Terug
Gepubliceerd op 30/11/2022

2022_RMW_00123 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen voor verschillende deelwerkingen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 28/11/2022 - 19:31 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 29/11/2022 - 20:05
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Yüksel Kalaz; Adeline Blancquaert; Emilie Peeters; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00123 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen voor verschillende deelwerkingen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck
Stemmen voor 35
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Christiaan Van Bignoot, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00123 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen voor verschillende deelwerkingen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring 2022_RMW_00123 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen voor verschillende deelwerkingen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn keurden op 22 juni 2020 de masterconvenant goed met CAW Oost-Vlaanderen vzw, met maatschappelijke zetel op de Visserij 153, 9000 Gent, voor de werkingsjaren 2020-2022. Deze masterconvenant bevat verschillende deelwerkingen.

Daarnaast keurde de raad voor maatschappelijk welzijn op 20 december 2021 het addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor projecten die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 goed. 

Dit addendum bood  antwoord op twee noden binnen de deelwerkingen rond huisvesting van CAW Oost-Vlaanderen vzw, namelijk één overeenkomst voor alle projecten met tijdelijke inzet van leegstaande woningen, en anderzijds de uitbreiding van de huisbaasrol en rol van beheerder naar ‘Opvang en Oriëntatie voor dakloze jongeren’.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

CAW Oost-Vlaanderen vzw signaleerde in 2022 dat de toegekende subsidie voor project leegstand niet toereikend is. Dit door:

  • de gestegen bouwkosten. Onze eigen dienst FM Welzijn berekende op basis van de gegevens van een eigen concrete lopende werf dat daar nu een prijsstijging van 13% is t.o.v. begin 2022. De toegekende indexverhoging voor werkingsmiddelen bij subsidieovereenkomsten is dus onvoldoende om gestegen bouwkosten op te vangen. 
  • de BTW-plicht: CAW Oost-Vlaanderen vzw laat de technische werken uitvoeren door Domus Mundi. Nu blijkt dat CAW Oost-Vlaanderen vzw daardoor BTW plichtig wordt. De BTW werd in het verleden niet begroot;
  • de renovatiekosten voor nieuwe woningen en huurderving omdat WoninGent woningen vroeger dan toegezegd uit huur nam die ingezet werden voor de projecten Leegstand;
  • de renovatiekosten die in het verleden werden gespreid over 2 jaar om de begroting te drukken. Dit bleek een foute manier van begroten met negatieve jaarresultaten voor CAW Oost-Vlaanderen tot gevolg – de renovatiebudgetten zijn immers nodig bij de opstart, alvorens de woningen in gebruik kunnen genomen worden en alvorens er enige sprake is van terugverdieneffect.

Om er voor te zorgen dat CAW het beoogd aantal woningen in de projecten leegstand kan in gebruik nemen, is extra budget nodig. Daarom wordt via dit addendum een bijkomend budget toegekend van 96.144,36 euro voor de projecten die gebruik maken van leegstaande woningen.

Daarnaast wordt via dit addendum ook de prestatie rond winternachtopvang in 2022-2023 gewijzigd. Omwille van de lage bezettingsgraad afgelopen winter van de extra winternachtopvangplaatsen die ingericht werden door CAW Oost-Vlaanderen vzw, werd beslist dat deze niet te voorzien worden vanaf de komende winterperiode. De bezettingsgraad zal echter blijvend gemonitord worden, waardoor we alert blijven voor eventuele bijsturingen. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Thematische Hulp
Budgetplaats B14110000
Categorie* 6491000
Subsidiecode
2022 86.529,93 euro
2023 9.614,44 euro
Totaal 96.144,32 euro

Voorgestelde uitgaven

€ 96.144,32

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACB1411 Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen voor verschillende deelwerkingen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 met CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.