Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

Agenda  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 28/11/2022 - 19:31 gemeenteraadszaal

 • Opening zitting

 • 1.

  2022_RMW_00119 - Rechtspositieregeling Ouderenzorg - Implementatie IFIC - Wijziging

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Ouderenzorg te wijzigen. Het doel van deze wijziging is:

  • De toepassing van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) van 30 maart 2021, meer bepaald de implementatie van de zgn. IFIC-verloning voor de medewerkers van de zorgsectoren op te nemen in de lokale rechtspositieregeling;
  • De wijziging van de verloning voor de jobstudenten;
  • De toevoeging van drie nieuwe functies.

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

 • 2.

  2022_RMW_00114 - Overdracht van de erkenning van het sociaal restaurant vestiging Vlaamse Kaai naar vestiging Arbed - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de overdracht van de erkenning van het sociaal restaurant, gelegen in de Vlaamse Kaai 10 naar de nieuwe vestiging Arbed, Kerkstraat 108, goed te keuren.

 • 3.

  2022_RMW_00112 - Samenwerkingsovereenkomst voor de competentieversterkende opleiding grootkeukenmedewerker in uitbesteding van VDAB - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met vzw Compaan - Job & Co, Antwerpsesteenweg 573, 9040 Sint-Amandsberg voor de competentieversterkende opleiding grootkeukenmedewerker in uitbesteding van VDAB.

  De duur van de overeenkomst is 4 jaar (tot en met 2025).
  Het DBSE (Dienstenbedrijf Sociale Economie, Departement Welzijn en Samenleving | OCMW | Stad Gent) ontvangt hiervoor een vergoeding van 115.216 EUR voor de volledige periode van 4 jaar ter vergoeding van de personeelsinzet.

 • 4.

  2022_RMW_00118 - Vestigen erfdienstbaarheid Pipelink nv op perceel te Wachtebeke - Goedkeuring

 • 5.

  2022_RMW_00117 - Verkoop voor openbaar nut van landbouwgrond gelegen aan de Scheldeweg in Melle aan de gemeente Melle - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goed te keuren de verkoop voor openbaar nut aan de gemeente Melle van landbouwgrond gelegen aan de Scheldeweg in Melle, kadastraal gekend als Melle 3de afdeling Gontrode, sectie A, 217B en delen van 215A, 216A en 217A samen een gemeten oppervlakte van 2.299,69 m² volgens het opmetingsplan opgemaakt door Ian Vander Auwermeulen op 24 maart 2021 tegen een onteigeningsvergoeding van 8.432,93 euro en waarbij alle kosten verbonden aan deze akte ten laste zijn van de gemeente Melle.

 • 6.

  2022_RMW_00122 - Debiteurenbeheer Sociaal Verhuurkantoor Gent – overdracht schuldvorderingen 2022 aan het OCMW - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de overdracht van de SVK-schuldvordering voor 2022 van 6.163,42 EUR naar het OCMW Gent goed te keuren.

 • 7.

  2022_RMW_00127 - Overheidsopdracht van werken - Vernieuwing HVAC - Campus Prins Filip - FM/2022/206 - Bestek - Vaststelling

 • 8.

  2022_RMW_00115 - Dienstverlenende vereniging TMVS - buitengewone algemene vergadering van 13 december 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

  Aan de raad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan:

  -  de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die plaatsvindt op dinsdag 13 december 2022 om 14.30 uur in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent.

  - het mandaat aan de vertegenwoordiger van OCMW Gent die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op 13 december 2022 


   

 • 9.

  2022_RMW_00116 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 3de kwartaal 2022 - Kennisneming

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapportering door het vast bureau voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 3de kwartaal 2022.
 • 10.

  2022_RMW_00133 - Ontslag lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Opvolging als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling

  De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van de heer Anton Vandaele als effectief lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, en stelt de verkiezing van de heer Joren Gistelinck als effectief lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst vast.

 • 11.

  2022_RMW_00124 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2022 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2022.

 • 12.

  2022_RMW_00125 - Publieke samenwerkingsovereenkomst en addendum bij de partnerschapsovereenkomst voor het project Mobiel Arbeidsteam Gent voor de uitbreiding en verlenging van het project tot 31 december 2023 - Goedkeuring

  Aan de raad wordt gevraagd de publieke samenwerkingsovereenkomst met VDAB in functie van de cofinanciering in 2023 van het project Mobiel Arbeidsteam en aan het addendum bij de partnerschapsovereenkomst voor de uitvoering van het project Mobiel Arbeidsteam met OCMW Gent, vzw Compaan, vzw Groep Intro, vzw De Sloep, vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw Weerkracht, vzw JES, vzw Jong en vzw TOPunt Gent, allen in functie van de uitbreiding en verlenging van het project tot 31 december 2023, goed te keuren.

 • 13.

  2022_RMW_00123 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen voor verschillende deelwerkingen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen voor verschillende deelwerkingen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 met CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 96.144,36 euro.

 • 14.

  2022_RMW_00120 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Implementatie IFIC - Wijziging

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent te wijzigen. Het doel van deze wijziging is:

  • De toepassing van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) van 30 maart 2021, meer bepaald de implementatie van de zgn. IFIC-verloning voor de medewerkers van de zorgsectoren op te nemen in de lokale rechtspositieregeling.

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent  ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

 • 15.

  2022_RMW_00126 - Subsidieovereenkomst in het kader van de lokale diensteneconomie voor het project Digipunten periode 2020-2022 - Addendum - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst voor het project Digipunten periode 2020-2022 - verlenging van 1/1/2023 tot en met 30/06/2023 met vzw Ateljee, Getouwstraat 11, 9000 Gent.

  Bedragen en gerealiseerde tewerkstelling:

  Dienst Werk en Activering

  Dienst Lokaal Sociaal Beleid

  Totaal

  VTE

  35.169,21 euro

  (10 VTE x 6.000 euro)

  35.169,21  euro

   

  70.338,41  euro

  10