Terug raad voor maatschappelijk welzijn

ma 26/09/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 • Opening zitting

  De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld.

  Zoals reeds aan bod kwam tijdens de gemeenteraad, herhaalt de voorzitter dat de heer Anton Vandaele aangesteld is als gemeenteraadslid. Hij is van rechtswege ook lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. Tevens deelt hij mee dat mevrouw Helga Stevens mevrouw Elke Sleurs ook blijft vervangen als OCMW-raadslid.

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Gezondheid en Zorg
Zelfstandig Wonen
Departement Facility Management
Departement Welzijn en Samenleving
Welzijnsbureaus+ - Juridische dienst
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de aangepaste samenwerkingsovereenkomst met OCMW Zulte, met zetel te 9870 Zulte, Staatsbaan 148, betreffende juridische dienstverlening en collectieve schuldenregeling voor cliënten van OCMW Zulte,

  het betreft een uitbreiding van de bestaande overeenkomst als volgt:

  • OCMW Gent vervangt OCMW Zulte als schuldbemiddelaar voor burgers van OCMW Zulte die in budgetbeheer zijn of waarmee OCMW Zulte minstens een hulpverleningsrelatie heeft;
  • OCMW Gent treedt op als schuldbemiddelaar in nieuwe procedures collectieve schuldenregeling voor burgers van Zulte die in budgetbeheer zijn bij OCMW Zulte. Dit wordt beperkt tot maximum vijf dossiers per jaar.

  Deze samenwerking wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

Lokaal sociaal beleid
 • Aan de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de Overeenkomst met Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), Schumanplein 10, 1000 Brussel betreffende  beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen die in Gent aankomen.
  De overeenkomst loopt van 01/06/2022 tot en met 30/11/2022 met mogelijkheid tot verlenging (maximaal 3 maal 6 maand verlengen). Het totale goedgekeurde budget (€ 164.794,45 voor Schoonmeersen en € 45.721,10 voor Ter Rive) werd in afspraak met IOM verlaagd met de bijdrage van de gebruikers (€ 45.186,00 voor Schoonmeersen en € 18.606,00 voor Ter Rive). Deze bijdrage zal rechtstreeks door IOM worden geïnd. Zo komen we tot een netto-uitgave van € 119.608,45 voor Schoonmeersen en € 27.115,10 voor Ter Rive. De totale netto kostprijs voor het beheer van de sites Schoonmeersen en Ter Rive samen bedraagt dus € 146.723,55. De inkomsten uit subsidie van Vlaamse overheid bedragen € 104.000. De kredieten werden voorzien bij de budgetwijziging 2022 (BW22).

Thematische hulp - Energiecel
Patrimoniumbeheer OCMW
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Facility en Medewerkers

A-punten

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Gezondheid en Zorg
Woonzorgcentra - Woonzorgcentrum De Liberteyt
 • Op 16 december 2019 keurde de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het voorstel van samenwerkingsovereenkomst goed tussen Danneels, AW Pro en OCMW Gent in functie van de realisatie van 35 assistentiewoningen 'Residentie De Wondel' in Wondelgem.  

  Binnen de bepalingen van deze overeenkomst van 2019 werkte AW PRO enerzijds en Woonzorgcentrum De Liberteyt en Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel anderzijds een samenwerkingsovereenkomst betreffende crisiszorg en overbruggingszorg in Residentie De Wondel. Er werd een addendum toegevoegd voor het geval de overbruggingszorg vanuit LDC De Waterspiegel zou opgeschort worden. 

  Het voorstel van overeenkomst zal in werking treden op 4 juli 2022. 

  Dit voorstel wordt - na goedkeuring door het Vast Bureau - ter bekrachtiging voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.  Aan het Vast Bureau wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel van overeenkomst.

Departement Facility Management
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning

Publicaties

Agenda
Besluitenlijst
Notulen