 - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 43
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
14.

2022_RMW_00102 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 5 september 2022 - Goedkeuring

2022_RMW_00102 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 5 september 2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 74 en artikel 83, 5de lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277, § 1 en artikel 278, § 1;
 • Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, artikel 59.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de notulen door de algemeen directeur worden opgesteld en dat die notulen in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Elk lid van de vergadering heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Niet digitale bijlagen

De notulen zijn te vinden in de interne toepassing eBesluitvorming bij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 5 september 2022 onder 'Publicaties' (link: https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/agenda/view?id=10912).

Activiteit

ACU1010 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de notulen goed van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 5 september 2022.

16.

2022_RMW_00090 - Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) periode 01.01.2021 - 31.12.2021 - Kennisneming

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter
16.

2022_RMW_00090 - Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) periode 01.01.2021 - 31.12.2021 - Kennisneming

2022_RMW_00090 - Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) periode 01.01.2021 - 31.12.2021 - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 177, 6e lid

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 177

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt het volgende:

"De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:
1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 266 en 267;

De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende aangelegenheden aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau:
1° de vervulling van de opdrachten, vermeld in dit artikel;"

Dit mechanisme wordt geregeld in artikel 266 van het Decreet Lokaal Bestuur. Enkele belangrijke passages uit dit artikel zijn de volgende:

"De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom zijn onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.

De financieel directeur onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van die voorgenomen verbintenissen in het kader van zijn opdracht vermeld in artikel 177, eerste lid, 1°. Hij verleent zijn visum, als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt. Hij kan voorwaarden koppelen aan zijn visum. Als de financieel directeur weigert zijn visum te verlenen, of als hij er voorwaarden aan koppelt, motiveert hij dat.

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle, vermeld in het tweede lid, uitoefent. De raad voor maatschappelijk welzijn kan binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na advies van de financieel directeur, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting."

In zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn de dato 25 februari 2019 werden onderstaande categorieën vrijgesteld van de visumplicht:

 • Alle verbintenissen met een waarde van minder dan 30.000 euro (excl. btw) die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het investerings- en exploitatiebudget, met uitzondering van subsidies en daden van beschikking van onroerende goederen.
 • Tewerkstellingen met toepassing van art. 60, §7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 • Tewerkstellingen ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden voor maximum vier jaar, in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in hoofdstuk 4, afdeling 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportering over het jaar 2021, zoals gevoegd in bijlage. De rapportering biedt inzicht in het aantal behandelde visumdossiers in 2021 en lijst een aantal aandachts- en verbeterpunten op. 


Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de rapportering door de financieel directeur over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) over het jaar 2021, zoals gevoegd in bijlage.

3.

2022_RMW_00101 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van het AZ Jan Palfijn Gent A.V. - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Mathias De Clercq
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00101 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van het AZ Jan Palfijn Gent A.V. - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 43
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
3.

2022_RMW_00101 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van het AZ Jan Palfijn Gent A.V. - Goedkeuring

2022_RMW_00101 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van het AZ Jan Palfijn Gent A.V. - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 500 verwijzend naar 484 § 1, lid 2.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 500 verwijzend naar 484 § 1, lid 2.

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 497.

De statuten van AZ Jan Palfijn Gent A.V.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 27 mei 2019 de vertegenwoordigers in de algemene vergadering en raad van bestuur in het AZ Jan Palfijn A.V. verkozen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 De Groen-fractie wenst over te gaan tot een vervanging in de algemene vergadering van het AZ Jan Palfijn A.V.

Activiteit

ACU1010 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vervanging van Evita Willaert, lid van het college van burgemeester en schepenen, door Jeroen Van Lysebettens, gemeenteraadslid, als effectief vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van het AZ Jan Palfijn A.V., en dit met onmiddellijke ingang.

4.

2022_RMW_00077 - Groep van assistentiewoningen 'Residentie De Wondel': Samenwerkingsovereenkomst betreffende crisiszorg en overbruggingszorg in Residentie De Wondel - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00077 - Groep van assistentiewoningen 'Residentie De Wondel': Samenwerkingsovereenkomst betreffende crisiszorg en overbruggingszorg in Residentie De Wondel - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 41
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Joris Vandenbroucke, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 2
Tom De Meester, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
4.

2022_RMW_00077 - Groep van assistentiewoningen 'Residentie De Wondel': Samenwerkingsovereenkomst betreffende crisiszorg en overbruggingszorg in Residentie De Wondel - Goedkeuring

2022_RMW_00077 - Groep van assistentiewoningen 'Residentie De Wondel': Samenwerkingsovereenkomst betreffende crisiszorg en overbruggingszorg in Residentie De Wondel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2015 werd de studie 'Ruimte voor ouderen' door het bestuur goedgekeurd. Deze studie brengt o.a. het bestaande en geplande aanbod assistentiewoningen in kaart en dat in relatie met de demografische gegevens van de 25 wijken. De studie vertrekt vanuit een behoefte van 3 assistentiewoningen per 100 65-plussers. Wondelgem was 1 van de 5 prioritaire wijken, met andere woorden, er was een heus tekort aan assistentiewoningen in die wijk.


De studie werd ontsloten voor éénieder die betrokken is bij de realisatie van assistentiewoningen. Kort na de vrijgave van de studie kwamen diverse initiatiefnemers van assistentiewoningen bij stad en OCMW aankloppen met de vraag naar de mogelijkheden van samenwerking. Zo ook Danneels, die instaat voor de oprichting, coördinatie en verkoop van Residentie De Wondel in Wondelgem.


Om een transparant antwoord te kunnen bieden op deze vragen tot samenwerking, werden 'richtlijnen met betrekking tot samenwerking met privé-aanbieders' opgemaakt. Deze werden goedgekeurd op het bijzonder comité voor ouderenzorg op 9 juli 2018.


Tijdens de gesprekken met Danneels bleek dat zij op zoek waren naar een derde die kon instaan voor de uitbating, het beheer, de dagelijkse leiding en de dienstverlening voor de 35 assistentiewoningen die zullen geraliseerd worden in het kasteelpark naast woonzorgcentrum De Liberteyt.


Het beheer, de uitbating en de dagelijkse leiding worden opgenomen door AW PRO. Hiervoor bestaat er een samenwerkingscontract tussen Danneels en AW PRO.

Om in te schatten in welke mate OCMW Gent kon participeren aan dit project, werden de richtlijnen m.b.t. samenwerking met privé-aanbieders uitvoerig besproken met beide bovenvermelde partijen. Deze richtijnen bouwen een aantal garanties in dat het project de doelstelling van OCMW Gent helpt realiseren (nl. meer erkende assistentiewoningen, volgens GOLLD-principe, in de juiste wijk, betaalbaar...).  Zo worden er o.a. 9 assistentiewoningen aangeboden onder het dagprijsplafond van de premie van assistentiewoningen (momenteel 34,07 euro per dag). Na evaluatie van deze richtlijnen besloot OCMW Gent verder met deze partijen te onderhandelen om deze assistentiewoningen mee te helpen realiseren. 

Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 december 2019 werd op basis van deze onderhandelingen een intentie-overeenkomst tussen Danneels, AW Pro en OCMW Gent goedgekeurd.   In deze overeenkomst werd tevens opgenomen dat AW Pro voor garantie op crisiszorg en crisisinterventies zelf zal beroep doen op Woonzorgcentrum De Liberteyt en voor garantie op overbruggingszorg en overbruggingszorg zelf op Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Binnen de bepalingen van deze overeenkomst van 2019 werkten AW PRO enerzijds, en, Woonzorgcentrum De Liberteyt en Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel anderzijds, een samenwerkingsovereenkomst betreffende crisiszorg en overbruggingszorg in Residentie De Wondel.

Er werd een addendum aan de overeenkomst toegevoegd voor het het geval de overbruggingszorg vanuit LDC De Waterspiegel zou opgeschort worden. Hierin is opgenomen dat ingeval stopzetting zal meegezocht worden naar oplossing via andere aanbieders.

De overeenkomst zal in werking treden op 4 juli 2022. 

Voorgestelde uitgaven
€ 0,00
Overzicht van de inkomsten
Dienst* Woonzorgcentrum De Liberteyt
Budgetplaats W11100000 
Categorie* 701*
Subsidiecode Niet_Relevant 
2020  
2021  
2022 6.723,36 euro 
2023 26.390,81 euro 
2024 26.839,46 euro 
2025 27.295,73 euro 
Later 27.759,75 euro 
Totaal 115.009,11 euro 
Verwachte ontvangsten
€ 115.009,00

Activiteit

ACW1110 Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

keurt het voorstel van samenwerkingsovereenkomst tussen ASSISTENTIE WONING PRO VZW en OCMW Gent betreffende crisiszorg en overbruggingszorg in Residentie de Wondel

6.

2022_RMW_00094 - Lichten van een optie tot aankoop van het onroerend goed, gelegen te Wondelgem, Morekstraat - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:12
Goedgekeurd
6.

2022_RMW_00094 - Lichten van een optie tot aankoop van het onroerend goed, gelegen te Wondelgem, Morekstraat - Goedkeuring

2022_RMW_00094 - Lichten van een optie tot aankoop van het onroerend goed, gelegen te Wondelgem, Morekstraat - Goedkeuring
Gekoppelde besluiten
11.

2022_RMW_00086 - Arbeidsreglement Ouderenzorg - Telewerk - Wijziging

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:13
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Hafsa El-Bazioui
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00086 - Arbeidsreglement Ouderenzorg - Telewerk - Wijziging
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 36
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 7
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
11.

2022_RMW_00086 - Arbeidsreglement Ouderenzorg - Telewerk - Wijziging

2022_RMW_00086 - Arbeidsreglement Ouderenzorg - Telewerk - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77, derde lid.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
 • KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 mei 2021 werden de wijzigingen in de rechtspositieregeling Ouderenzorg (RPR OZ) inzake telewerk goedgekeurd. Hierin werden de algemene principes inzake het telewerk opgenomen in de RPR OZ .

Er werd tevens beslist dat een telewerkpolicy ter goedkeuring zou worden voorgelegd aan het vast bureau met enkele handvaten voor de medewerkers die telewerken. In deze policy zouden ook de na te leven principes voor een veilige en gezonde werkplek worden opgenomen, alsook een bundeling van zaken als arbeidsvoorwaarden en tijdsregistratie, bereikbaarheid, privacy, veiligheid en welzijn, verzekeringen en arbeidsongevallen. De policy Telewerk werd op 1 juli 2021 door het vast bureau goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Binnen de Stad en het OCMW Gent worden de bepalingen rond arbeidstijd, naast de algemene bepalingen die in de RPR (OZ) worden vastgelegd, opgenomen in het arbeidsreglement. Om die reden wordt voorgesteld om de principes zoals opgenomen in de policy Telewerk en die te maken hebben met arbeidstijd, eveneens op te nemen in het arbeidsreglement ouderenzorg.

Adviezen
Vakbonden Ongunstig advies

De wijziging aan het arbeidsreglement inzake telewerk werd voor formeel advies geagendeerd op het Hoog Overlegcomité van 23 november 2021. De notulen van dit overleg worden als bijlage toegevoegd. Aangezien hierin niet tot een unaniem positief advies kon gekomen worden, werd dit zoals procedureel voorzien, voor bemiddeling overgemaakt aan het Toezicht op de Sociale Wetten (FOD WASO). 

Op 22 december 2021 werd hiertoe door Toezicht op de Sociale Wetten een bemiddelingspoging ondernomen maar ook hier bleek dat de stadpunten van de vakbonden enerzijds en het bestuur anderzijds niet konden verzoend worden. Het proces verbaal van niet-verzoening wordt hier als bijlage toegevoegd.

Gelet op deze eerdere stappen werd dit dossier vervolgens overgemaakt aan Comité C1 waar dit een eerste maal besproken werd op 9 maart 2022 en een tweede maal op 1 juni 2022. Opnieuw bleek dat de standpunten te ver uiteen lagen, wat finaal resulteerde in een protocol van niet akkoord van de vakorganisaties. De argumenten hiervoor staan opgenomen in bijgevoegd protocol.

Activiteit

AC34627 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn wijzigt het arbeidsreglement ouderenzorg, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 10 juni 2014 en navolgende wijzigingen, als volgt:

* In artikel 4 wordt in het eerste lid een laatste zin toegevoegd: 'Bij telewerk is de regeling van toepassing zoals omschreven in artikel 8bis.’

* Een nieuw artikel 8bis wordt toegevoegd:

‘Artikel 8bis. Telewerk

Bij telewerk (artikel 324 en volgende RPR Ouderenzorg) gelden geen glij- of stamtijden. De regeling voor compensatieverlof in het basisstelsel voor de glijdende uurregeling (art.8 en volgende) is dan ook niet van toepassing voor de dagen waarop aan telewerk wordt gedaan.

De telewerker spreekt met zijn/haar leidinggevende het takenpakket af dat via telewerken verricht wordt. Dat takenpakket moet overeenstemmen met wat de telewerker op een gemiddelde werkdag van 3.48 uur of 7.36 uur kan afwerken. 

Bij telewerk, eventueel gecombineerd met werken op de werkvloer, dient de medewerker (m/v/x):

 • minimaal 30 minuten gedurende de dag te pauzeren. De medewerker (m/v/x) kan niet langer dan 6 uur in één blok werken. Uiterlijk na 6 uur dient hij/zij dus een pauze te nemen. De pauze kan opgesplitst worden in verschillende pauzes.
 • tussen 2 werkdagen een minimum rusttijd van 11u te respecteren.’

* Artikel '8bis' wordt hernummerd naar '8ter'

* Artikel 9, 5de lid wordt geredigeerd als volgt:

'UITZONDERING: overeenkomstig artikel 314, § 5 RPR OZ kan de algemeen directeur uitzonderingen toestaan op bovenstaande verplichting. De medewerkers (m/v/x) met een glijdende uurregeling voor wie de algemeen directeur uitzonderlijk toestaat dat de effectief gepresteerde uren niet via prikkingen worden ingebracht, krijgen de standaardprestaties volgens het op hen toepasselijk uurrooster per gewerkte dag. Deze medewerkers (m/v/x) kunnen geen tegoed opbouwen en hebben geen recht op compensatieverlof.

Telewerk vormt eveneens een uitzondering op bovenstaande verplichting. Voor een halve dag telewerk wordt standaard 3.48 uur toegekend, voor een volledige dag telewerk 7.36 uur.'

 * Artikel 9, 12de lid wordt geredigeerd als volgt:

'Elke medewerker (m/v/x) die zijn/haar aanwezigheid via prikkingen dient te registreren is verplicht op een correcte wijze gebruik te maken van de tijdsregistratie met het oog op de controle van de arbeidsduur. Die verplichting rust zowel op de medewerkers (m/v/x) in een glijdende uurregeling als op de medewerker (m/v/x) in een vaste uurregeling.'

* In artikel 10 wordt een derde lid toegevoegd als volgt: ‘Bij telewerk zorgt de medewerker (m/v/x) dat hij/zij bereikbaar is tijdens de stamtijden of de tijdstippen die met zijn/haar leidinggevende en de dienst zijn afgesproken.’

15.

2022_RMW_00100 - Opvolgingsrapportering voor het jaar 2022 over de inhoudelijke voortgang van het meerjarenplan - Kennisneming

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:14
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00100 - Opvolgingsrapportering voor het jaar 2022 over de inhoudelijke voortgang van het meerjarenplan - Kennisneming
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 34
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Joris Vandenbroucke, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Tom De Meester, Caroline Persyn, Sonja Welvaert
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
15.

2022_RMW_00100 - Opvolgingsrapportering voor het jaar 2022 over de inhoudelijke voortgang van het meerjarenplan - Kennisneming

2022_RMW_00100 - Opvolgingsrapportering voor het jaar 2022 over de inhoudelijke voortgang van het meerjarenplan - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 263
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 263
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, artikel 6 en artikel 29
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Decreet over het lokaal van bestuur van 22 december 2017 voorziet in een geïntegreerde planning van de gemeente en het OCMW.

De decreetgever beperkt voortaan de verplichte rapportering aan de raad omwille van kredietwijziging en autorisatie van de kredieten door meer de nadruk te leggen op de rapportering over realisatie van het geplande beleid in een opvolgingsrapportering.

De toepassing van deze regels impliceert dat er over de tussentijdse realisatie van dit meerjarenplan wordt gerapporteerd middels deze opvolgingsrapportering.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De decreetgever versterkt de inhoudelijke rapportering naar de raad. Deze bevat een overzicht van de realisatie van de prioritaire doelstellingen, een update van de financiële risico's en de grondslagen en assumpties waarop de aanpassing van het meerjarenplan bij budgetwijziging 2022 is gebouwd. De aanrekeningen die in de rapporteringen worden getoond, betreffen in regel de boekingen tot en met eind juni 2022. Deze realisaties worden telkens vergeleken met de laatste planningscijfers van de budgetwijziging 2022 (cfr. de extra raad van maatschappelijk welzijn van 5 september).

Activiteit

AC35510 Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de opvolgingsrapportering voor het jaar 2022 over de inhoudelijke voortgang van het meerjarenplan, zoals toegevoegd in bijlage.

17.

2022_RMW_00085 - Arbeidsreglement - Telewerk - Wijziging

Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 23:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Hafsa El-Bazioui
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester;