Terug
Gepubliceerd op 07/09/2022

2022_GR_00694 - Subsidieovereenkomst Wijkbudget - ondersteuning wijkdialoog in de wijken Stationsbuurt Noord en -Zuid met focus op mensen met een beperking voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 05/09/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 05/09/2022 - 23:40
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00694 - Subsidieovereenkomst Wijkbudget - ondersteuning wijkdialoog in de wijken Stationsbuurt Noord en -Zuid met focus op mensen met een beperking voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 43
Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 3
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00694 - Subsidieovereenkomst Wijkbudget - ondersteuning wijkdialoog in de wijken Stationsbuurt Noord en -Zuid met focus op mensen met een beperking voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring 2022_GR_00694 - Subsidieovereenkomst Wijkbudget - ondersteuning wijkdialoog in de wijken Stationsbuurt Noord en -Zuid met focus op mensen met een beperking voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40,  § 1

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent rolt momenteel ‘een burgerbegroting op maat per wijk’ uit, zoals voorzien in het bestuursakkoord 2019-2024. Dit ‘wijkbudget’ vormt de opvolger van het eerdere experiment ‘burgerbudget voor Gent 2016-2018’. Vanuit de ervaringen met het experiment 'burgerbudget voor Gent 2016-2018' werd een ambitieus nieuw project 'wijkbudget voor Gent 2020-2024' opgezet. Zo zijn er niet alleen heel wat middelen voorhanden, wijkbewoners zullen aan de hand van de wijkdialoog ook kunnen bepalen welke initiatieven ze samen met de Stad willen opnemen (cf. co-creatie) én welke prioriteiten belangrijk zijn voor hun wijk (cf. participatieve democratie).

De Stad Gent verleent met het wijkbudget subsidies aan co-creatie projecten van Gentenaars, Gentse verenigingen, Gentse bedrijven en het Gentse middenveld. Deze co-creatie projecten hebben als doel het ‘samen stad maken’, d.w.z. vertrekkend van een omgevingsanalyse gaan de Stad, bewoners, verenigingen, bedrijven en/of middenveld in overleg en werken ze samen om prioriteiten en uitdagingen in de Gentse wijken aan te pakken en de kwaliteit van het (samen)leven in wijken te verhogen.

Gentenaars krijgen op deze manier meer slagkracht en hun mede-eigenaarschap en medeverantwoordelijkheid worden gestimuleerd – burgers zijn ‘volwaardige partners’. De stadsorganisatie kan via deze weg meer en beter afgestemd worden op wat in de wijken leeft. Het kan hier zowel gaan over investeringen, als over werkingsmiddelen, zodat wijkgerichte co-creatie echt vorm kan krijgen. Het wijkbudget omvat minstens een wijkdialoog waarbij men waakt over de representativiteit en het democratisch gehalte van de groep wijkbewoners. Er wordt vertrokken vanuit een grondige omgevingsanalyse, met voldoende ruimte voor maatwerk en een wijkspecifieke aanpak.

Het wijkbudget wordt in twee golven uitgerold. In de  eerste golf (11 wijken, van september 2020 tot december 2023) zijn de gekozen projecten momenteel in uitvoering. De tweede golf (september 2022 tot december 2025) in de overige 14 wijken, start in september 2022. Er is voor het wijkbudget een totaalbedrag van 6,25 miljoen euro beschikbaar voor de wijkprojecten. Iedere wijk krijgt een wezenlijk bedrag op basis van bewonersaantallen en indicatoren van armoede.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Daarnaast voorziet het traject over alle wijken ondersteuning via de Dienst Beleidsparticipatie en stadsdiensten en extra ondersteuning voor de begeleiding van kansengroepen. De communicatie en coördinatie gebeuren vanuit de Dienst Beleidsparticipatie.

Deze overeenkomst kadert in de ondersteuning van kansengroepen in het traject. 

Vzw Konekt, Lijnmolenstraat 153, 9040 Gent,  zal vanuit haar ervaring via gepaste methodieken de dialoog aangaan met de bewoners van de stationsbuurten Noord en Zuid, met focus op personen met een beperking.

Hiertoe werd de subsidieovereenkomst Wijkbudget: ondersteuning wijkdialoog in de Stationsbuurten Noord en Zuid met focus op personen met een beperking, voor werkingsjaren 2022-2023 opgemaakt, en te sluiten met vzw Konekt, Lijnmolenstraat 153, 9040 Gent. De overeenkomst gaat in op 15/09/2022 en eindigt op 30/06/2023.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Beleidsparticipatie 
Budgetplaats 354440000 
Categorie*
Subsidiecode niet relevant 
2022 18.000 euro 
2023 2.000 euro 
Totaal 20.000 euro 

Voorgestelde uitgaven

€ 20.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35444 Burgerbegroting op maat van de wijk

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst Wijkbudget: ondersteuning wijkdialoog in de wijken Stationsbuurt Noord en Zuid, met focus op personen met een beperking, voor werkingsjaren 2022-2023 met vzw Konekt, Lijnmolenstraat 153, 9000 Gent,  zoals gevoegd in bijlage.