Terug
Gepubliceerd op 07/09/2022

2022_RMW_00079 - In huur nemen van het onroerend goed gelegen te Gent, Hofstraat - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 05/09/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 05/09/2022 - 19:29
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Cengiz Cetinkaya; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00079 - In huur nemen van het onroerend goed gelegen te Gent, Hofstraat - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00079 - In huur nemen van het onroerend goed gelegen te Gent, Hofstraat - Goedkeuring 2022_RMW_00079 - In huur nemen van het onroerend goed gelegen te Gent, Hofstraat - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad en OCMW Gent zetten in op de opvang van Oekraïense burgers die hun land ontvluchten wegens de oorlog en in Gent terecht gekomen zijn. Er worden een aantal kleinschalige opvanglocaties voorzien, in Prinsenhof, Schoonmeersen, Ter Rive en binnenkort ook Seniotel. 

Het voormalig 'Seniotel', gelegen te 9000 Gent, Hofstraat 47, was tot juni 2022 in gebruik als huisvesting voor ouderen met een bepaalde mate van zelfredzaamheid (assistentiewoningen). Sinds juni 2022 staat het gebouw leeg en maakt het voorwerp uit van een verkoop- en herontwikkelingsprocedure. 

Het gebouw is samengesteld uit 45 afzonderlijke woonentiteiten, bureau, wasruimte, technische lokalen, restaurant/leefruimte en panoramisch terras. De individuele woonentiteiten zijn voorzien van een keuken en badkamer.

OCMW Gent wenst voormeld onroerend goed in huur te nemen en tijdelijk ter beschikking te stellen als kleinschalige opvanglocatie voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen.

Met de bewoners worden individuele gebruiksovereenkomsten opgemaakt.

Het gebouw wordt in huur genomen voor een periode van 7 maanden, ingaande op 1 augustus 2022 en eindigend op 28 februari 2023, met de mogelijkheid voor OCMW Gent om de overeenkomst te verlengen aan dezelfde voorwaarden voor een periode van min 1 tot maximum 6 maanden. Nadien is bijkomende verlenging mogelijk mits akkoord van de verhuurder.

De huurwaarde van het goed werd geschat op 25.000 EUR per maand door landmeter-expert Bart Vermeiren op 20 juni 2022.

Er werden onderhandelingen gevoerd met de eigenaar, waarbij een finaal akkoord kon bereikt worden rond een huurprijs van  26.500 EUR per maand, hetgeen binnen een aanvaardbare marge van 6% op schattingsverslag valt.   De huurprijs is verschuldigd vanaf 1 september 2022. Voor de maand augustus is er dus geen huur verschuldigd. Gedurende die maand kan OCMW Gent de nog noodzakelijke (inrichtings)werken uitvoeren. Vanaf september zal het gebouw effectief in gebruik kunnen genomen worden.

OCMW Gent zal 35 individuele woonentiteiten inrichten en ter beschikking stellen, goed voor 125 plaatsen.

De Vlaamse overheid subsidieert 1.000 EUR per plaats. De bewoners zullen een gebruiksvergoeding van 591 EUR dienen te betalen, en dat per woonentiteit (35 in totaal).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door middel van dit besluit wordt de huurovereenkomst, te sluiten met Groep Bossuyt (Groep B) nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Joremaaie 3 bus 102, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0441.927.644 m.b.t. de huur van het 'Seniotel', gelegen te Gent, Hofstraat 47, voor de duur van 7 maanden, ingaand op 1 augustus 2022 en eindigend op 28 februari 2023 ter goedkeuring aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorgelegd.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*  OCMW - dienst Asiel en Vluchtelingenbeleid
Budgetplaats A101000SE 
Categorie*
Subsidiecode VLU.OEK.2 
2022 106.000 
2023 53.000 
Totaal 159.000 


De huurovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 7 maanden, ingaand op 1 augustus 2022 en eindigend op 28 februari 2023. De huurvergoeding bedraagt 26.500 EUR per maand en is verschuldigd vanaf 1 september 2022. De totale huurvergoeding bedraagt 159.000 EUR.

Bijkomend zijn er ook volgende kosten, die niet in bovenstaande tabel zijn opgenomen:

De gevolgkosten worden als volgt geraamd voor de periode augustus 2022 t.e.m. februari 2023:

- Onroerende Voorheffing: 12.500 EUR;
- Elektriciteit-, gas- en waterverbruik: 81.637,50 EUR;
- Brandverzekering: 1.190 EUR.
Deze gevolgkosten worden voorzien binnen de budgetplaatsen A101000SE voor OCMW en 3555100SE voor Stad. 

De aanpassings- en inrichtingswerken worden geraamd op 186.047,50 EUR. De schoonmaak na werken wordt geraamd op 10.000 EUR. Het budget voor de aanpassings- en inrichtingswerken wordt voorzien binnen de voorziene enveloppe van de Stad (VLU.OEK).

De vergoeding voor begeleiding, geraamd op een bedrag van 361.222,78 EUR, maakt deel uit van aparte besluitvorming.

Voorgestelde uitgaven

€ 159.000,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst*OCMW - dienst Asiel en Vluchtelingenbeleid

OCMW - dienst Asiel en Vluchtelingenbeleid

BudgetplaatsA101000SEA101000SE
Categorie*EE
SubsidiecodeVLU.OEK.2nvt
202283.33382.740
202341.66741.370
Totaal125.000
124.110


Vlaanderen heeft beslist een eenmalig bedrag van 1.000 EUR per aangeboden plaats te voorzien. Dit komt neer op 125.000 EUR (1.000 EUR x 125 aangeboden plaatsen). Dit is voor zowel de betaling van de huur, als voor infrastructurele en facilitaire dienstverlening.

De bewoners zullen een gebruiksvergoeding van 591 EUR per maand dienen te betalen, en dat per woonentiteit. Dit komt neer op een ontvangst van 124.110 EUR (591 EUR x 35 x 6 maanden).

De voorziene ontvangsten dekken ook een deel van de gevolgkosten, die in de tabel van de uitgaven niet zijn opgenomen.

Verwachte ontvangsten

€ 249.110,00

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de huurovereenkomst te sluiten met Groep Bossuyt (Groep B) nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Joremaaie 3 bus 102, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0441.927.644 met betrekking tot de huur van het onroerend goed, gelegen te Gent, Hofstraat 47, voor de duur van 7 maanden, ingaand op 1 augustus 2022 en eindigend op 28 februari 2023.