Terug
Gepubliceerd op 26/08/2022

brieven gouverneur

gemeenteraad
ma 05/09/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

brieven gouverneur

brieven gouverneur

Motivering

De algemeen directeur heeft vier mededelingen naar aanleiding van brieven die het college ontving van de gouverneur van Oost-Vlaanderen sinds de vorige gemeenteraad.

 

De gouverneur heeft een klacht ontvangen tegen het collegebesluit van 24 februari 2022 inzake de volledige terugvordering van een verleende voorschot voor een starterscontract. De gouverneur onderzocht deze klacht en oordeelde dat het betwiste besluit wettig tot stand is gekomen. Wel verwees ze de klager door naar de rechtbank, wat betreft de betwisting inzake de terugvordering van het uitbetaalde voorschot.

 

Verder onderzocht de gouverneur een klacht in verband met de berekening van een wachtgeld in disponibiliteit. De gouverneur oordeelt dat de Stad de berekening van het wachtgeld in dat dossier niet correct heeft toegepast. Omdat de toezichtstermijnen verstreken zijn, zal zij echter niet optreden in dit dossier. De betrokkene kan wel een persoonlijke rechtsvordering instellen tegen het bestuur.

Verder geeft de gouverneur hierbij mee dat het Agentschap Binnenlands Bestuur op de hoogte is van de problemen die zich vandaag stellen bij een combinatie van disponibiliteit met loopbaanonderbreking en de uitvoerbaarheid van artikel 197 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van 7 december 2017. Het is daarom ook de uitdrukkelijke bedoeling deze bepaling te schrappen in het nieuwe besluit hieromtrent dat momenteel in de steigers staat en dat reeds voor de eerste keer door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 20 mei 2022.

 

Een derde klacht die de gouverneur heeft onderzocht ging over het weigeringsbesluit van de voorzitter van de gemeenteraad van 13 mei 2022 betreffende het burgervoorstel rond de collectieve verblijfsaccomodatie voor studenten in de Holstraat. Ze oordeelde dat er geen noodzaak is tot enige toezichtmaatregel of opmerking. 

 

Tot slot onderzocht de gouverneur een klacht betreffende de Ajuinmarkt op de Brusselsesteenweg te Ledeberg. Dit onderzoek heeft ook niet geleid tot een toezichtmaatregel. De gouverneur vraagt wel om een aanpassing van het kermisreglement ter goedkeuring te willen voorleggen aan de gemeenteraad. Dit omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid. De algemeen directeur geeft hierbij mee dat de bevoegde dienst hiervoor het nodige zal doen.’

 


Bijlagen

  • 20220714_BR_ABB_toezichtsbeslissing_klacht_ivm berekening van wachtgeld in dispo.pdf
  • 20220818_BR_ABB_toezichtsbeslissing_klacht_Ajuinmarkt.pdf
  • 20220805_BR_ABB_toezichtsbeslissing_klacht_burgervoorstel Holstraat.pdf
  • 20220701_BR_ABB_beslissing_klacht_terugvordering starterscontract.pdf