Terug
Gepubliceerd op 10/05/2022

2022_BURG_00835 - Concertreeksen Theresia zomer 2022 - goedkeuring

burgemeester
di 10/05/2022 - 09:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: di 10/05/2022 - 09:42
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2022_BURG_00835 - Concertreeksen Theresia zomer 2022 - goedkeuring 2022_BURG_00835 - Concertreeksen Theresia zomer 2022 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

• Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en latere wijzigingen, artikel 1 en 2;
• Nieuwe Gemeentewet, artikel 133 en 135, §2;
• Gelet op het gunstig advies van de bevoegde veiligheidsdiensten;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 09/03/2022 ontving ik de aanvraag van Freehouse VZW tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van Concertreeksen Theresia zomer 2022, van 12/05/2022 om 18u00 tot 08/09/2022 om 22u00.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om een reeks concerten welke doorgaat in het Theresianenklooster gelegen Theresianenstraat 9 te Gent.

Samen met Vooruit en Democrazy organiseert Theresia (Freehouse vzw) concerten in de kloostertuin van het Theresianenklooster. De concertavonden gaan door op 12/05, 20/05, 25/05, 02/06, 09/06, 16/06, 22/06, 18/08, 25/08, 01/09 en 08/09/2022. De poorten worden geopend om 18u, de mensen kunnen dan iets eten en drinken. Het concert start om 20u30 en de muziek eindigt om 22u. Na overleg met de buren is de programmatie dit jaar extra aangepast aan de buurt met focus op akoestische optredens met lagere volumes.

Programma:
LENTEREEKS
12/05: Gwenifer Raymond + Eric Chenaux
Gwenifer Raymond speelt akoestische gitaar met vooral folk invloeden. Eric Chenaux is een singer songwriter die met gitaar en rustige electronica werkt.

20/05: Alabaster Deplume
Jazz met invloeden van wereldmuziek, soul en funk, een full band met als frontman Alabaster Deplume die saxofoon speelt, zingt en poëzie brengt.

25/05: Gaisha
Gentse band die psychedelische groovy wereldmuziek speelt met als frontrouw de Marrokaans-Belgische zangeres Aicha Haskal die in het arabisch zingt en spoken word brengt.

02/06: Bert Dockx
Gentse frontman van de band Dans Dans die zijn solo gitaar project komt voorstellen.

09/06: The Zenmenn + Cheri Moya
Trio dat groovy synth-pop brengt met invloeden uit funk en de jaren tachtig. Cheri Moya is een Antwerpse opkomende producer die rustige electronica brengt.

16/06: Reymour + Victor de Roo
Band uit Nederland die zachte punky electronica brengt met franse teksten. Victor De Roo is een Brusselse producer die muziek maakt met invloeden uit de jaren tachtig.

22/06: HTRK
Australische cult duo dat avant garde singer songwriter muziek brengt in een zweverig jasje.

NAZOMERREEKS
18/08: Mattias De Craene & Peter Verhelst
Gentse saxofoon legende Mattias De Craene toont akoestisch solo werk vergezeld van poëzie van gelauwerd schrijver Peter Verhelst.

25/08: Tristan
Gentse zangeres met full band die jazz pop brengt.

01/09: SPOOK + Geoffrey Burton
Jazz met ambient electronica. Geoffrey Burton brengt solo werk met gitaar.

08/09: IKRAAAN
Hiphop soul zangeres.

Er zal een podium met tent, een plankenvloer, een kleine vuurschaal, een barbecue, een bar, een eetstand, een fietsenstalling en sanitair opgesteld worden in de kloostertuin.

Er zal sterke drank (cocktails) geschonken worden.

Er zal elektronisch versterkte muziek gespeeld worden. Er werd een geluidsafwijking aangevraagd.

Er zal sfeerbeheer aanwezig zijn (steward aan de deur van Flow Gent). Deze zal zorgen voor stilte en een goede stroom op de straat bij het verlaten van het terrein.

Er worden per dag maximaal 200 bezoekers verwacht.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Freehouse VZW tot organisatie van Concertreeksen Theresia zomer 2022, dit van 12/05/2022 om 18u00 tot 08/09/2022 om 22u00 en mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2
Algemene voorwaarden
• De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.
• Bij inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten.
• De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
• Deze toelating is geldig onder voorbehoud van toepasselijke regelgeving.
• De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
• De toegelaten publiekscapaciteit van de zaal/site mag niet overschreden worden. Van zodra de voorziene capaciteit bereikt is dient de organisatie de site af te sluiten voor derden.
• De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
• Overleg met en naleving van het advies van de brandweer in optiek van de passieve veiligheid (brand – en evacuatiepreventie) van het evenement. Veiligheidsvoorschriften en afspraken terzake dienen integraal nageleefd te worden.
• Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.
• De buurtbewoners dienen via mailing (te bussen door de organisator) op de hoogte te worden gesteld van het plaatsvinden van het evenement. Dit bericht dient naam en GSM-nummer te vermelden van de veiligheidscoördinator van de organisatie.
• De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie.
• Men dient zich te houden aan het politiereglement op de openbare rust en veiligheid (Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 19 november 2019). Inzake het gebruik van elektronisch versterkte muziek dienen de nodige afspraken gemaakt te worden m.b.t. het gebruik van geluidsinstallaties op de openbare weg en dient de organisator een afwijking op de geldende geluidsnormen te bekomen. Hiervoor kan contact opgenomen met de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent.
• Indien van toepassing moet voldaan worden aan de regelgeving inzake SABAM en de billijke vergoeding.
• Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
• Indien geen gebruik wordt gemaakt van een erkende bewakingsonderneming, dient een listing (met opgave van de vereiste identiteitsgegevens) van de in te zetten sfeerbeheerders (aantal volgens opgave in veiligheidsdossier organisator) uiterlijk tien dagen voor aanvang event te worden overgemaakt aan de cel private veiligheid van de politiezone Gent (PZ.Gent.DOOB.PrivateVeiligheid@police.belgium.eu)
• Indien uw VZW geen gebruik maakt van het uitzonderingsregime zoals vermeld in de wet private veiligheid, dient een listing (met opgave van de vereiste identiteitsgegevens) van de in te zetten sfeerbeheerders (aantal volgens opgave in veiligheidsdossier organisator) uiterlijk tien dagen voor aanvang van het evenement te worden overgemaakt aan de cel private veiligheid van de politiezonde Gent (PZ.Gent.DOOB. PrivateVeiligheid@police.belgium.eu).
• De organisatoren dienen hun medewerkers te briefen mbt het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen.
• De organisator dient de wetgeving rond het schenken van alcoholische drank strikt na te leven.
• Zich houden aan de wetgeving met betrekking tot slijterijen/schenken van gegiste dranken.
• Behoudens speciale machtiging van het college van burgemeester en schepenen, is het verboden sterke dranken te verkopen voor gebruik ter plaatse in occasionele drankgelegenheden geopend op plaatsen waar openbare manifestaties plaats vinden zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties (wet 28 december 1983).
Met occasioneel wordt bedoeld:
o het betreft een gebeurtenis van voorbijgaande aard, die maximaal tienmaal per jaar wordt georganiseerd en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen doorgaat.
o Deze activiteit georganiseerd wordt door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging.
o Tentoonstellingen en jaarbeurzen zijn altijd een occasionele drankgelegenheid, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant
Indien u alcoholische dranken wenst te serveren maar niet voldoet aan de voorwaarden van een occasionele drankgelegenheid dan dient u in het bezit te zijn van een reguliere drankvergunning (vaste locatie) of een vergunning reizende drankgelegenheid (verplaatsbare bar).
• De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.