Terug
Gepubliceerd op 30/11/2022

2022_RMW_00122 - Debiteurenbeheer Sociaal Verhuurkantoor Gent – overdracht schuldvorderingen 2022 aan het OCMW - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 28/11/2022 - 19:31 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 29/11/2022 - 19:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Yüksel Kalaz; Adeline Blancquaert; Emilie Peeters; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00122 - Debiteurenbeheer Sociaal Verhuurkantoor Gent – overdracht schuldvorderingen 2022 aan het OCMW - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00122 - Debiteurenbeheer Sociaal Verhuurkantoor Gent – overdracht schuldvorderingen 2022 aan het OCMW - Goedkeuring 2022_RMW_00122 - Debiteurenbeheer Sociaal Verhuurkantoor Gent – overdracht schuldvorderingen 2022 aan het OCMW - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen OCMW-Gent en SVK Gent, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 januari 2020, artikel 6.4.;
  • De procedure debiteurenbeheer SVK Gent: waardering en overdracht vorderingen, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het SVK Gent op 29 juni 2020.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tussen OCMW Gent en SVK Gent werd op 20 januari 2020 een overeenkomst afgesloten die de samenwerking tussen beide partijen regelt. 

Op 29 juni 2020 keurde de Raad van Bestuur van het SVK Gent de procedure debiteurenbeheer goed. Deze omvat de bepalingen rond dubieuze debiteuren, de oninbaarstellingen en de samenwerking met het OCMW voor de invordering van schuldvorderingen op ex-huurders van het SVK.

De procedures worden vastgelegd overeenkomstig de bepalingen van de beheersovereenkomst van het SVK. Alle procedures zijn afgestemd op de overeenkomstige bepalingen van het OCMW Gent.

De overdracht van schuldvorderingen van het SVK naar OCMW verbindt het OCMW om de vordering over te nemen en binnen zijn debiteurenbeheer te innen.

De vorderingen worden van het SVK aan het OCMW overgedragen via een klassieke schuldoverdracht (art. 1689 t.e.m. 1701 oud B.W.).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het betreft een overdracht van de volgende schuldvorderingen 2022  van het Sociaal Verhuurkantoor Gent aan het OCMW Gent voor een totaal bedrag van 6.163,42 EUR:

A29904 voor 2.406,87 EUR. Schuldoverdracht wegens uitputting mogelijkheden tot minnelijke aanzuivering. Het huurcontract liep af op 30/06/2021. De zekerheidsstelling werd niet opgevraagd door SVK Gent. Minnelijke pogingen tot aanzuivering waren zonder succes, datum laatste aanmaning 31/07/2022.

A125049 voor 2.363,81 EUR. Schuldoverdracht wegens uitputting mogelijkheden tot minnelijke aanzuivering. Het huurcontract liep af op 30/04/2017. De waarborg werd reeds gelicht. Er werd een collectieve schuldenregeling opgestart en van daaruit werd regelmatig een deel van de schuld aangezuiverd. Op datum van 16/06/2022 werd de CSR beëindigd door de arbeidsrechtbank Gent. Minnelijke pogingen tot aanzuivering waren zonder succes, datum laatste aanmaning 31/7/2022.

A194067 voor 1.392,74 EUR. Schuldoverdracht wegens uitputting mogelijkheden tot minnelijke aanzuivering. Het huurcontract liep af op 30/09/2021. De zekerheidsstelling werd niet opgevraagd door SVK Gent. Minnelijke pogingen tot aanzuivering waren zonder succes. De ex-huurder is gedetineerd voor langere tijd (info via maatschappelijk werker dd 25/07/2022).


Overzicht van de uitgaven

Dienst* Decentraal maatschappelijk werk 
Budgetplaats C99000000  
Categorie* 6481202  
Subsidiecode niet relevant 
2022 6.163,42
totaal 6.163,42

Voorgestelde uitgaven

€ 6.163,42

Overzicht van de inkomsten

Dienst*

Decentraal maatschappelijk werk

Budgetplaats C99000000  
Categorie* 7481202 
Subsidiecode niet relevant 
2022
Totaal

Verwachte ontvangsten

€ 1,00

Activiteit

ACV2310 Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de overdracht van de SVK-schuldvordering voor 2022 van 6.163,42 EUR aan het OCMW Gent.