Terug
Gepubliceerd op 30/11/2022

2022_RMW_00115 - Dienstverlenende vereniging TMVS - buitengewone algemene vergadering van 13 december 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 28/11/2022 - 19:31 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 29/11/2022 - 20:05
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Yüksel Kalaz; Adeline Blancquaert; Emilie Peeters; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00115 - Dienstverlenende vereniging TMVS - buitengewone algemene vergadering van 13 december 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck
Stemmen voor 34
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Christiaan Van Bignoot, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Mattias De Vuyst, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00115 - Dienstverlenende vereniging TMVS - buitengewone algemene vergadering van 13 december 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring 2022_RMW_00115 - Dienstverlenende vereniging TMVS - buitengewone algemene vergadering van 13 december 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77


Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 432, derde lid en zesde lid;

De statuten van TMVS;


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op dinsdag 13 december 2022 om 14.30 uur vindt een buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS plaats in Flanders Expo Maaltekouter 1, te 9051 Gent.
 De vergadering zal fysiek plaatsvinden met digitale inbelmogelijkheid via Zoom.


De agenda luidt als volgt:  

    1.Toetreding van deelnemers

    2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen

    3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 DIB)

    4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB)

    5. Actualisering presentievergoeding

    6. Statutaire benoemingen

    7. Varia


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent worden vastgesteld.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die plaatsvindt op dinsdag 13 december 2022 om 14.30 uur, met name:

 1. Toetreding van deelnemers
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
 3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 DLB)
 4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB)
 5. Actualisering presentievergoeding
 6. Statutaire benoemingen
 7. VariaArtikel 2

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van OCMW Gent die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) buitengewone algemene vergadering tevens jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS op 13 december 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), om zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde be­slis­singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vere­niging TMVS, 

 • hetzij per post t.a.v. FARYS | TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, 
 • hetzij per elektronische post, 20221213BAVTMVS@farys.be

Bijlagen

 • Oproepingsbrief
 • Agenda met bijlagen
 • Ontwerp raadsbesluit agenda