Terug
Gepubliceerd op 07/09/2022

2022_RMW_00082 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 05/09/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 05/09/2022 - 23:30
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Cengiz Cetinkaya; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00082 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 35
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 11
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00082 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling 2022_RMW_00082 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het managementteam heeft op voorstel van de algemeen directeur op 12 juli 2022 een voorontwerp voor de geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad, OCMW en SVK Gent opgemaakt. 

Met dit voorstel van besluit wordt de personeelsbehoefte voorgelegd. De personeelsbehoefte heeft een bindend karakter, nl. bij het opstarten van een sollicitatieprocedure gebonden blijven aan de vastgelegde middelen (VTE's).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Personeelsbehoefte 2022

Alle departementen hebben in functie van de budgetwijziging 2022 de personeelsbehoefte geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Een algemeen overzicht van de personeelsbehoefte 2022 (B22) goedgekeurd op GR/RMW december 2021 en de personeelsbehoefte 2022 (W22): 

(VTE = voltijdse equivalenten)                   

 
GR/RMW dec 2021
GR/RMW sep 2022
Politiek bestuur
101,4 VTE
101,40 VTE
Reguliere personeelsbehoefte
5.859,85 VTE
5.867,1 VTE
Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut
199,64VTE
208,43VTE
Tewerkstellingsmaatregelen
597,25VTE
567,25VTE
Externe tewerkstelling
142,26VTE
134,56 VTE
Totaal
6.900,4 VTE
6.878,74 VTE


Het aantal VTE van de personeelsbehoefte van 2022 (B22) naar 2022 (W22) daalt met 21,7 VTE.    

De meest significante wijziging bij W22 in 2022 is de volgende:


    • Tewerkstellingsmaatregelen -30VTE

    Dit is volledig toe te schrijven op het verminderen van art. 60 tewerkstelling. Het vooropgestelde groeipad voor artikel 60 wordt, gelet op corona, voor het jaar 2022 niet langer als realistisch ingeschat. Voor 2022 wordt het aantal plaatsen daarom verminderd met 30 VTE. Het beschikbare budget wordt heraangewend voor aanpassing van de gehanteerde tarieven voor artikel 60 in 2022 en het tijdelijk inzetten van regulier personeel. 


Voor meer detail over de personeelsbehoefte wordt verwezen naar bijlage 1.


Deze personeelsbehoefte vormt een onderdeel van de budgetbeslissing W22 zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Daar waar het meerjarenplan informatie bevat voor verschillende jaren, bevat deze personeelsbehoefte cijfers voor het jaar 2022. 

Financieel

Het financiële luik van de voorliggende personeelsbehoefte wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. De aanwervingen kaderen steeds binnen de voorziene kredieten.  

Het vast bureau geeft opdracht het ontwerp van nieuwe personeelsbehoefte voor te leggen aan de vakbonden voor overleg.

De nieuwe personeelsbehoefte vervangt deze die vastgesteld werd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021.

Adviezen

vakbonden ACV OD, VSOA en ACOD Gunstig advies

Activiteit

AC34630 Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt de geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent vast zoals opgesteld in bijlage 1: personeelsbehoefte: overzichtstabellen, gevoegd in bijlage en die deze vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021 vervangt.


Bijlagen